Przyznanie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2004 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiKBN.2004.3.9

Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA Nr 6/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 19 lutego 2004 r.
w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2004 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:
§  1. 1
Przyznaje się ministrom i kierownikom centralnych organów administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk środki finansowe na finansowanie lub dofinansowywanie w 2004 r. działalności wspomagającej badania, w łącznej wysokości 29.913.890 zł.
§  2.
Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym ministrom i kierownikom centralnych organów administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania określa załącznik do uchwały.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2

Wysokość środków finansowych przyznanych ministrom i kierownikom centralnych organów administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2004 r.

Lp.NazwaŚrodki finansowe w złotych
123
1Minister Edukacji Narodowej i Sportu6.400.000
2Minister Gospodarki i Pracy1.965.000
3Minister Infrastruktury440.000
4Minister Kultury1.050.000
5Minister Obrony Narodowej100.000
6Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi1.350.000
7Minister Skarbu Państwa90.000
8Minister Sprawiedliwości100.000
9Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji90.000
10Minister Spraw Zagranicznych80.000
11Minister Środowiska250.000
12Minister Zdrowia2.900.000
13Prezes Polskiej Akademii Nauk7.383.800
14Prezes Głównego Urzędu Miar24.000
15Prezes Głównego Urzędu Statystycznego100.000
16Prezes Państwowej Agencji Atomistyki90.000
17Prezes Wyższego Urzędu Górniczego40.000
18Minister Nauki i Informatyzacji Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych7.426.090
19Minister Polityki Społecznej35.000
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 41/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. (Dz.Urz.MNiIiKBN.04.8.52) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 czerwca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 66/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.MNiIiKBN.04.14.96) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 grudnia 2004 r.

2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 41/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. (Dz.Urz.MNiIiKBN.04.8.52) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 czerwca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 44/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz.Urz.MNiIiKBN.04.9.59) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 sierpnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 60/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.Urz.MNiIiKBN.04.13.87) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 listopada 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 66/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.MNiIiKBN.04.14.96) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 grudnia 2004 r.