Przyznanie środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.13.85

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 58/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 18 listopada 2004 r.
w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:
§  1.
1.
Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 15.194.581 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2004-2007 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego i Szóstego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej oraz Programu Badawczego Joint Research Center.

Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2004 r. - 5.388.045 zł,

w 2005 r. - 5.211.173 zł,

w 2006 r. - 3.060.233 zł,

w 2007 r. - 1.535.130 zł.

2.
Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.
§  2.
Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej

Lp.Nazwa jednostkiNumer i tytuł projektuWysokość dofinansowania w złotych w latach:
20042005200620072004-2007
12345678
5. PR
1.Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

w Poznaniu dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego

Upowszechnianie technologii gridowych, standardy, aplikacje, prognozy i szkolenia

Akronim: GRIDSTART

5. PR - II Program Tematyczny

Kontrakt: IST-2001-34808

Rozszerzenie zadań

211.628211.628
2.Instytut Lotnictwa w WarszawieInnowatorskie koncepcje aerodynamiczne systemów zwiększających siłę nośną samolotu

Akronim: HELIX

5. PR - III Program Tematyczny

Kontrakt: G4RD-CT-2001-00516

Kontynuacja projektu - 4-ty rok realizacji

165.960165.960
3.Katedra Fitopatologii Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w PoznaniuChoroby rzepaku ozimego - ocena odporności na Pyrenpeziza brassicae5.688135.812141.500
5. PR - I Program Horyzontalny

Kontrakt: ICA1-CT-2002-70006

Program Badawczy Joint Research Center
4.Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Collegium Medicum Uniwersytetu JagiellońskiegoOszacowanie skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłem zawieszonym w Krakowie

Akronim: APHEIS

19.90019.900
w KrakowieWspólnotowe Centrum Badawcze (JRC)

Kontrakt: 21425-2003-11 F1SC ISP PL

6. PR
5.Instytut Fizyki Molekularnej PAN Podstawy nanoelektroniki22.50028.75013.75015.00080.000
w PoznaniuAkronim: RTNNANO

6. PR - Mobility

Kontrakt: MRTN-CT-2003-504574

6.Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w WarszawieNowe metody projektowania i wytwarzania elementów wysokociśnieniowej hydrauliki siłowej82.588165.175189.954112.876550.593
Akronim: PROHIPP

6. PR - Priorytet 3

Kontrakt: NMP2-CT-2004-505466

7.Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

w Warszawie

dla Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej

Paliwa odnawialne dla nowoczesnych układów napędowych357.300327.720269.10056.0401.010.160
Akronim: RENEW
6. PR - Priorytet 6

Kontrakt: SES6-CT-2003-502705

8.Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w WarszawiePrzyrządy nanoelektroniki oparte na krzemie247.236247.290247.290741.816
Akronim: SINANO

6. PR - Priorytet 2

Kontrakt: 506844 (IST)

9.Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych Instytutu Rehabilitacji Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w PoznaniuOcena jakości życia osób po urazach rdzenia kręgowego w Polsce na progu integracji z Unią Europejską81.97881.978
Akronim: QOL in SCI
6. PR - Mobility

Kontrakt: MERG-CT-2004-504551

10.Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa

w Puławach

Opracowanie ujednoliconych norm oznaczania mikrozanieczyszczeń organicznych w ramach wprowadzania dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ścieków, gleby i oczyszczonych bio-odpadów25.00025.04019.20069.240
Akronim: HORIZONTAL-ORG

6. PR - SSP

Kontrakt: SSPI-T-2003-502411

11.Instytut Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Sieć Internet nowej generacji -Projektowanie i inżynieria sieci wielousługowych44.59031.59023.820100.000
w WarszawieAkronim: Euro-NGI

6. PR - Priorytet 2

Kontrakt: 507613

12.Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w WarszawieZaawansowane systemy mikroelektromechaniczne (MEMS) w łączności na częstotliwościach radiowych i falach milimetrowych147.500169.700103.500420.700
Akronim: AMICOM

6. PR - Priorytet 2

Kontrakt: 507352

13.Zakład Ochrony Roślin i Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG Uniwersytetu Gdańskiego Analiza czynnika (ów) wyciszającego (cych) sygnalizator zagęszczenia izolowanych z bakterii wyselekcjonowanych z ryzosfery ziemniaka108.534108.534
w GdańskuAkronim: QUORUM-QUENCHING

6. PR - Mobility

Kontrakt:

MERG-CT-2004-506105

14.Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Sieć doskonałości w zakresie zaawansowanych metod bezpieczeństwa biernego37.05038.77632.50020.050128.376
w WarszawieAkronim: APSN
6. PR - Priorytet 6 (TREN)

Kontrakt: TNE3-CT-2003-506257

15.Instytut Geodezji i Kartografii

w Warszawie

Produkty GMES i ich użyteczność w integrowaniu danych obserwacji Ziemi wspomagających wprowadzenie europejskich dyrektyw i europejskiej polityki w odniesieniu do pokrycia terenu oraz do roślinności88.61188.09064.600241.301
Akronim: GEOLAND
6 PR - Priorytet 4

Kontrakt: SIP3-CT-2003-502871

16.Instytut Fizyki PAN

w Warszawie

Skoordynowane działania dotyczące defektów ważnych dla inżynierii zaawansowanych urządzeń krzemowych9.4907.7105.92523.125
Akronim: CADRES

6. PR - Priorytet 2

Kontrakt: 506962

17.Katedra Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

w Łodzi

Zintegrowane procesy przetwarzania w skali nanometrycznej wielofunkcyjnych materiałów organicznych zdolnych do samoorganizacji174.220249.990174.240176.910775.360
Akronim: NAIMO
6. PR - Priorytet 3

Kontrakt: NMP4-CT-2004-500355

18.Katedra Teorii i Inżynierii Procesów MetalurgicznychOpracowanie technologii ciągłego wytwarzania materiałów proszkowych844.20039.60037.20024.000945.000
Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

w Krakowie

Akronim: Dev-CPPS

6. PR - Mobility

Kontrakt: MTKD-CT-2004-002968

19.Instytut Oceanologii PAN

w Sopocie

Europejskie style życia i ekosystemy morskie72.60072.600
Akronim: ELME

6. PR - Priorytet 6

Kontrakt: GOCE-CT-2003-505576

20.Centrum Chemii Polimerów PAN

w Zabrzu

Biodegradowalne materiały polimerowe dla zdrowia i środowiska - Centrum Doskonałości285.000469.900237.900323.0001.315.800
Akronim: BIOMAHE

6. PR - Mobility

Kontrakt: MTKD-CT-2004-509232

21.Centrum Badań Kosmicznych PAN

w Warszawie

Promocja polskiego uczestnictwa w programie GMES

Akronim: GMES-Polska

6. PR - SSA

Kontrakt: SSA3-CT-2003-502954

109.30037.700147.000
22.Instytut Nafty i Gazu

w Krakowie

Paliwa odnawialne dla nowoczesnych układów napędowych
Akronim: RENEW
6. PR - Priorytet 6

Kontrakt: SES6-CT-2003-502705

117.000131.800111.700111.580472.080
23.Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ŁodziPrzyszłość przemysłu. Zintegrowane podejście do ogólnoeuropejskiego foresight'u

Akronim: ManVis

6. PR - SSA

Kontrakt: NMP2-CT-2003-507139

143.15080.530223.680
24.Instytut Radioelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

w Warszawie

Sieć Doskonałości: Grupa badawcza wzmacniaczy w zespole europejskim77.00044.70043.60043.500208.800
Akronim: TARGET

6. PR - Priorytet 2 (IST)

Kontrakt: 507893

25.Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PANSieć naukowa: Sufraktanty i układy zdyspergowane w teorii i praktyce20.70010.2008.10039.000
w KrakowieAkronim: SURUZ
6. PR - SSA

Kontrakt: INCO-CT-2003-003355

26.Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN

w Krakowie

Uplastycznienie masywnych szkieł metalicznych (BMG) poprzez kontrolę skali długości w kompozytach na bazie masywnych szkieł metalicznych zastosowania

Akronim: BMGs Composites and Applications

6. PR - Mobility

Kontrakt: MRTN-CT-2003-504692

84.000192.400148.20079.800504.400
27.Przemysłowy Instytut Motoryzacji

w Warszawie

Sieć doskonałości bezpieczeństwa biernego

Akronim: APSN

6. PR - Priorytet 6.2 (TREN)

Kontrakt: TNE3-CT-2003-506257

7.5007.5006.2404.03025.270
28.Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

w Krakowie

Ultra-gładkie warstwy magnetyczne dla zaawansowanych technologii

Akronim: ULTRASMOOTH

6. PR - Mobility

Kontrakt: MRTN-CT-2003-504462

138.000123.500123.500108.980493.980
29.Zakład Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego

w Łodzi

Cynk, stres oksydacyjny i immunologiczne starzenie się: konsekwencje biochemiczne, genetyczne i wynikające ze stylu życia dla "zdrowego" starzenia się człowieka

Akronim: ZINCAGE

6. PR - Priorytet 5

Kontrakt: FOOD-CT-2003-506850

133.10098.70098.680330.480
30.Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

w Krakowie

Udostępnianie struktur gridowych nauce europejskiej

Akronim: EGEE

6. PR - Priorytet 2

Kontrakt: 508833

136.455272.91050.489459.854
31.Zakład Opakowalnictwa i Biopolimerów Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Akademii Rolniczej

w Szczecinie

Innowacyjność i zrównoważony rozwój łańcucha wartości w produkcji opakowań włóknistych

Akronim: SUSTAINPACK

6. PR - Priorytet 3 (MAT)

Kontrakt: NMP3-CT-2004-500311

88.06051.96080.36052.440272.820
32.Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej

w Szczecinie

Identyfikacja nowych genów predyspozycji do nowotworów przy pomocy analizy sprzężeń w polskich rodzinach z agregacją nowotworów piersi lub jelita grubego

Akronim: Lin Anal Fam Aggr Breast Colon Ca Genes

6 PR - Mobility

Kontrakt: MTDK

101.200472.90094.540668.640
33.Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

w Łodzi

Nowoczesne przetwórstwo polimerów poprzez wtryskiwanie

Akronim: PIAM

6. PR - Priorytet

Kontrakt: MNP2-CT-2003-505878

8.9008.9008.9008.90035.600
34.Instytut Obróbki Skrawaniem

w Krakowie

Wytwarzanie nanomateriałów na drodze metastabilnej transformacji

Akronim: NAMAMET

6. PR - Priorytet 3

Kontrakt: NMP3-CT-2004-001470

114.00078.00053.85026.424272.274
35.Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

w Krakowie

Wpływ globalnej zmiany klimatu na dziedzictwo architektoniczne i krajobraz kulturowy

Akronim: NOAH's ARK

6. PR - SSP

Kontrakt: SSPI-CT-2003-501837

56.00065.00064.00030.000215.000
36.Instytut Fizyki PAN

w Warszawie

Kryształy dwuwolframianów: synteza, charakteryzacja i zastosowanie

Akronim: DT-CRYS

6. PR - Priorytet 3 (NMP)

Kontrakt: NMP3-CT-2003-505580

326.747133.040133.595593.382
37.Zakład Mikroelektroniki, Instytut Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej

w Gliwicach

Sieć doskonałości: Projekty sensorowe na poziomie europejskim

Akronim: GOSPEL

6. PR - Priorytet 2 (IST)

Kontrakt: 507610

72.000252.00030.10093.000447.100
38.Zakład Silników Lotniczych, Instytut Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w WarszawieSieć doskonałości: Konwersja energii w silnikach

Akronim: ECO-Engines

6. PR - Priorytet 6

Kontrakt: TNE3-CT-2003-506520

13.00025.00038.000
39.Zakład Silników Lotniczych, Instytut Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

w Warszawie

Sieć doskonałości: Bezpieczeństwo wodoru jako nośnika energii

Akronim: HySafe

6. PR - Priorytet 6

Kontrakt: SES6-CT-2004-502630

31.00040.00039.50020.000130.500
40.Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Zaawansowane materiały interaktywne73.200120.70098.80081.900374.600
w WarszawieAkronim: AIMs
6. PR - Priorytet 3

Kontrakt: NMP3-Ct-2004-500160

41.Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

w Warszawie

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Poszukiwanie nowych pomysłów w technologiach żywności, informacja i praktyczna pomoc naukowcom i przedsiębiorcom z Polski i innych krajów kandydujących w uczestnictwie w 6. PR7.7007.700
Akronim: POLFOOD
6. PR - Priorytet 5

Kontrakt: FOOD-CT_2003-001669

42.Zakład Biochemii, Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej

we Wrocławiu

Molekularne mechanizmy powstawania narządowo-swoistych przerzutów w raku piersi189.80091.20088.000369.000
Akronim: METABRE
6. PR - Priorytet 1

Kontrakt: LSHC-CT-2004-503049

43.Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki WarszawskiejRealizacja kontrolno-pomiarowych systemów elektronicznych i optoelektronicznych dla europejskiego lasera rentgenowskiego na swobodnych elektronach i liniowego akceleratora nadprzewodzącego

TESLA

213.320529.640132.400132.4001.007.760
Akronim: CARE
6. PR - Priorytet 3 (NMP)

Kontrakt: RII3-CT-2003-506395

44.MIKROMA S.A.

we Wrześni

Nowa generacja urządzeń załadowczo-wyładowczych statków do przewozu ciekłego gazu64.300165.100141.300370.700
Akronim: NG2 SHIP I/F
6. PR - Innov

Kontrakt: TST3-CT-2003-506154

45.ComArch S.A.

w Krakowie

Europejska inicjatywa promująca przywództwo dla wirtualnych organizacji31.040152.65085.40014.300283.390
Akronim: ECOLEAD
6. PR - Priorytet 2

Kontrakt: 506958

1 Załącznik zmieniony przez § 6 uchwały nr 7/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej (Dz.Urz.MNiIiKBN.05.1.7) z dniem 21 stycznia 2005 r.