Przyznanie środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiKBN.2004.1.4

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 2004 r.

UCHWAŁA Nr 4/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 15 stycznia 2004 r.
w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:
§  1.
1.
Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 3.507.055 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2004-2007 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2004 r. - 1.789.235 zł,

w 2005 r. - 865.440 zł,

w 2006 r. - 772.040 zł,

w 2007 r. - 80.340 zł.

2.
Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§  2.
1.
Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej, zwanego dalej "6.PR", przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 390.000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.
2.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30.000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.
§  3.
1.
Jednostkom naukowym, które w ramach 6.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 375.000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
2.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15.000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 3 do uchwały.
§  4.
Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.
§  5.
W uchwale Nr 44/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 14, poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 wyrazy "390.000 zł" zastępuje się wyrazami "360.000 zł";
2)
w załączniku Nr 2 do uchwały skreśla się Lp 10.
§  6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

Lp.Nazwa jednostkiNumer i tytuł projektuWysokość dofinansowania w złotych w latach:
20042005200620072004-2007
12345678
5.PR
1Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w KatowicachBudowa systemu decyzyjnego umożliwiającego ocenę opłacalności stosowania roślin do oczyszczania gleb i osadów dennych z metali ciężkich

Akronim: PHYTODEC

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: EVK1-CT-1999-00024

(Kontynuacja)

19.080---19.080
2Główny Instytut Górnictwa w KatowicachOdnowa europejskich terenów w miastach i środowisku przemysłowym

Akronim: RESCUE

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: EVK4-CT-2001-00068

(Rozszerzenie zadań; Refundacja)

7.465---7.465
3Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w WarszawieOtwarta platforma systemowa do implementacji usług mobilnych

Akronim: TU AMO

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt: IST-2001-37895

799.850---799.850
MSN
4Instytut Warzywnictwa w SkierniewicachPrzyspieszenie transferu technologii uprawy, przechowywania i marketingu cebuli30.00047.00048.000-125.000
5Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w OlsztynieBezpieczna żywność

(kontynuacja)

30.00030.00030.000-90.000
6Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w PoznaniuInterakcje pomiędzy roślinnymi i syntetycznymi lekami. Korzyści i zagrożenia160.000100.000142.000-402.000
7Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuPolska Misja Historyczna przy Max-Planck-Institut fur Geschichte80.340160.940160.94080.340482.560
8Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w WarszawieASTRO-PF173.500172.500172.500-518.500
COST
9Instytut Technologii Eksploatacji w RadomiuCOST 532 - Materiały kompozytowe do regeneracji ślizgowych elementów maszyn.198.000162.000138.000-498.000
10Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika KrakowskaCOST P8 - Opracowanie nowych fotoizomeryzujących materiałów polimerowych na bazie karbazolu do zastosowań optycznych.125.00085.00075.000-285.000
IAEA
11Instytut Energii Atomowej w Otwocku - ŚwierkuKorozja aluminiowych koszulek wypalonego paliwa reaktorów badawczych w wodzie (basenów przechowawczych wypalonego paliwa)166.000108.0005.600-279.600

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Wykaz jednostek naukowych występujących jako koordynator projektu w ramach 6.PR, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30.000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską

Lp.Nazwa jednostkiNazwa programuTytuł projektu
1234
1Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach6.PR MobilityKolejowe zestawy kołowe: projektowanie, technologie, nowe materiały, bezpieczeństwo, eksploatacja, ekologia, ekonomia i prawo

Akronim: CONFERAIL

2Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu6.PR Priorytet IZastosowanie mioblastów i komórek szpiku dla regeneracji mięśnia sercowego

Akronim: MYOBLST THERAPY

3Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie6.PR MobilityKrakowskie konferencje i szkoły fizyki cząstek

Akronim: CPPCS

4Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie6.PR MobilityPolska sieć centrów informacji dla mobilnych naukowców

Akronim: PL-MOC NETWORK

5Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie6.PR MobilityOpracowanie technologii ciągłego wytwarzania materiałów proszkowych

Akronim: Dev-CPPS

6Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie (dla Oddziału w Poznaniu)6.PR SMERolnicze budynki inwentarskie jako źródła energii

Akronim: AGRIENERGY

7Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu6.PR Priorytet IIIWzmacnianie współpracy sektorów spożywczych krajów kandydujących i członkowskich Unii Europejskiej w celu podniesienia poziomu uczestnictwa w 6. PR

Akronim: FOODLINK

8Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej6.PR NESTOtrzymanie i zastosowanie metalo-receptorów jako detektorów spektroskopowych

Akronim: PROTSENS

9Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie6.PR Priorytet IIŁączenie Europy Centralnej i Środkowej w ramach priorytetu IST w 6. Programie Ramowym

Akronim: CEENET6

10Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej6.PR Priorytet IIIRozwój systemów kontroli opartych na prognozowaniu rozmytym i sieciach neuronowych (STRP)

Akronim: NEUROFUZZYREGULATION

11Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego6. PR Priorytet VIIMiędzy Bałtykiem, Morzem Śródziemnym i Morzem Czarnym. Migracje, wielokulturowość i integracja wczesnych społeczeństw europejskich

Akronim: EUROPEAN MELTING POT

12Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie6.PR Priorytet IVWsparcie dla rozwoju i wykorzystania aplikacji Galileo w Polsce i innych krajów przystępujących do UE

Akronim: GALILEOAPP

13Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie6.PR SSASurfaktanty i układy zdyspergowane w teorii i praktyce

Akronim: SURUZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym lub kosztów ponownego przygotowania wniosków

Lp.Nazwa jednostkiNazwa programuTytuł projektu
1234
1Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach6.PR Priorytet VWykrywanie śladowych ilości substancji toksycznych w płodach rolnych w celu zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa

Akronim: TRACE-QS

2Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach6.PR MobilityEuropejski okrągły stół badań zanieczyszczonych miejsc

Akronim: EPOLLSITES

3Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach6.PR MobilityKolejowe zestawy kołowe: projektowanie, technologie, nowe materiały, bezpieczeństwo, eksploatacja, ekologia, ekonomia i prawo

Akronim: RAILTRAINEE

4Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach6.PR MobilityKolejowe zestawy kołowe: projektowanie, technologie, nowe materiały, bezpieczeństwo, eksploatacja, ekologia, ekonomia i prawo

Akronim: RAILSFER

5Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach6.PR MobilityKolejowe zestawy kołowe: projektowanie, technologie, nowe materiały, bezpieczeństwo, eksploatacja, ekologia, ekonomia i prawo

Akronim: WHEELCONF

6Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu6.PR Mobility(Bio)makrocząsteczki - struktura i funkcja

Akronim: BIOMACRO

7Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie6.PR InfrastructuresProjekt udoskonalenia detekcji lekkich cząstek naładowanych i fragmentów w badaniach spektroskopii, dynamiki i termodynamiki jądrowej w ramach wspólnego międzynarodowego przedsięwzięcia przeznaczonego do realizacji w programie ramowym Unii Europejskiej

Akronim: EURONS

8Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej6.PR MobilityPrzygotowanie materiałów polimerowych do badań w transmisyjnym mikroskopie elektronowym

Akronim: MICROTEM

9Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej6.PR Priorytet IVModularna awionika w zastosowaniach krytycznych dla bezpieczeństwa

Akronim: MASCA

10Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi6.PR Priorytet IIIUkłady nano pełniące funkcje w medycynie, wyżywieniu i w zdrowiu

Akronim: NANOFUNCTION

11Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi6.PR Priorytet IIIMaksymalne osiągi makrocząsteczek poprzez kontrolę struktury molekularnej i realistyczne parametry przetwórstwa

Akronim: MACRO PROCESS

12Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi6.PR Priorytet IIIWytworzenie i opracowanie wielofunkcyjnych biodegradowalnych materiałów do zastosowań agrotechnicznych i pakowania żywności

Akronim: MULTIBIOAGROMATERIAL

13Instytut Problemów Jądrowych im. A Sołtana w Otwocku-Świerku6.PR MobilitySzkolenie początkujących naukowców w dziedzinach cząstek elementarnych, jąder i jonów

Akronim: RENI

14Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach6.PR Priorytet IIIMateriały wysokiej przewodności cieplnej w zastosowaniu do chłodzenia systemów elektronicznych

Akronim: HeatConMater

15Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie6.PR SMEMetodologia oceny (system kwalifikowania i program użytkowy) dla celów doboru płynów obróbkowych (PO) stanowiących małe zagrożenie dla warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zawodowej

Akronim: MWF-Select

16Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego6.PR Priorytet VIIDemokratyczne zarządzanie sieciowe w Europie

Akronim: DEMONETGOV

17Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie6.PR Priorytet VIZrównoważony rozwój nowych i zaawansowanych technologii energetycznych w Europie Centralnej i Wschodniej oraz w krajach bałkańskich

Akronim: SUDET

18Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewaldzkiego PAN w Gdańsku6.PR Priorytet IVZastosowanie materiałów inteligentnych do podnoszenia niezawodności statków powietrznych

Akronim: ARTIMA

19Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie6.PR Priorytet IIIInnowacyjna technologia w budownictwie podziemnym

Akronim: TUNCONSTRUCT

20Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu6.PR MobilityWysokie ciśnienia - trzeci wymiar w badaniach materiałowych

Akronim: PRESS-3D

21Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu6. PR Priorytet VIEkonomiczny i środowiskowy sondaż zagospodarowania pozyskiwanego drewna w Europie

Akronim: ENSURE

22Instytut Uprawy, Nawożenia Gleboznawstwa w Puławach6.PR SSPProgramy rolno środowiskowe: narzędzia ich oceny i symulacja efektów środowiskowych i społeczno-ekonomicznych

Akronim: AGRI-tool

23Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej6.PR SMESystem ochrony przed wywracaniem się samochodów ciężarowych

Akronim: ROLLCONTROL

24Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dla Oddziału Morskiego w Gdyni)6. PR Priorytet VIEuropejski atlas wiatru II

Akronim: EWAII

25Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu6.PR MobilityRola akustyki w rozwiązywaniu problemów naukowych i poprawianiu warunków życia codziennego

Akronim: ASTELI