Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiKBN.2003.8.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 21/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 15 maja 2003 r.
w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:
§  1.
1. 1 Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 18.588.292 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2003-2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) i Niemieckiego Synchrotronu Elektronowego (DESY). Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2003 r. - 8.388.356 zł,

w 2004 r. - 5.478.990 zł,

w 2005 r. - 4.205.474 zł,

w 2006 r. - 515 472 zł.

2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.
§  2.
1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 60.000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30.000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się:
1) Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo Sieciowemu Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
2) Instytutowi Obróbki Plastycznej w Poznaniu.
§  3. Wydziałowi Inżynierii i Kształtowania Środowiska Katedrze Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która w ramach 5.PR zgłosiła projekt oceniony przez Komisję Europejską jako co najmniej dobry, lecz nie przyjęto go do realizacji, przyznaje się środki finansowe w wysokości 15.000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
§  4. Środki finansowe, o których mowa w § 1-3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

Lp.Nazwa jednostkiNumer i tytuł projektuWysokość dofinansowania w złotych w latach:
20032004200520062003-2006
12345678
5.PR
1Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki WrocławskiejPołączenie elektrowni i spalarni odpadów w jeden układ

Akronim: UPSWING

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: ENK5-CT-2002-00697

88.200 73.500 44.100- 205.800
2Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki ŁódzkiejBiotekstylia z chityny i dibutyrylochityny

Akronim: CHITOMED

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLK5-CT-2002-01330

339.230172.060120.310- 631.600
3Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki WrocławskiejBezpieczne współspalanie i rozszerzone wykorzystanie biomasy i bioodpadów w elektrowniach i elektrociepłowniach wyposażonych w kotły fluidalne z akceptowalnym poziomem emisji

Akronim: FBCOBIOW

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: ENK5-CT-2002-00638

82.600103.600 74.900- 261.100
4Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieZwiększenie użyteczności zeszklonych plazmowo popiołów przez przetworzenie ich w szkło piankowe dla budownictwa

Akronim: WASTILE

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt: G1RD-CT-2001-00468

275.265--- 275.265
5Instytut Elektrotechniki w WarszawiePodniesienie jakości energii elektrycznej i bezpieczeństwa wyrobów elektrotechnicznych

Akronim: ELECTRIC ENERGY

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: NNE5/2002/27

360.254280.020248.19720.472 908.943
6Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu ŁódzkiegoModelowanie możliwości i ograniczeń zmian strukturalnych w Europie w kierunku osiągnięcia wzrostu zrównoważonego

Akronim: MOSUS

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: EVG1-CT-2002-00083

81.000 84.000 71.850- 236.850
7Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejMetody badania przepływów przy wielkich liczbach Reynoldsa w zastosowaniu do projektowania samolotów komunikacyjnych

Akronim: HiReTT

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt: G4RD-CT-1999-00140

(Przedłużenie realizacji projektu i rozszerzenie zakresu realizowanych zadań)

20.790--- 20.790
8Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w WarszawieOpracowanie linii bazowych dla europejskich krajów akcesyjnych - promocja inwestycji w dziedzinie czystej energii poprzez wykorzystanie mechanizmu wspólnych działań (Joint Implementation) w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Akronim: BASE

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: ENK6-CT-2001-00582

141.760--- 141.760
9Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w WarszawieNowe strategie terapeutyczne z zastosowaniem białek opiekuńczych Hsp70 i zastosowanie tych białek do skonstruowania bioreaktorów

Akronim: The HSP70

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLK3-CT-2000-00720

197.000--- 197.000
10Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w WarszawieRozwój ultraczułych metod proteomicznych: zastosowanie do mukowiscydozy

Akronim: EUROPROCF

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLG1-CT-2001-01335 (Rozszerzenie zakresu realizowanych zadań)

179.800100.900-- 280.700
11Instytut Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w KrakowieEuropejska baza linii komórek nowotworowych

Akronim: ESTDAB-NAS

5.PR - I Program Tematyczny Kontrakt: QLR1-CT-2001-01325

203.260 61.100-- 264.360
12Instytut Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki ŁódzkiejNowe technologie dla zastosowań medycznych: badanie i produkcja powierzchni węglowych pozwalających na kontrolowaną bioaktywność

Akronim: NANODIAM

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt: G5MA-CT-2002-04050

495.628 48.23048.230- 592.088
13Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Otwocku-ŚwierkuKomputerowe wspomaganie informacji o podstawach, osiągnięciach i zastosowaniach fizyki jądrowej

Akronim: NUPEX

5.PR - III Program Horyzontalny

Kontrakt: HPRP-CT-2002-00006

22.500 11.400-- 33.900
14Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w WarszawieTechnologiczna i społeczna wizja przyszłości energetyki europejskiej. Ogólnoeuropejskie studium Delhi

Akronim: Eurendel

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: ENG1-CT-2002-00673

80.700 66.020-- 146.720
15Zakład Chemii i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu GdańskiegoOszacowanie wpływu połowów dennych na bioróżnorodność i przebieg procesów w ekosystemach morskich

Akronim: COST-IMPACT

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: Q5RS-2001-00993

126.169 31.475-- 157.644
16Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w KrakowieRozwój metodyki analizy składu stałych odpadów komunalnych w celu zwiększenia precyzji oraz możliwości porównywania wyników

Akronim: S.W.A. - Tool

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: EVK4-CT-2000-00030

36.200 6.400-- 42.600
17Centrum Transferu Technologii Politechniki KrakowskiejGlobalne kształcenie w produkcji

Akronim: GEM EUROPE

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt: IST-2001-32059

38.200 20.600-- 58.800
18Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu WarszawskiegoKsenofobia w Europie: formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej

Akronim: Xenophob

5.PR - III Program Horyzontalny

Kontrakt: HPSE-CT-2002-00135

88.600 90.600 86.800- 266.000
19Instytut Lotnictwa w WarszawieOpracowanie technologii symulacji aeroelastycznej na siatkach niestrukturalnych - rozszerzenie walidacji programu TAURUS o nieliniową odpowiedź struktury

Akronim: TAURUS

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt: G4RD-CT-2001-00403

105.900 35.290-- 141.190
20Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha PAN w KrakowieZintegrowane funkcjonowanie ekosystemu dla oceny i zarządzania jakością rzek

Akronim: RIVFUNCTION

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: EVK1-CT-2001-00088

300.000 33.000-- 333.000
21Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w WarszawieOptymalizacja wartości odżywczej roślin uprawnych

Akronim: OPTI-2

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLRT-CT-2000-00103

140.230 31.070-- 171.300
22Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w WarszawieRozwój ulepszonych systemów do fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami poprzez poprawę zdolności fitoakumulacji

Akronim: PHYTAC

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLK3-CT-2001-00429

188.792 91.670-- 280.462
23Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w WarszawieProfile ekspresji genomu jako wzorce dla oceny bezpieczeństwa nowych szczepów, włączając GMO używane w wytwarzaniu żywności na drodze procesów biotechnologicznych

Akronim: EXPREESS-FINGERPRINTS

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLK3-CT-2001-01473

241.000116.000-- 357.000
24Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w PuławachOchrona jakości wody i gleby oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Akronim: PROLAND

5.PR - I Program Tematyczny Kontrakt: QLK4-CT-2002-30663

306.000430.000347.000-1.083.000
25Katedra Fizyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieBadanie mechanizmów utrzymywania sprawności i regeneracji starzejącego się mięśnia: poradnictwo, metody diagnostyczne i terapia

Akronim: Ageing Muscle

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLK6-CT-1999-02034

150.993--- 150.993
26Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki GdańskiejMiędzynarodowa konferencja "Czysty, sprawny i bezpieczny transport miejski"

Akronim: CESSURA

5.PR - II Program Horyzontalny

Kontrakt: ICA1-CT-2002-60034

40.050--- 40.050
27Zakład Procesów Cieplnych, Miernictwa i Ochrony Powietrza Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki KrakowskiejOsady na ciepło

Akronim: Sludge for Heat

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: NNE5/2001/468

576.000185.000213.000- 974.000
28Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w GliwicachOptymalizacja, symulacja procesów i systemów energetycznych i ich wpływ na środowisko

Akronim: OPTI-ENERGY

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: NNE5/2002/1

322.800328.800336.000- 987.600
29Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Śląskiej w GliwicachCentrum energetycznie efektywnych technik i systemów

Akronim: ENER-INDOOR

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: NNE5/2002/9

178.990160.685205.667- 545.342
30Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w ŁodziCentrum doskonałości w dziedzinie medycyny molekularnej - kooperacja i integracja badań naukowych i kształcenia podyplomowego

Akronim: MolMed

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLK3-CT-2002-30326

690.000627.000518.000-1.835.000
31Instytut Pielęgniarstwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w KrakowieEuropejski program nauczania bioetyki w oparciu o szpitale

Akronim: EHBP

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLG6-CT-2002-30571

18.900 14.000-- 32.900
32Zakład Transplantologii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w KrakowieCentrum badań komórki pnia (centrum doskonałości)

Akronim: STEC

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLK3-CT-2002-30307

300.100225.100225.100- 750.300
33Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki ŁódzkiejEfektywne ekonomicznie, zrównoważone i innowacyjne metody poprawy bezpieczeństwa pożarowego w istniejących tunelach

Akronim: UPTUN

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt: G1RD-CT-2002-00766

40.320 40.320 34.560- 115.200
34Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w SkierniewicachBadawcze centrum doskonałości w dziedzinie sadownictwa zrównoważonego

Akronim: PomoCentre

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLK1-CT-2002-30402

459.470366.000366.000-1.191.470
35Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Zachód Sp. z o.o. w PoznaniuNiezawodna diagnostyka wysokonapięciowego układu izolacyjnego transformatorów dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu energetycznego

Akronim: REDIATOOL

5. PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: NNE5/2001/472

14.125 16.500161.210191.835
36Przedsiębiorstwo Betonów Specjalnych SUPERBET Sp. z o.o. w KrakowieCement romański do właściwej konserwacji zabytków architektury

Akronim: ROCEM

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: EVK4-CT-2002-00084

62.000104.000 44.000- 210.000
37Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. w WarszawieZintegrowane wdrożenie "zielonej" energii elektrycznej do europejskich sieci energetycznych

Akronim: GREEN NET

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: NNE5/2001/660

19.400126.300-- 145.700
5.PR "Sieci"
38Instytut Logistyki i Magazynowania w PoznaniuForum laboratoriów wdrażających unijną dyrektywę nt. kompatybilności elektromagnetycznej

Akronim: FOR-EMC

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt: G7RT-CT-2002-05107

48.000 46.650 5.350- 100.000
39Instytut Logistyki i Magazynowania w PoznaniuSieć tematyczna bezpieczeństwa i zabezpieczeń w transporcie intermodalnym

Akronim: SIT

5.PR - III Program Tematyczny Kontrakt: GTC2/2001/51804

16.000 18.000 19.000- 53.000
40Instytut Logistyki i Magazynowania w PoznaniuSieć tematyczna e-logistyki/ e-kompleksowej obsługi użytkownika

Akronim: E-THEMATIC

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt: IST-2001-37056

10.000 11.000 11.000- 32.000
41Instytut Fizyki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki WrocławskiejKanadyjsko-europejska inicjatywa o nanostrukturach-2

Akronim: CERION-2

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt: IST-2001-39059

4.000 1.000-- 5.000
42Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki WarszawskiejRozwój infrastruktury metrologicznej w chemii w państwach kandydujących do Unii Europejskiej

Akronim: QUA

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt: G7RT-CT-2002-05110

13.000 13.000 20.200- 46.200
43Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki WarszawskiejOparte na analizie ryzyka badania i procedury konserwacyjne dla przemysłu europejskiego

Akronim: RIMAP Network

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt: G1RT-CT-2001-05027

5.400--- 5.400
44Zakład Badania Ssaków PAN w BiałowieżyEuropejska platforma bioróżnorodności

Akronim: BioPlatform

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: EVK2-CT-2001-20009

58.300 41.700-- 100.000
45Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. w WarszawieEuropejska sieć tematyczna dotycząca generacji rozproszonej i integracji odnawialnych źródeł energii

Akronim: ENIRDGnet

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: ENK5-CT-2001-20528

36.430--- 36.430
MSN
46Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk w WarszawieMiędzynarodowa sieć naukowa pn. Ocena wpływu działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy 32.000 36.000 28.000- 96.000
47Katedra Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w GliwicachNaukowa sieć tematyczna pn. Biotechnologia Środowiska -ENBIONET 35.000 24.000 30.000- 89.000
48Instytut Chemii Fizycznej PAN w WarszawieSieć naukowa pn. Rekomendowane dane fizykochemiczne 65.000 55.000-- 120.000
COST
49Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w WarszawieCOST 717 - Zastosowanie danych radarowych do modeli meteorologicznych i hydrologicznych150.000111.000-- 261.000
50Instytut Technologii Eksploatacji w RadomiuCOST 532 - Wytwarzanie wielowarstwowych struktur kompozytowych: warstwa dyfuzyjna/powłoka PVD komplementarnymi technologiami wielostopniowymi245.000265.000269.000255.0001.034.000
51Instytut Technologii Eksploatacji w RadomiuCOST 532 - Mechanochemiczna synergia pomiędzy powłokami PVD/CVD a przyjaznymi dla środowiska środkami smarowymi w tocznym i ślizgowym styku tarciowym.288.000288.000240.000240.0001.056.000
52Instytut Technologii Eksploatacji w RadomiuCOST 532 - Stabilność oksydacyjna nietoksycznych smarów plastycznych. 61.000100.000127.000- 288.000
53Instytut Technologii Eksploatacji w RadomiuCOST 532 - Oddziaływania pomiędzy dodatkami smarnymi a materiałem elementów węzła tarcia.120.000134.000 96.000- 350.000
54Wydział Chemii Uniwersytet WarszawskiCOST 523 - Magnetyczna charakteryzacja materiałów nanokrystalicznych. 39.000 39.000-- 78.000
55Zakład Chemii Fizycznej Wydział Chemiczny Politechnika RzeszowskaCOST D29 - Nadtlenoazotyn jako czynnik nitrujący wysokowartościowe związki chemiczne. 50.000115.000115.000- 280.000
DESY
56Wydział Fizyki i techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieProjekt i budowa aparatury detekcyjnej oraz przygotowywanie programu fizycznego dla eksperymentu na akceleratorze liniowym TESLA 50.000 50.000 50.000- 150.000
57Instytut Fizyki Jądrowej w KrakowieProjekt i budowa aparatury detekcyjnej oraz przygotowywanie programu fizycznego dla eksperymentu na akceleratorze liniowym TESLA 50.000 50.000 50.000- 150.000
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 5 pkt 1 uchwały nr 7/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej (Dz.Urz.MNiIiKBN.05.1.7) z dniem 21 stycznia 2005 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 5 pkt 2 uchwały nr 7/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej (Dz.Urz.MNiIiKBN.05.1.7) z dniem 21 stycznia 2005 r.