Dz.Urz.PUTK.2019.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr DPP-WOPN.717.14.2018.PL
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie przyznania Przewozom Regionalnym otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 29c ust. 1, 3, 5, 6 oraz art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o transporcie kolejowym" oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.a.", po rozpoznaniu wniosku "Przewozów Regionalnych" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanych dalej "Przewozami Regionalnymi" lub "Przewoźnikiem", z 22 marca 2018 r. (data wpływu do Urzędu Transportu Kolejowego: 26 marca 2018 r.), w przedmiocie wydania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK", decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny na okres od 29 września 2019 r. do 9 grudnia 2023 r.
PRZYZNAJĘ

Przewozom Regionalnym otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny,

realizowany liniami kolejowymi nr 91 oraz 68 na okres od 29 września 2019 r. do 9 grudnia 2023 r., tj. na roczne rozkłady jazdy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023, z zachowaniem następujących warunków i zakresu wykorzystania dostępu do linii kolejowych:

1. Na wnioskowanej trasie Przewozy Regionalne mogą uruchomić 1 parę pociągów na dobę w piątki oraz niedziele, zgodnie z rozkładem jazdy i terminami kursowania wskazanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej decyzji.
2. Połączenia realizowane na podstawie niniejszej decyzji stanowią uzupełnienie oferty przewozowej zapewnianej na obszarze województwa podkarpackiego organizowanej przez właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego.
3. W przypadku prac modernizacyjnych i remontowych skutkujących zmniejszeniem zdolności przepustowej na odcinkach linii kolejowych przez które przebiega trasa pociągów kursujących na podstawie niniejszej decyzji i odcinkach linii kolejowych stycznych do nich, kursowanie pociągów na podstawie niniejszej decyzji nie może powodować nieuruchomienia pociągów ważnych z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarczego kraju.
4. Dopuszczalne jest zatrzymywanie się pociągów Przewoźnika na następujących stacjach: Przemyśl Główny, Przemyśl Zasanie, Radymno, Jarosław, Przeworsk, Leżajsk, Nowa Sarzyna, Rudnik nad Sanem, Nisko, Stalowa Wola, Stalowa Wola Rozwadów, Zaklików, Rzeczyca, Szastarka, Kraśnik, Niedrzwica oraz Lublin.

Nie stanowi naruszenia postanowień niniejszej decyzji wprowadzenie dodatkowych postojów:

a) po otrzymaniu pisemnego wniosku od organizatora publicznego transportu zbiorowego o wprowadzenie dodatkowego zatrzymania na wskazanej stacji/przystanku,
b) ustalonych w ramach procesu koordynacji przy konstrukcji rocznego rozkładu jazdy, na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej w celu zachowania cykliczności rozkładu jazdy pociągów przewoźników kolejowych.
5. Na trasie Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny przebiegającej liniami kolejowymi oznaczonymi w sentencji niniejszej decyzji, Przewoźnik będzie realizował przewozy pojazdami kolejowymi typu EN57.

W pojazdach typu EN57 Przewoźnik zapewni co najmniej 10 miejsc dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Dopuszcza się możliwość wykorzystywania innych typów pojazdów kolejowych, jeżeli Przewozy Regionalne zagwarantują takie same bądź lepsze parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe pojazdów. Przewoźnik jest zobowiązany do wykorzystywania wyłącznie taboru spełniającego warunki techniczne, środowiskowe i eksploatacyjne określone przez zarządcę infrastruktury dla poszczególnych linii kolejowych.

6. Dopuszcza się korzystanie z tras przebiegających innymi liniami kolejowymi niż wymienione w niniejszej decyzji, przyznanych przez zarządcę infrastruktury, o ile ich przyznanie nastąpi z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.
7. Dopuszcza się uruchomienie połączeń, o których mowa w pkt 1 sentencji, w innych godzinach niż wskazane w rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, o ile nastąpi to z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.

UZASADNIENIE

26 marca 2018 r. do Prezesa UTK wpłynął, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wniosek Przewozów Regionalnych z 22 marca 2018 r., złożony przy piśmie z 22 marca 2018 r. (znak: PBH1-070-8/2018), o przyznanie otwartego dostępu na trasie Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny na okres od 29 września 2019 r. do 9 grudnia 2023 r.

Informacja o wpływie wniosku Przewozów Regionalnych do Prezesa UTK została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego 27 kwietnia 2018 r.

Pismem z 27 kwietnia 2018 r. (znak: PBH1c-070-014/18), Przewoźnik wskazał nowy adres poczty elektronicznej, z uwagi na zmiany personalne w zarządzie Przewozów Regionalnych, na który powinna być doręczana korespondencja, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie przyznania otwartego dostępu.

W pismach z 7 maja 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.3.AnK) oraz z 11 maja 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.4. AnK), Prezes UTK zawiadomił podmioty uprawnione o toczących się postępowaniach administracyjnych w przedmiocie wydania decyzji w sprawie otwartego dostępu, w tym o postępowaniu dotyczącym trasy na trasie Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny na okres od 29 września 2019 r. do 9 grudnia 2023 r. W zawiadomieniu Prezes UTK poinformował adresatów o możliwości złożenia przez nich wniosku o badanie równowagi ekonomicznej, w związku z wpływem 26 marca 2018 r. do Prezesa UTK ww. wniosku Przewozów Regionalnych o przyznanie otwartego dostępu na danej trasie.

W piśmie z 13 czerwca 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.14.2018.2.PL), Prezes UTK zawiadomił Przewoźnika o wszczęciu 26 marca 2018 r., na jego wniosek, postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny na okres od 29 września 2019 r. do 9 grudnia 2023 r., tj. na roczne rozkłady jazdy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.

Jednocześnie Prezes UTK poinformował Przewoźnika o włączeniu do materiału dowodowego:

1. licencji Przewoźnika nr WPO/054/2004 na wykonywanie przewozów kolejowych osób, wydanej 27 lutego 2004 r., wraz z decyzją Prezesa UTK z 25 marca 2010 r. (znak: TRM/900/05/10), zmieniającą ww. licencję,
2. certyfikatu bezpieczeństwa Przewoźnika cz. A nr PL1120150043, wydanego 9 grudnia 2015 r. (ważnego od 17 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2020 r.), potwierdzającego akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej,
3. certyfikatu bezpieczeństwa Przewoźnika cz. B nr PL1220150039, wydanego 9 grudnia 2015 r. (ważnego od 17 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2020 r.), potwierdzającego akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci,
4. informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącej Przewozów Regionalnych, nr KRS 0000031521 (stan na dzień 27 marca 2018 r., godz. 08:31:56 oraz na dzień 26 kwietnia 2018 r., godz. 09:34:55),
5. pisma Prezesa UTK z 7 maja 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.3.AnK) skierowanego do podmiotów uprawnionych, informujących o możliwości składania wniosków o badanie równowagi ekonomicznej,
6. pisma Prezesa UTK z 11 maja 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.4.AnK) skierowanego do podmiotu uprawnionego, informującego o możliwości składania wniosków o badanie równowagi ekonomicznej,
7. pisma Przewozów Regionalnych z 27 kwietnia 2018 r. (znak: PBH1c-070-014/18, data wpływu do Urzędu Transportu Kolejowego pocztą elektroniczną 25 maja 2018 r.), w sprawie wskazania Prezesowi UTK nowego adresu elektronicznego do doręczania pism w postępowaniu.

Województwo Podkarpackie 25 maja 2018 r. przekazało, za pośrednictwem platformy ePUAP, wniosek z 24 maja 2018 r. o badanie równowagi ekonomicznej dotyczący projektowanych nowych połączeń Przewozów Regionalnych na trasach Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny oraz Kraków Główny - Przemyśl Główny - Kraków Główny.

Pismem z 24 maja 2018 r., wysłanym za pośrednictwem platformy ePUAP, Ministerstwo Infrastruktury przekazało stanowisko z 22 maja 2018 r. (znak: DTK.VI.4602.40.2018.AS.2), zgodnie z którym nie będzie występować z wnioskiem o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej m.in. w związku z projektowanym przez Przewozy Regionalne nowym połączeniem komercyjnym na trasie Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny na okres od 29 września 2019 r. do 9 grudnia 2023 r., tj. na roczne rozkłady jazdy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.

Pismem z 29 maja 2018 r. (znak: BBZ8-073-87/2018), "PKP Intercity" S.A. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej "PKP Intercity", przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym nie będzie występować z wnioskiem o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej w żadnym z toczących się postępowań o przyznanie otwartego dostępu dla Przewozów Regionalnych, czyli także w związku z projektowanym przez Przewozy Regionalne nowym połączeniem komercyjnym na trasie Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny na okres od 29 września 2019 r. do 9 grudnia 2023 r." tj. na roczne rozkłady jazdy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.

Pismem z 29 maja 2018 r. (znak: NI-IT-I.8060.37.2018.DA) Marszałek Województwa Mazowieckiego poinformował Prezesa UTK o braku uwag do toczących się postępowań administracyjnych w przedmiocie przyznania otwartego dostępu Przewozom Regionalnym, w tym do trasy będącej przedmiotem niniejszej decyzji.

Pismem z 15 czerwca 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.7.PL) Prezes UTK wezwał Województwo Podkarpackie do uzupełnienia braków przekazanego wniosku o badanie równowagi ekonomicznej.

Pismem z 9 lipca 2018 r" a następnie ponownie z 12 lipca 2018 r., Województwo Podkarpackie przekazało wniosek o badanie równowagi ekonomicznej dotyczący m.in. trasy Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny, planowanej do wykorzystania przez Przewozy Regionalne w ramach przewozów komercyjnych w okresie od 29 września 2019 r. do 9 grudnia 2023 r.

Pismem z 21 sierpnia 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.14.2018.4.PL). a następnie pismem z 19 października 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.14.2018.5.PL) Prezes UTK zawiadomił Przewoźnika o zmianie terminu zakończenia niniejszego postępowania.

Pismem z 5 grudnia 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.14.2018.6.PL) Prezes UTK zawiadomił Przewozy Regionalne o uzupełnieniu materiału sprawy o:

1. pismo Ministerstwa Infrastruktury z 24 maja 2018 r" przekazujące stanowisko z 22 maja 2018 r. (znak: DTK. VI.4602.40.2018.AS.2), informujące o braku wniosku o badanie równowagi ekonomicznej m.in. w niniejszym postępowaniu administracyjnym,
2. pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego z 29 maja 2018 r. (znak: NI-IT-I.8060.37.2018.DA). dot. pisma Prezesa UTK z dnia 7 maja 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.3.AnK), informujące o braku wniosku o badanie równowagi ekonomicznej m, in. w niniejszym postępowaniu administracyjnym,
3. pismo PKP Intercity z 29 maja 2018 r. (znak: BBZ8-073-87/2018), informujące o braku wniosku badanie równowagi ekonomicznej m.in. w niniejszym postępowaniu administracyjnym (wraz pełnomocnictwem do reprezentowania ww. przewoźnika kolejowego),
4. pismo Przewozów Regionalnych z 27 czerwca 2018 r. (znak: PBH1c-070-021/18),
5. wniosek Województwa Podkarpackiego o badanie równowagi ekonomicznej z 24 maja 2018 r" uzupełniony pismem z 9 lipca 2018 r. (doręczonym do Urzędu Transportu Kolejowego 9 i 12 lipca 2018 r.) wraz z załącznikiem,
6. wezwanie Prezesa UTK z 15 czerwca 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.7.PL), do uzupełnienia braków we wniosku Województwa Podkarpackiego z 24 maja 2018 r.,
7. umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich pomiędzy Województwem Podkarpackim a Przewozami Regionalnymi, na lata 2017 - 2020, zawartą 28 października 2016 r., wraz z aneksami nr 1-4,
8. pismo Przewozów Regionalnych z 8 listopada 2018 r. (znak: PBZ-073-020/2018), informujące o zmianie siedziby ww. przewoźnika kolejowego,
9. informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącą Przewozów Regionalnych, wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci (stan na dzień 4 grudnia 2018 r., godz. 08:14:11), nr KRS 0000031521.

11 grudnia 2018 r. upoważniony pracownik Przewozów Regionalnych skorzystał z prawa zapoznania się z aktami sprawy, co zostało odnotowane na karcie przeglądowej akt sprawy. Przedstawiciel Przewoźnika nie wnosił zastrzeżeń co do zawartości akt, ich kompletności, czy sposobu ich prowadzenia.

Przewoźnik nie skorzystał z przysługującego prawa wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w niniejszym postępowaniu.

Mając na względzie powyższe, Prezes UTK zważył, co następuje:

Stosownie do art. 13a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, do postępowania przed Prezesem UTK stosuje się, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 2 i 3, przepisy k.p.a.

Zgodnie natomiast z art. 104 § 1 k.p.a.: organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

W dniu 26 marca 2018 r. do Prezesa UTK wpłynął wniosek Przewozów Regionalnych z 22 marca 2018 r. o wydanie decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny, planowanej do wykorzystania przez Przewozy Regionalne w ramach przewozów komercyjnych w okresie od 29 września 2019 r. do 9 grudnia 2023 r.

Prezes UTK ustalił, że Przewozy Regionalne są przewoźnikiem kolejowym posiadającym licencję nr WPO/054/20°4 na wykonywanie przewozów kolejowych osób, wydaną 27 lutego 2004 r., zmienioną decyzją Prezesa UTK z 25 marca 2010 r. (znak: TRM/900/05/10), certyfikat bezpieczeństwa cz. A nr PL1120150043, wydany 9 grudnia 2015 r. (ważny od 17 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2020 r.), potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej oraz cz. B nr PL1220150039, wydany 9 grudnia 2015 r. (ważny od 17 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2020 r.), potwierdzający akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci.

Stosownie do art. 29c ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym: regularny przewóz kolejowy osób niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej jest wykonywany wyłącznie na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Zgodnie z art. 29d ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym: w zakresie kolejowych przewozów osób innych niż przewozy okazjonalne zarządca zawiera umowę o przydzielenie zdolności przepustowej w takim zakresie, w jakim aplikant zawarł umowę o świadczenie usług publicznych, przedstawił oświadczenie organizatora publicznego transportu kolejowego o zamiarze objęcia pociągów umową o świadczenie usług publicznych albo uzyskał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu.

W świetle wyżej cytowanych przepisów ustawy o transporcie kolejowym, podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie otwartego dostępu na danej trasie krajowej jest więc aplikant. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 9b ustawy o transporcie kolejowym, aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego.

Przewozy Regionalne są przewoźnikiem kolejowym. Przysługuje im zatem uprawnienie do złożenia wniosku będącego przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie. Wniosek Przewozów Regionalnych został podpisany ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji Przewoźnika, zgodnie z informacjami wskazanymi w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego badania Prezes UTK określi, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, albo żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania. W zakresie procedury przeprowadzenia badania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przepisy rozporządzenia 869/2014, z wyłączeniem art. 13 i art. 14 tego rozporządzenia, stosuje się odpowiednio.

Prezes UTK w badaniu, o którym mowa w art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, uznaje równowagę ekonomiczną umowy o świadczenie usług publicznych za zagrożoną, w przypadku gdy skutkiem proponowanej usługi będzie inne niż nieistotne obniżenie przychodów z przewozów realizowanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych (art. 29c ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym). Dodatkowo, zgodnie z art. 29c ust. 6 ww. ustawy, decyzja o przyznaniu otwartego dostępu jest wydawana na okres nieprzekraczający 5 lat.

Stosownie do brzmienia cytowanego wyżej art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, in fine w zakresie procedury przeprowadzenia badania równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, przepisy rozporządzenia 869/2014, z wyłączeniem art. 13 i art. 14 ww. rozporządzenia, stosuje się odpowiednio.

Procedura przeprowadzania przez Prezesa UTK badania równowagi ekonomicznej została uregulowana w art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 oraz art. 10-12 rozporządzenia 869/2014. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 4 rozporządzenia 869/2014, organ regulacyjny niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej powiadomienie o złożonym przez wnioskodawcę wniosku o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej, z zastrzeżeniem wszelkich informacji wrażliwych z jego handlowego punktu widzenia, i informuje o tym podmioty uprawnione do złożenia wniosku o badanie równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych.

Podmiotom uprawnionym przysługuje prawo do złożenia wniosku o badanie równowagi ekonomicznej w terminie czterech tygodni od publikacji wniosku przewoźnika na stronie internetowej organu regulacyjnego (art. 4 ust. 1 rozporządzenia 869/2014).

O badanie równowagi ekonomicznej mogą występować z wnioskiem następujące podmioty (art. 10 rozporządzenia 869/2014):

a) właściwy organ lub właściwe organy, które zawarły umowę o świadczenie usług publicznych obejmującą stację początkową i stację końcową proponowanej nowej usługi;
b) każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczania dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;
c) zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowaną usługą w zakresie nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich;
d) każde przedsiębiorstwo kolejowe realizujące umowę o świadczenie usług publicznych przyznaną przez organ, o którym mowa w lit. a).

Oznacza to, że do wystąpienia o badanie równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych uprawnieni są:

a) organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy zawarli co najmniej jedną umowę o świadczenie usług publicznych na realizację połączeń pasażerskich, obejmującą stację początkową i stację końcową na trasie wnioskowanego nowego połączenia;
b) inni organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy wykażą swój interes w badaniu równowagi ekonomicznej wnioskowanego nowego połączenia;
c) zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowanym nowym połączeniem;
d) operatorzy umów o świadczenie usług publicznych, którzy realizują umowę o świadczenie usług publicznych na rzecz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w lit. a.

Prezes UTK, mając na względzie przepisy rozporządzenia 869/2014, w tym w szczególności art. 3 ust. 4, dopiero po przekazaniu przez Przewozy Regionalne wniosku w wymaganej formie elektronicznej i zawierającego niezbędne informacje, uprawniony był do opublikowania informacji na jego temat na swojej stronie internetowej.

Informację o wpływie wniosku Przewozów Regionalnych Prezes UTK opublikował na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego 27 kwietnia 2018 r.

Wobec tego Prezes UTK stwierdził, że czterotygodniowy termin na złożenie ww. wniosków przez podmioty uprawnione upłynął 25 maja 2018 r.

Odnosząc się do przepisu określającego warunki wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu to należy stwierdzić, zgodnie z cytowanym wyżej art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, że Prezes UTK wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej, gdy:

1) w wyniku przeprowadzonego badania określi, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, albo
2) żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania.

Powyższy przepis definiuje kryteria, które powinny zostać spełnione w celu wydania decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu. Użycie spójnika "albo" wskazuje na alternatywę wykluczającą (rozłączną) zawartą w art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym. Jej zastosowanie oznacza, że należy wybrać pomiędzy dwoma wykluczającymi się możliwymi do zaistnienia wariantami. Przenosząc powyższe rozważania na grunt art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, wskazać należy, że Prezes UTK zobligowany jest do wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej w sytuacji:

1) braku wniosku o badanie równowagi ekonomicznej, albo
2) wpłynięcia takiego wniosku i przeprowadzenia badania równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, w wyniku którego zostanie wykazane, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy.

W związku z tym, że do proponowanego przez Przewozy Regionalne nowego połączenia pasażerskiego, nierealizowanego w ramach świadczenia usług publicznych, wpłynął wniosek o badanie równowagi ekonomicznej, Prezes UTK zobowiązany był ustalić w pierwszej kolejności to, czy przekazany przez Województwo Podkarpackie wniosek obadanie równowagi ekonomicznej spełnia wymogi określone w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 869/2014. Dopiero w przypadku realizacji przez wniosek o badanie równowagi ekonomicznej wymogów określonych w ww. przepisie, Prezes UTK może przeprowadzić badanie czy projektowane nowe połączenie nie zagrozi równowadze ekonomicznej obowiązującej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu osób koleją.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem, Przewozy Regionalne planują uruchamianie na trasie Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny, w okresie od 29 września 2019 r. do 9 grudnia 2023 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023. Przewoźnik zamierza realizować przewozy dedykowane młodzieży uczącej się i studiującej poza miejscem zamieszkania oraz osób podróżujących turystycznie pomiędzy miastami w obrębie dwóch województw. Przewozy Regionalne dodatkowo wskazały, że: podstawowym celem jest dążenie do zaspokojenia popytu na przewozy poprzez wprowadzenie dodatkowego połączenia w dniach i godzinach szczytów przewozowych.

Przewozy Regionalne planują dystrybuować bilety za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:

1. kas biletowych własnych;
2. kas biletowych, prowadzonych przez innych przewoźników;
3. kas biletowych agencyjnych, zlokalizowanych na dworcach;
4. w pociągu, za pośrednictwem terminali mobilnych;
5. Internetu.

Przewozy Regionalne przewidują wykonywanie projektowanych przejazdów na trasie Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny przy zastosowaniu pojazdów kolejowych typu EN57. Pojazdy tego typu przewidują 10 miejsc dedykowanych osobom o ograniczonej możliwości poruszania się w liczbie.

Po analizie oferty Przewozów Regionalnych stwierdzić należy, że skierowana jest ona do szerokiej grupy docelowej potencjalnych podróżnych, ze szczególnym uwzględnieniem, osób uczących się i studiujących poza miejscem zamieszkania, i przewiduje bezpośrednie połączenie, realizowane pomiędzy Przemyślem a Lublinem.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Prezes UTK przeanalizował otrzymane pisma, zawierające stanowiska podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o badanie równowagi ekonomicznej w związku z projektowanym przez Przewozy Regionalne nowym pasażerskim połączeniem kolejowym na trasie krajowej.

Wniosek Województwa Podkarpackiego z 24 maja 2018 r., uzupełniony materiałami przekazanymi 9 i 12 lipca 2018 r., o badanie równowagi ekonomicznej.

Województwo Podkarpackie przedstawiło wniosek o badanie równowagi ekonomicznej z 24 maja 2018 r. w związku z proponowanym przez Przewozy Regionalne realizowaniem pasażerskich przejazdów kolejowych m.in. na trasie Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny, w okresie od 29 września 2019 r. do 9 grudnia 2023 r. Wniosek został uzupełniony przez województwo podkarpackie 9 i 12 lipca 2018 r., poprzez jego przedłożenie w formie elektronicznej oraz przekazanie dodatkowych informacji.

Analizując wniosek Województwa Podkarpackiego Prezes UTK stwierdził, że ww. organizator publicznego transportu zbiorowego ma zawartą z Przewoźnikiem umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2017-2020 (umowa nie posiada numeru, zawarta została 28 października 2016 r.), czyli obowiązującą w okresie częściowo pokrywającym się z powiadomieniem Przewozów Regionalnych. Przywołana powyżej umowa nie zawiera rozkładów jazdy na okres, którego dotyczy powiadomienie Przewoźnika, przewiduje jednak realizację połączeń komunikacji publicznej m.in na liniach komunikacyjnych Przeworsk - Stalowa Wola Rozwadów, Rzeszów Główny - Przemyśl Główny - Medyka, częściowo pokrywających się z trasą, której dotyczy powiadomienie Przewozów Regionalnych.

Zgodnie z przepisem art. 10 rozporządzenia 869/2014, podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o badanie równowagi ekonomicznej są:

a) właściwy organ lub właściwe organy, które zawarły umowę o świadczenie usług publicznych obejmującą stację początkową i stację końcową proponowanej nowej usługi;
b) każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczania dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;
c) zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowaną usługą w zakresie nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich;
d) każde przedsiębiorstwo kolejowe realizujące umowę o świadczenie usług publicznych przyznaną przez organ, o którym mowa w lit. a).

Województwo Podkarpackie posiada zawartą umowę ramową na okres objęty wnioskiem, która obejmuje trasę częściowo pokrywającą się z trasą wnioskowaną przez Przewozy Regionalne, tym samym jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu art. 10 lit. a) rozporządzenia 869/2014.

Województwo Podkarpackie we wniosku o badanie równowagi ekonomicznej wskazało, że nowe połączenia [tj.: Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny oraz Kraków Główny - Przemyśl Główny - Kraków Główny]

spowodują spadek przychodów obecnie realizowanych przez Województwo Podkarpackie kursów na liniach 91 oraz 68, a tym samym wpłyną na wielkość rekompensaty przekazywanej Przewoźnikowi kolejowemu.

Województwo Podkarpackie poinformowało, że w obowiązującym obecnie rozkładzie jazdy na linii kolejowej nr 91 uruchamia 66 pociągów, w tym m.in. te w relacji: Rzeszów - Katowice - Rzeszów, Rzeszów - Rybnik, Rzeszów, Tarnów - Rzeszów - Tarnów, Tarnów - Przemyśl - Tarnów, czy Rzeszów - Przemyśl - Rzeszów. Częściowo z wykorzystaniem linii kolejowej nr 91 realizowane są połączenia Rzeszów - Horyniec Zdrój - Rzeszów oraz Rzeszów - Zamość - Rzeszów.

Odnośnie organizowania przez Województwo Podkarpackie w rocznym rozkładzie jazdy 2017/2018 na linii kolejowej nr 68, to ww. organizator publicznego transportu zbiorowego wskazał na kursowanie 8 pociągów regionalnych relacji Przeworsk - Stalowa Wola - Przeworsk. Województwo Podkarpackie planuje uzupełnić ofertę na ww. linii poprzez uruchomienie dodatkowych 4 pociągów kursujących w dni robocze w relacji Stalowa Wola Rozwadów - Rudnik nad Sanem - Stalowa Wola Rozwadów.

Województwo Podkarpackie przekazało również informacje, że obecnie pomiędzy Lublinem a Rzeszowem realizowane są połączenia kolejowe po liniach kolejowych 71/74/68, połączenia obsługiwane są taborem spalinowym. Dodatkowo ww. organizator publicznego transportu zbiorowego wskazał, że w obecnym rozkładzie jazdy pociągów, w porozumieniu z Województwem Lubelskim, uruchamia 7 pociągów w dobie w relacji Rzeszów - Lublin - Rzeszów oraz 4 pociągi w relacji Stalowa Wola - Rozwadów - Lublin - Stalowa Wola Rozwadów. Województwo podkarpackie zaznaczyło, że aktualnie nie są organizowane przewozy kolejowe w relacji Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny, jednak po zakończeniu elektryfikacji linii kolejowej nr 68 rozważy uruchomienie połączeń relacji Rzeszów - Przeworsk - Lublin - Przeworsk - Rzeszów.

Jako uzasadnienie, że nowe przewozy zagrażają równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, Województwo Podkarpackie wskazało, że posiada zawartą umowę o świadczenia kolejowych przewozów użyteczności publicznej, zawarta na lata 2017-2020 r. z Przewozami Regionalnymi. Dodatkowo ww. organizator publicznego transportu zbiorowego poinformował, że: za rok 2017 przekazało spółce Przewozy Regionalne, jako Operatorowi, kwotę %--% 1  tytułem rekompensaty za świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej. Województwo Podkarpackie we wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej przedstawiło wyliczenia dotyczące realizowanych połączeń i średniorocznego przychodu pociągów (w relacji Rzeszów - Kraków Główny - Rzeszów; przychód: %--%, Przemyśl - Tarnów - Przemyśl; przychód: K-K) w roku 2016 r. Następnie Województwo Podkarpackie poinformowało, że: potencjalny roczny spadek z przychodów z tytułu przejęcia pasażerów przez nowe - komercyjne połączenia może wynieść:

- w przypadku pociągu kursującego codziennie między %--% a %--%: rocznie,
- w przypadku pociągu kursującego w okresie październik - czerwiec od %--% do %--%: rocznie.

Ww. organizator publicznego transportu zbiorowego podkreślił, że: z uwagi na brak w dotychczasowej i obecnej ofercie połączeń kolejowych na obszarze województwa podkarpackiego bezpośrednich pociągów relacji Lublin - Przemyśl obecnie brak możliwości oszacowania potencjalnego spadku przychodów.

Na zakończenie Województwo Podkarpackie przedstawiło stanowisko, zgodnie z którym: spadek przychodów wpłynie bezpośrednio na wzrost rekompensaty wypłacanej Operatorowi. W następstwie uruchamiania nowych połączeń komercyjnych przez Przewozy Regionalne istnieje obawa, w ocenie organizatora publicznego transportu zbiorowego, że koszty rekompensaty wypłacanej Przewoźnikowi wzrosną ponad planowany poziom.

Prezes UTK przeanalizował dane przekazane przez Województwo Podkarpackie we wniosku z 24 maja 2018 r., uzupełnionym 9 i 12 lipca 2018 r. i stwierdził, że zawiera on głównie dane historyczne, odnoszące się do wyników z 2016 r. takich jak: wartość wykupionych uprawnień do ulg, przychody ogółem, deficyt za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., rozsądny zysk oraz kwota rekompensaty przekazana przez organizatora publicznego transportu zbiorowego) i dotyczące realizacji umowy o świadczenie usług publicznych zawartej 28 października 2016 r. z Przewozami Regionalnymi. Wniosek o badanie równowagi ekonomicznej złożony przez podmiot uprawniony nie zawierał informacji dotyczących tego o ile obniżą się przychody z realizacji umowy o świadczenie usług publicznych wskutek uruchomienia przez Przewozy Regionalne połączeń komercyjnych na przedmiotowej trasie. Podmiot uprawniony przedstawił informacje dotyczące m.in.: wysokości przekazanej rekompensaty za 2017 r. Przewozom Regionalnym, średniorocznego przychodu jednego z pociągów (np. kursującego codziennie po linii nr 91 w relacji Rzeszów - Kraków - Rzeszów czy w relacji Rzeszów - Przemyśl - Rzeszów), łącznego rocznego przychodu generowanego przez pociągi wykonujące przejazdy na konkretnych trasach (np. Przeworsk - Stalowa Wola - Przeworsk) oraz procentowego ujęcia rentowności połączeń regionalnych, realizowanych przez Województwo Podkarpackie.

Prezes UTK zauważył, że Województwo Podkarpackie na jednym formularzu złożyło wnioski o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej dla dwóch projektowanych przez Przewozy Regionalne nowych połączeń kolejowych (tj.: Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny oraz Kraków Główny - Przemyśl Główny - Kraków Główny). Województwo podkarpackie przedstawiło dane dotyczące 2016 r., a ponadto we wniosku obadanie równowagi ekonomicznej zawarło informacje o przychodach generowanych w tym okresie przez wybrane pociągi, kursujące w oparciu o obowiązującą umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowego przewozu osób. Uwagi oraz dane przedstawione w formularzu nie w całości zatem odnosiły się do planowanego (w przyszłości) połączenia w relacji Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny. W ocenie Prezesa UTK organizator publicznego transportu zbiorowego nie dokonał w istocie analizy odnoszącej się do spodziewanego spadku przychodów z umowy o świadczenie usług publicznych, której jest stroną, a ograniczył się do przyjęcia, bez wskazania uzasadnienia, że wyniki finansowe osiągnięte w 2016 r. mają charakter stały i w 2019 będą się one kształtować na podobnym poziomie. Ww. organizator skoncentrował swoją uwagę na przedstawieniu danych historycznych, ilustrujących rozliczenia finansowe pomiędzy stronami obowiązującej umowy o świadczenie usług publicznych na obszarze województwa podkarpackiego. Analiza wpływu uruchomienia nowego połączenia komercyjnego powinna natomiast być skierowana w głównej mierze na przyszłość, a nie na przeszłość.

Zgodnie z treścią art. 29c ust. 3 i ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego badania Prezes UTK określi, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, albo żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania. W zakresie procedury przeprowadzenia badania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przepisy rozporządzenia 869/2014, z wyłączeniem art. 13 i art. 14 tego rozporządzenia, stosuje się odpowiednio. Prezes UTK w badaniu, o którym mowa w ust. 3, uznaje równowagę ekonomiczną umowy o świadczenie usług publicznych za zagrożoną, w przypadku gdy skutkiem proponowanej usługi będzie inne niż nieistotne obniżenie przychodów z przewozów realizowanych na podstawie umowy.

Ocena czy proponowane nowe krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych polega na wykazaniu, że skutkiem proponowanej usługi będzie inne niż nieistotne obniżenie przychodów z przewozów realizowanych na podstawie powyższej umowy. Ustawodawca nie definiuje użytego sformułowania: inne niż nieistotne obniżenie przychodów z przewozów realizowanych na podstawie umowy. Jednocześnie, w art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym wskazano, że to Prezes UTK w wyniku przeprowadzonego badania dokonuje oceny, czy proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych. Oznacza to, że ustawodawca pozostawił Prezesowi UTK rozstrzygnięcie, na podstawie zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego, czy spadek przychodów wykazany przez podmiot uprawniony jest inny niż nieistotny. Dodatkowo, w przepisach art. 29c ust. 3 i 4 ustawy o transporcie kolejowym jest mowa o zagrożeniu dla równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych. Tym samym przepisy te odnoszą się do całej umowy o świadczenie usług publicznych w całym okresie jej trwania. Dlatego Prezes UTK, oceniając czy spadek przychodów z przewozów realizowanych na podstawie umowy, spowodowany uruchomieniem nowych połączeń komercyjnych, jest inny niż nieistotny, musi materiał przedstawiony przez podmiot uprawniony odnieść do całej umowy o świadczenie usług publicznych w całym okresie jej ważności.

Wyliczenia i wyjaśnienia przedstawione we wniosku Województwa Podkarpackiego dotyczą jedynie przychodów już osiągniętych przez operatora umowy z 28 października 2016 r. Przepisy art. 29c ust. 3 i 4, stanowią natomiast, że celem badania Prezesa UTK wywołanym wnioskiem podmiotu uprawnionego o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej jest stwierdzenie, czy spadek przychodów z przewozów realizowanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych będzie inny niż nieistotny. Oznacza to, że podmiot uprawniony we wniosku powinien wykazać o ile spadną przychody operatora umowy wskutek uruchomienia nowych połączeń komercyjnych w okresie pokrywającym się ze wskazanym we wniosku o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. Powinno to być poparte stosownymi wyliczeniami i materiałem dowodowym uzasadniającym przedstawione kalkulacje. We wniosku Województwa Podkarpackiego brak jest takich informacji.

W konsekwencji należało przyjąć, że Województwo Podkarpackie nie przedstawiło informacji, dowodów, a także uzasadnienia dla stanowiska, zgodnie z którym projektowane przez Przewozy Regionalne nowe połączenie o charakterze komercyjnym wpłynie w sposób inny niż nieistotny na obniżenie przychodów z przewozów realizowanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

Prezes UTK zwrócił także uwagę, że istotne znaczenie dla sprawy miało również stanowisko Województwa Podkarpackiego, zgodnie z którym w obecnej ofercie przewozowej nie znajdują się połączenia bezpośrednie relacji Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny i z tego względu organizator publicznego transportu zbiorowego uznał, że nie ma możliwości oszacowania potencjalnego spadku przychodów.

Prezes UTK, działając na podstawie art. 12 ust. 4 rozporządzenia 869/2014 uznał zatem, że wniosek województwa podkarpackiego nie był wystarczająco umotywowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 869/2014, w tym w szczególności z art. 11 ust. 1 lit. d), w związku z powyższym zasadne było jego odrzucenie.

Należy również zwrócić uwagę na przepis ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z którym Prezes UTK przeprowadza badanie na wniosek podmiotu uprawnionego (art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym). W przypadku braku takiego wniosku, Prezes UTK jest obowiązany do przyznania aplikantowi otwartego dostępu nie przeprowadzając badania wpływu planowanych połączeń na warunki ekonomiczne umowy o świadczenie usług publicznych. Oznacza to, że Prezes UTK nie ma ustawowych kompetencji do przeprowadzenia takiego badania z urzędu. Ustawodawca ograniczył badanie wpływu planowanych połączeń komercyjnych wyłącznie do przypadków wywołanych wnioskiem podmiotu uprawnionego. Jednocześnie, na podmiot uprawniony został nałożony obowiązek przedstawienia materiałów dowodzących, że uruchomienie nowych połączeń w ramach otwartego dostępu zagraża równowadze umowy o świadczenie usług publicznych (art. 11 ust. 1 rozporządzenia 869). Prezes UTK przeprowadzając badanie mające na celu podjęcie decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu posługuje się zatem informacjami i dokumentami przedstawionymi przez podmiot uprawniony. Oznacza to, że w sytuacji nieprzedstawienia we wniosku Województwa Podkarpackiego informacji koniecznych do przeprowadzenia badania, o którym mowa w art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK nie mógł stwierdzić, że nastąpi spadek przychodów z połączeń realizowanych na podstawie umowy z 28 października 2016 r., ani tym bardziej, czy byłby on inny niż nieistotny.

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury z 22 maja 2018 r. o braku wniosku o badanie równowagi ekonomicznej.

Ministerstwo Infrastruktury 24 maja 2018 r. przekazało, za pośrednictwem platformy ePUAP, stanowisko z 22 maja 2018 r. (znak: DTK.VI.4602.40.2018.AS.2) informujące o zasadności złożenia wniosków o badanie równowagi ekonomicznej, wyłącznie wobec czterech, tj. Katowice - Gdynia Główna, Łódź Kaliska - Kraków Główny, Kraków Główny - Przemyśl Główny oraz Lublin - Terespol, spośród dwunastu projektowanych przez Przewozy Regionalne nowych połączeń pasażerskich o charakterze komercyjnym.

Ministerstwo Infrastruktury wyraziło opinię, zgodnie z którą nie istnieje konieczność wnioskowania o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej w związku z planowanym przez Przewoźnika nowym połączeniem kolejowym na trasie Przemyśl Główny - Lublin i w relacji powrotnej.

Stanowisko PKP Intercity z 29 maja 2018 r. o braku wniosku o badanie równowagi ekonomicznej.

29 maja 2018 r. PKP Intercity, za pośrednictwem platformy ePUAP, przekazało pismo z 29 maja 2018 r. (znak: BBZ8-073-87/2018). Zgodnie z przekazanym stanowiskiem: PKP Intercity jako podmiot uprawniony nie będzie występować z wnioskiem o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej stosownie do art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich.

Stanowisko Marszałka Województwa Mazowieckiego z 29 maja 2018 r. o braku wniosku o badanie równowagi ekonomicznej.

Marszałek Województwa Mazowieckiego w piśmie z 29 maja 2018 r. (znak: NI-IT-I.8060.37.2018.DA) poinformował, że w związku z toczącymi się przed Prezesem UTK postępowaniami administracyjnymi w sprawie przyznania Przewozom Regionalnym otwartego dostępu na trasach kolejowych:

1. Częstochowa - Katowice,
2. Katowice - Gdynia Główna,
3. Łódź Kaliska - Kraków Główny,
4. Kraków Główny - Zator (Przeciszów),
5. Katowice - Zator (Spytkowice),
6. Kraków Główny - Przemyśl Główny,
7. Wieliczka Rynek Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko,
8. Lublin-Terespol,
9. Łódź Kaliska - Gdynia Główna,
10. Przemyśl Główny - Lublin,
11. Sandomierz - Wrocław Główny.

Organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego nie wnosi uwag do niniejszego postępowania administracyjnego.

Wobec braku wpływu wniosków o badanie równowagi ekonomicznej dotyczących przedmiotowej trasy, Prezes UTK obowiązany był wydać decyzję przyznającą otwarty dostęp na trasie Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny. Prezes UTK zawarł także w niniejszej decyzji stosowne klauzule, które stanowić mają gwarancję właściwego realizowania przez Przewozy Regionalne planowanych przewozów kolejowych.

Zgodnie z art. 29c ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu określa się w szczególności:

1) aplikanta, jego siedzibę i adres;
2) trasy, na których mają być realizowane przewozy w ramach otwartego dostępu;
3) okres, na jaki decyzja zostaje wydana;
4) warunki oraz zakres wykorzystywania dostępu do infrastruktury kolejowej.

Przepis art. 29c ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym obliguje Prezesa UTK do określenia w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu, warunków oraz zakresu wykorzystywania dostępu do infrastruktury kolejowej. Prezes UTK posiada zatem kompetencję do wprowadzenia w sentencji klauzul regulujących, na jakich warunkach i w jaki sposób Przewoźnik będzie mógł korzystać z infrastruktury kolejowej na podstawie niniejszej decyzji.

W niniejszej sprawie Prezes UTK zwrócił uwagę na problemy generowane przez duże natężenie prac modernizacyjnych i remontowych na sieci kolejowej w Polsce. Po przeanalizowaniu otrzymywanych skarg pasażerskich oraz informacji z rynku, Prezes UTK uznał, że konieczne jest zapewnienie, aby kursowanie pociągów planowanych przez Przewozy Regionalne nie prowadziło do nieuruchamiania przewozów ważnych z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarczego kraju. Dlatego w pkt 3 sentencji wprowadzono klauzulę, zgodnie z którą, w przypadku prac modernizacyjnych i remontowych skutkujących zmniejszeniem przepustowości na odcinkach linii kolejowych, przez które przebiega trasa pociągów kursujących na podstawie niniejszej decyzji i na odcinkach linii kolejowych stycznych do nich, uruchomienie pociągów, których dotyczy niniejsza decyzja, nie może powodować likwidacji pociągów ważnych z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarczego kraju. Należy wskazać, że w rozumieniu niniejszej decyzji pociągi takie to przede wszystkim te, które zapewniają sprawne funkcjonowanie podstawowych obszarów istotnych dla społeczeństwa. Do tego typu połączeń należy zaliczyć m.in.: pociągi dowożące podróżnych do pracy i szkół, a następnie odwożące pasażerów do domu, lecz także dostarczające towary krytyczne dla ludności i gospodarki kraju, jak np. dowóz węgla do elektrociepłowni, surowców zapewniających ciągłość funkcjonowania kluczowych zakładów pracy itp.

Biorąc pod uwagę treść art. 29c ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK postanowił wydać decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na wnioskowaną przez Przewoźnika trasę: Przemyśl Główny - Lublin - Przemyśl Główny na okres od 29 września 2019 r. do 9 grudnia 2023 r. dla 1 pary pociągów w dobie, realizujących przejazdy w piątki i niedziele, na warunkach wskazanych w złożonym wniosku.

Ponadto na podstawie art. 29c ust. 5 pkt 4 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK jest zobowiązany do określenia w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu warunków i zakresu wykorzystywania dostępu do infrastruktury kolejowej.

Mając na względzie zgromadzony materiał dowodowy i przeprowadzone badania równowagi ekonomicznej, Prezes UTK określił, zgodnie z żądaniem Przewoźnika, że pociągi Przewozów Regionalnych mogą zatrzymywać się na następujących stacjach: Przemyśl Główny, Przemyśl Zasanie, Radymno, Jarosław, Przeworsk, Leżajsk, Nowa Sarzyna, Rudnik nad Sanem, Nisko, Stalowa Wola, Stalowa Wola Rozwadów, Zaklików, Rzeczyca, Szastarka, Kraśnik, Niedrzwica oraz Lublin.

Jednak mając na uwadze, że organizator publicznego transportu zbiorowego może wykazać zainteresowanie wprowadzeniem dodatkowych stacji zatrzymania na trasie wnioskowanej przez Przewoźnika oraz że stacje zatrzymania mogą ulec zmianie na skutek ustalonych przez zarządcę postojów w ramach procesu koordynacji przy konstrukcji rocznego rozkładu jazdy, zasadne było wprowadzenie w sentencji niniejszej decyzji właściwego zastrzeżenia.

Ponadto, Prezes UTK mając na względzie trwające na sieci zarządcy prace modernizacyjne oraz biorąc pod uwagę to, że zarządca infrastruktury jest podmiotem uprawnionym do przydzielania przewoźnikowi kolejowemu zdolności przepustowej, zasadne stało się wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym dopuszcza się korzystanie z tras przebiegających innymi liniami kolejowymi niż wymienione w niniejszej decyzji oraz uruchomienie połączeń na wnioskowanej trasie w innych godzinach niż wskazane w rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, o ile nastąpi to z przyczyn niezależnych od Przewozów Regionalnych.

Wydając niniejszą decyzję, Prezes UTK wziął pod uwagę również zapisy obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 874). Na stronie 78 ww. obwieszczenia zostało określone, że (...) na rynku kolejowych przewozów pasażerskich będą w dalszym ciągu funkcjonowały dwie formy usług przewozowych: uruchamianych w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych oraz na własne ryzyko przewoźników (usługi komercyjne).

Jednak w większości przypadków międzywojewódzkie przewozy komercyjne, prowadzone w ramach otwartego dostępu do rynku oraz międzynarodowe połączenia pasażerskie, których uruchomienie reguluje rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. U. UE Nr L 2 39/1 z 12 sierpnia 2014 r.), nadal będą stanowiły jedynie uzupełnienie wobec bazowej oferty Ministra (...).

Jednocześnie, zgodnie z art. 29c pkt 5 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK ma obowiązek w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu określić warunki oraz zakres wykorzystywania dostępu do linii kolejowej lub linii kolejowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UTK postanowił przyznać Przewozom Regionalnym otwarty dostęp, o którym mowa we wniosku, wskazując jednocześnie w sentencji decyzji, że połączenia uruchamiane przez Przewoźnika na podstawie niniejszej decyzji powinny stanowić uzupełnienie oferty przewozowej realizowanej na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Konsekwencją tego zapisu jest wskazany w sentencji decyzji warunek, zgodnie z którym połączenia realizowane na podstawie niniejszej decyzji mają stanowić uzupełnienie oferty przewozowej zapewnianej na obszarze województwa podkarpackiego organizowanej przez właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Przewozy Regionalne będą realizowały przewozy pojazdami kolejowymi typu wskazanego w sentencji decyzji. Jednak Prezes UTK dopuścił możliwość wykorzystywania innych typów pojazdów kolejowych, jeżeli Przewoźnik zagwarantuje takie same bądź lepsze parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe pojazdów.

Zgodnie z art. 29c ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym, decyzja o przyznaniu otwartego dostępu jest wydawana na okres nieprzekraczający 5 lat. Wobec tego Prezes UTK wydał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu zgodnie z wnioskiem Przewozów Regionalnych na okres od 29 września 2019 r. do 9 grudnia 2023 r., tj. na roczne rozkłady jazdy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.

Mając na uwadze powyższe, Prezes UTK rozstrzygnął jak w sentencji.

Jednocześnie wskazać należy, iż Prezes UTK dokonuje okresowej kontroli działalności przewoźników kolejowych wykonujących usługę w ramach otwartego dostępu w zakresie warunków jej wykonywania określonych w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu (art. 29c ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym).

Stosownie do art. 29c ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, decyzja o przyznaniu otwartego dostępu wygasa w przypadku likwidacji albo ogłoszenia upadłości aplikanta, któremu decyzja została wydana.

Prezes UTK uchyla decyzję o przyznaniu otwartego dostępu w przypadku:

1) wystąpienia rażącego naruszenia warunków określonych w tej decyzji;
2) zaprzestania wykonywania przewozów przez co najmniej 6 miesięcy z przyczyn leżących po stronie aplikanta. (art. 29c ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym).

Opłata:

Od niniejszej decyzji należna opłata skarbowa wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych), zgodnie z cz. I pkt 53 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

Strona przedstawiła, przy piśmie z 27 czerwca 2018 r. (znak: PBH1c-070-021/18), dowód przelewu bankowego kwoty 10 złotych na rachunek Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Ochota.

W związku z powyższym uznać należy, że opłata za wydanie niniejszej decyzji została uiszczona przez Stronę w całości.

POUCZENIE

Na podstawie art. 29c ust. 3 w związku z art. 13b ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym w związku z art. 47969 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 z późn. zm.), zwanej dalej: "k.p.c.", Strona może wnieść odwołanie od decyzji Prezesa UTK za jego pośrednictwem do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Postępowanie w sprawie odwołania od niniejszej decyzji toczy się według przepisów k.p.c. o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 13b ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym).

Opłata od odwołania wynosi 100 zł i uiszczana jest na rachunek bankowy sądu lub w formie znaków opłaty sądowej według ustalonego wzoru (art. 9 pkt 1 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z późn. zm.), zwanej dalej "u.k.s.c.". Stronie przysługuje prawo zwolnienia od kosztów sądowych oraz pomocy prawnej z urzędu na zasadach określonych w art. 95 i nast. u.k.s.c. w związku z art. 117 i nast. k.p.c.

Strona zadowolona z decyzji może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do wniesienia odwołania, skutkujące prawomocnością decyzji. Złożenie oświadczenia następuje na zasadach ogólnych przewidzianych dla wniesienia podania, określonych w art. 63 § 1 k.p.a.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Planowany rozkład jazdy pociągów na trasie Przemyśl Główny – Lublin.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Planowany rozkład jazdy pociągów na trasie Lublin – Przemyśl Główny.

1 Oznaczenie %--% pokazuje usuniętą treść będącą tajemnicą przedsiębiorcy