Dz.Urz.PUTK.2018.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr DPP-WOPN.717.4.2018.KŚ
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyznania Przewozom Regionalnym otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie na trasie Białystok - Lublin - Białystok.

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.a.", w związku z art. 13 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 29c ust. 1, 3, 5, 6 oraz art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o transporcie kolejowym" oraz, po rozpoznaniu wniosku "Przewozów Regionalnych" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej "Przewozami Regionalnymi" lub "Przewoźnikiem", z 22 marca 2018 r. (data wpływu do Urzędu Transportu Kolejowego: 26 marca 2018 r.), w przedmiocie wydania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK", decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Białystok - Lublin - Białystok na okres od 10 grudnia2018 r. do 31 grudnia2020 r. tj. na roczne rozkłady jazdy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (do 31 grudnia 2020 r.),
PRZYZNAJĘ

Przewozom Regionalnym otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Białystok - Lublin - Białystok,

realizowany liniami kolejowymi nr 2, 7, 30, 31 oraz 32 na okres od 10 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r., tj. na roczne rozkłady jazdy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (do 31 grudnia 2020 r.), z zachowaniem następujących warunków i zakresu wykorzystania dostępu do linii kolejowych:

1. Na wnioskowanej trasie Przewozy Regionalne mogą uruchomić 2 pary pociągów w tygodniu (tj. w piątki i niedziele w obu kierunkach), zgodnie z rozkładem jazdy i terminami kursowania wskazanymi w załączniku do niniejszej decyzji.
2. W przypadku prac modernizacyjnych i remontowych skutkujących zmniejszeniem zdolności przepustowej na odcinkach linii kolejowych przez które przebiega trasa pociągów kursujących na podstawie niniejszej decyzji i odcinkach linii kolejowych stycznych do nich, kursowanie pociągów na podstawie niniejszej decyzji nie może powodować nieuruchomienia pociągów ważnych z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarczego kraju.
3. Dopuszczalne jest zatrzymywanie się pociągów Przewoźnika na następujących stacjach i przystankach kolejowych: Białystok, Białystok Stadion, Bielsk Podlaski, Czeremcha, Nurzec, Siemiatycze, Siedlce, Łuków, Radzyń Podlaski, Parczew, Lubartów, Lublin Północny oraz Lublin.

Nie stanowi naruszenia postanowień niniejszej decyzji wprowadzenie dodatkowych postojów:

a) po otrzymaniu pisemnego wniosku od organizatora publicznego transportu zbiorowego o wprowadzenie dodatkowego zatrzymania na wskazanej stacji/przystanku;
b) ustalonych w ramach procesu koordynacji przy konstrukcji rocznego rozkładu jazdy, na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej, w celu zachowania cykliczności rozkładu jazdy pociągów przewoźników kolejowych.
4. Na trasie Białystok - Lublin - Białystok, przebiegającej liniami kolejowymi oznaczonymi w sentencji niniejszej decyzji, Przewoźnik będzie realizował przewozy pojazdami kolejowymi typu SA137. w pojazdach tych Przewoźnik zapewni co najmniej 1 miejsce dla wózków inwalidzkich oraz co najmniej 4 miejsca dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Dopuszcza się możliwość wykorzystywania innych typów pojazdów kolejowych, jeżeli Przewozy Regionalne zagwarantują takie same bądź lepsze parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe pojazdów. Przewoźnik jest zobowiązany do wykorzystywania wyłącznie taboru spełniającego warunki techniczne, środowiskowe i eksploatacyjne określone przez zarządcę infrastruktury dla poszczególnych linii kolejowych.

5. Dopuszcza się korzystanie z tras przebiegających innymi liniami kolejowymi niż wymienione w niniejszej decyzji, przyznanych przez zarządcę infrastruktury, o ile ich przyznanie nastąpi z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.
6. Dopuszcza się uruchomienie połączeń, o których mowa w pkt 1 sentencji, w innych godzinach niż wskazane w rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, o ile nastąpi to z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny:

26 marca 2018 r. do Prezesa UTK wpłynął, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wniosek Przewozów Regionalnych z 22 marca 2018 r., złożony przy piśmie z 22 marca 2018 r. (znak: PBH1-070-8/2018), o przyznanie otwartego dostępu na trasie Białystok - Lublin - Białystok na okres od 10 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Informacja o wpływie wniosku Przewozów Regionalnych do Prezesa UTK została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego 27 kwietnia 2018 r.

Pismem z 27 kwietnia 2018 r. (znak: PBH1c-070-014/18) Przewoźnik wskazał nowy adres poczty elektronicznej, w związku z późn. zm. personalnymi w zarządzie Przewozów Regionalnych, na który powinna być doręczana korespondencja dotycząca niniejszego postępowania. w pismach z 7 maja 2018 r. (znak:DPP-WOPN.7173.2018.3.AnK) oraz z 11 maja 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.4.AnK) Prezes UTK zawiadomił podmioty uprawnione o toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji w sprawie otwartego dostępu. w zawiadomieniu Prezes UTK poinformował adresatów o możliwości złożenia przez nich wniosku o badanie równowagi ekonomicznej w związku z wpływem 26 marca 2018 r. do Prezesa UTK ww. wniosku Przewozów Regionalnych o przyznanie otwartego dostępu na danej trasie.

W piśmie z 13 czerwca 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.4.2018.2.KŚ) Prezes UTK zawiadomił Przewoźnika o wszczęciu 26 marca 2018 r., na jego wniosek, postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Białystok - Lublin - Białystok na okres od 10 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r., tj. na roczne rozkłady jazdy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (do 31 grudnia 2020 r.).

Jednocześnie Prezes UTK poinformował Przewoźnika o włączeniu do materiału dowodowego następujących dokumentów:

1) licencji nr WPO/054/2004 na wykonywanie przewozów kolejowych osób, wydaną 27 lutego 2004 r. wraz z decyzją Prezesa UTK z 25 marca 2010 r. (znak: TRM/900/05/10) zmieniającą ww. licencję;
2) certyfikatu bezpieczeństwa Przewoźnika cz. a nr PL1120150043, wydanego 9 grudnia 2015 r. (ważnego od 17 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2020 r.), potwierdzającego akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej;
3) certyfikatu bezpieczeństwa Przewoźnika cz. B nr PL1220150039, wydanego 9 grudnia 2015 r. (ważnego od 17 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2020 r.), potwierdzającego akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci;
4) informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącej Przewozów Regionalnych, nr 0000031521 (stan na dzień 27 marca 2018 r., godz. 08:31:56 oraz na dzień 19 maja 2018 r., godz. 12:50:27);
5) pisma Prezesa UTK z 7 maja 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.3.AnK);
6) pisma Prezesa UTK z 11 maja 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.4.AnK);
7) pismo Przewozów Regionalnych z 27 kwietnia 2018 r. (znak: PBH1c-070-014/18) w sprawie wskazania nowego adresu elektronicznego do doręczania pism w postępowaniu.

Pismem z 29 maja 2018 r. (znak: NI-IT-I.8060.37.2018.DA) Marszałek Województwa Mazowieckiego poinformował Prezesa UTK o braku uwag do toczących się postępowań administracyjnych w przedmiocie przyznania otwartego dostępu Przewozom Regionalnym, w tym do trasy będącej przedmiotem niniejszej decyzji.

"PKP Intercity" S.A. z siedzibą w Warszawie, w piśmie z 29 maja 2018 r. (znak: BBZ8-073-87/2018), przedstawiło stanowisko, zgodnie z którym nie będzie występować z wnioskiem o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej w niniejszym postępowaniu.

Pismem z 27 czerwca 2018 r. (doręczonym do Urzędu Transportu Kolejowego za pośrednictwem poczty elektronicznej 28 czerwca 2018 r., znak: PBH1c-070-021/18) Przewozy Regionalne przekazały dodatkowe informacje w sprawie wniosku o przyznanie otwartego dostępu na trasie krajowej.

W piśmie z 2 lipca 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.4.2018.3.KŚ) Prezes UTK zawiadomił Przewoźnika o uzupełnieniu materiału dowodowego w sprawie o następujące dokumenty:

1) stanowisko Marszałka Województwa Mazowieckiego z 29 maja 2018 r. (znak: NI-IT-I.8060.37.2018.DA);
2) pismo "PKP Intercity" S.A. z 29 maja 2018 r. (znak: BBZ8-073-87/2018);
3) wiadomość e-mail Przewozów Regionalnych z 28 czerwca 2018 r. wraz z załącznikiem w postaci pisma z 27 czerwca 2018 r. (znak: PBH1c-070-021/18).

Ponadto Prezes UTK poinformował Przewoźnika o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

Prezes UTK przekazał Przewozom Regionalnym pismo z 2 lipca 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.4.2018.3.KŚ) na adres elektroniczny wskazany przez Przewoźnika. w związku z brakiem potwierdzenia odbioru ww. pisma, Prezes UTK 13 lipca 2018 r. powtórnie przesłał zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. Przewoźnik potwierdził otrzymanie powyższego zawiadomienia.

10 lipca 2018 r. upoważniony pracownik Przewoźnika, skorzystał z prawa zapoznania się z aktami sprawy, co zostało odnotowane na karcie przeglądowej akt sprawy.

Pismem z 19 lipca 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.4.2018.4.KŚ) Prezes UTK poinformował Przewoźnika o zmianie terminu załatwienia sprawy, tj. do 16 sierpnia 2018 r.

Pismem z 16 sierpnia 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.4.2018.6.K.Ś) Prezes UTK poinformował Przewoźnika o zmianie terminu załatwienia sprawy, tj. do 17 września 2018 r.

Przewoźnik nie skorzystał z przysługującego prawa wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w niniejszym postępowaniu.

Mając na względzie powyższe, Prezes UTK zważył, co następuje:

Stosownie do art. 13a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, do postępowania przed Prezesem UTK stosuje się, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 2 i 3, przepisy k.p.a.

Natomiast zgodnie z art. 104 § 1 k.p.a.: organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

26 marca 2018 r. do Prezesa UTK wpłynął wniosek Przewozów Regionalnych z 22 marca 2018 r. o wydanie decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie Białystok - Lublin - Białystok na okres od 10 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Prezes UTK ustalił, że Przewozy Regionalne są przewoźnikiem kolejowym posiadającym licencję nr WPO/054/2004 na wykonywanie przewozów kolejowych osób, wydaną 27 lutego 2004 r., zmienioną decyzją Prezesa UTK z 25 marca 2010 r. (znak: TRM/900/05/10), certyfikat bezpieczeństwa cz. a nr PL1120150043, wydany 9 grudnia 2015 r. (ważny od 17 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2020 r.), potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej oraz certyfikat bezpieczeństwa cz. B nr PL1220150039, wydany 9 grudnia 2015 r. (ważny od 17 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2020 r.), potwierdzający akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci.

Stosownie do art. 29c ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym regularny przewóz kolejowy osób niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej jest wykonywany wyłącznie na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Zgodnie z art. 29d ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym, w zakresie kolejowych przewozów osób innych niż przewozy okazjonalne zarządca zawiera umowę o przydzielenie zdolności przepustowej w takim zakresie, w jakim aplikant zawarł umowę o świadczenie usług publicznych, przedstawił oświadczenie organizatora publicznego transportu kolejowego o zamiarze objęcia pociągów umową o świadczenie usług publicznych albo uzyskał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu.

W świetle wyżej cytowanych przepisów ustawy o transporcie kolejowym podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie otwartego dostępu na danej trasie krajowej jest więc aplikant. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 9b ustawy o transporcie kolejowym aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego.

Przewozy Regionalne są przewoźnikiem kolejowym. Przysługuje im zatem uprawnienie do złożenia wniosku będącego przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie. Wniosek Przewozów Regionalnych został podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Przewoźnika, zgodnie z informacjami wskazanymi w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Informację o wpływie wniosku Przewozów Regionalnych Prezes UTK opublikował na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego 27 kwietnia 2018 r.

Wobec tego Prezes UTK stwierdził, że wynikający z art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. Urz. UE L 239, s. 1) czterotygodniowy termin na złożenie ww. wniosków przez podmioty uprawnione upłynął 25 maja 2018 r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zgodnie z cytowanym wyżej art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej, gdy:

1) w wyniku przeprowadzonego badania określi, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, albo
2) żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania.

Powyższy przepis definiuje kryteria, które powinny zostać spełnione w celu wydania decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu.

Użycie spójnika "albo" wskazuje na alternatywę wykluczającą (rozłączną) zawartą w art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym. Jej zastosowanie oznacza, że należy wybrać pomiędzy dwoma wykluczającymi się możliwymi do zaistnienia wariantami.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym wskazać należy, że Prezes UTK zobligowany jest do wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej w sytuacji:

1) braku wniosku o badanie równowagi ekonomicznej, bądź
2) wpłynięcia takiego wniosku i przeprowadzenia badania równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, w wyniku którego zostanie wykazane, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy.

Ze względu na brak wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej w terminie do tego określonym w ramach niniejszego postępowania, Prezes UTK określił, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych. Wobec tego, w świetle art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK obowiązany był wydać decyzję przyznającą otwarty dostęp na trasie na trasie Białystok - Lublin - Białystok. Jednocześnie Prezes UTK zawarł w niniejszej decyzji stosowne klauzule, które stanowić mają gwarancję właściwego realizowania usług przewozowych przez Przewozy Regionalne.

Zgodnie z art. 29c ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu określa się w szczególności:

1) aplikanta, jego siedzibę i adres;

2) trasy, na których mają być realizowane przewozy w ramach otwartego dostępu;

3) okres, na jaki decyzja zostaje wydana;

4) warunki oraz zakres wykorzystywania dostępu do infrastruktury kolejowej.

Tym samym Prezes UTK jest obowiązany przytoczonym wyżej przepisem ustawy o transporcie kolejowym do określenia w decyzji warunków oraz zakresu wykorzystywania dostępu do infrastruktury kolejowej. Prezes UTK jest zatem uprawniony do wprowadzenia w sentencji klauzul regulujących na jakich warunkach i w jaki sposób Przewoźnik będzie mógł korzystać z infrastruktury kolejowej na podstawie niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę treść ww. art. 29c ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK postanowił wydać decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na wnioskowaną przez Przewoźnika trasę Białystok - Lublin - Białystok dla 2 par pociągów w tygodniu na warunkach wskazanych w złożonym wniosku.

Mając na względzie zgromadzony materiał dowodowy Prezes UTK określił, zgodnie z żądaniem Przewoźnika, że pociągi Przewozów Regionalnych mogą zatrzymywać się na następujących stacjach i przystankach kolejowych: Białystok, Białystok Stadion, Bielsk Podlaski, Czeremcha, Nurzec, Siemiatycze, Siedlce, Łuków, Radzyń Podlaski, Parczew, Lubartów, Lublin Północny oraz Lublin.

Niemniej jednak, mając na uwadze, że organizator publicznego transportu zbiorowego może wykazać zainteresowanie wprowadzeniem dodatkowych stacji zatrzymania na trasie wnioskowanej przez Przewozy Regionalne oraz że stacje/przystanki zatrzymania mogą ulec zmianie na skutek ustalonych przez zarządcę postojów w ramach procesu koordynacji przy konstrukcji rocznego rozkładu jazdy, zasadne było wprowadzenie w sentencji właściwego zapisu.

Ponadto, mając na względzie trwające na sieci zarządcy infrastruktury prace modernizacyjne oraz biorąc pod uwagę, że to zarządca jest podmiotem uprawnionym do przydzielania przewoźnikowi kolejowemu zdolności przepustowej, zasadne stało się wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym dopuszcza się korzystanie z tras przebiegających innymi liniami kolejowymi niż wymienione w niniejszej decyzji oraz uruchomienie połączeń na wnioskowanej trasie w innych godzinach niż wskazane w rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, o ile nastąpi to z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.

Przewozy Regionalne będą realizowały przewozy osobowe typem pojazdów kolejowych wskazanym w pkt 4 sentencji decyzji, gwarantując w nim co najmniej 1 miejsce dla wózków inwalidzkich oraz co najmniej 4 miejsca dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Jednakże Prezes UTK dopuścił możliwość wykorzystywania innych typów pojazdów kolejowych, jeżeli Przewoźnik zagwarantuje takie same bądź lepsze parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe pojazdów.

Zgodnie z art. 29c ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym, decyzja o przyznaniu otwartego dostępu jest wydawana na okres nieprzekraczający 5 lat.

Wobec tego, Prezes UTK wydał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu zgodnie z wnioskiem Przewozów Regionalnych na okres od 10 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r., tj. na roczne rozkłady jazdy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (do 31 grudnia 2020 r.).

Mając na uwadze powyższe, Prezes UTK rozstrzygnął jak w sentencji.

Jednocześnie wskazać należy, iż Prezes UTK dokonuje okresowej kontroli działalności przewoźników kolejowych wykonujących usługę w ramach otwartego dostępu w zakresie warunków jej wykonywania określonych w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu (art. 29c ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym).

Stosownie do art. 29c ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, decyzja o przyznaniu otwartego dostępu wygasa w przypadku likwidacji albo ogłoszenia upadłości aplikanta, któremu decyzja została wydana.

Natomiast w przypadku:

1) wystąpienia rażącego naruszenia warunków określonych w tej decyzji;
2) zaprzestania wykonywania przewozów przez co najmniej 6 miesięcy z przyczyn leżących po stronie aplikanta.

Prezes UTK uchyla decyzję o przyznaniu otwartego dostępu (art. 29c ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym).

Opłata:

Od niniejszej decyzji należna opłata skarbowa wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych), zgodnie z cz. i pkt 53 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).

Przewozy Regionalne przedstawiły, przy piśmie z 27 czerwca 2018 r. (znak: PBH1c-070-021/18) potwierdzenie dokonania przelewu bankowego na kwotę 10 zł na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

W związku z powyższym uznać należy, że opłata skarbowa za wydanie niniejszej decyzji została przez Przewoźnika uiszczona w całości.

POUCZENIE

Na podstawie art. 29c ust. 3 w związku z art. 13b ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym w związku z art. 47969 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1360), zwanej dalej: "k.p.c.", Strona może wnieść odwołanie od decyzji Prezesa UTK za jego pośrednictwem do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Postępowanie w sprawie odwołania od niniejszej decyzji toczy się według przepisów k.p.c. o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 13b ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym).

Opłata od odwołania wynosi 100 zł i uiszczana jest na rachunek bankowy sądu lub w formie znaków opłaty sądowej według ustalonego wzoru (art. 9 pkt 1 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z późn. zm.), zwanej dalej "u.k.s.c."). Stronie przysługuje prawo zwolnienia od kosztów sądowych oraz pomocy prawnej z urzędu na zasadach określonych w art. 95 i nast. u.k.s.c. w związku z art. 117 i nast. k.p.c.

Strona zadowolona z decyzji może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do wniesienia odwołania, skutkujące prawomocnością decyzji. Złożenie oświadczenia następuje na zasadach ogólnych przewidzianych dla wniesienia podania, określonych w art. 63 § 1 k.p.a.

ZAŁĄCZNIK

Planowany rozkład jazdy pociągów na trasie Białystok - Lublin - Białystok

Lublin - Łuków- Białystok
Nr

linii

odległość między stacjami [km]kmNr pociąguIR

21501/0

IR

21503/2

Termin kursowania[1][1]
70Lublino16:1508:30
2,4472,447Lublin Płn.o16:1808:33
3025,33227,779Lubartówo16:3608:51
3029,89257,671Parczewo16:5609:11
3030,14887,819Radzyń Podlaskio17:1409:29
222,997110,816Łukówp17:3009:45
o17:3109:46
3127,754138,57Siedlcep17:4910:04
o18:0110:16
3156,898195,468Siemiatyczeo18:4010:55
3113,132208,6Nurzeco18:4911:04
3120,137228,737Czeremchao19:0211:17
3230,974259,711Bielsk Podlaskio19:3611:51
3240,183299,894Białystok Stadiono20:0512:20
325,846305,74Białystokp20:1312:28

[1] kursuje od 10.XII.2018 r. w (5) i (7)

Białystok - Łuków - Lublin

Nr liniiodległość między stacjami

[km]

kmNr pociąguIR 12100/1IR 12102/3
Termin kursowania[1][1]
320Białystoko08:1015:50
325,8465,846Białystok Stadiono08:1815:58
3240,18346,029Bielsk Podlaskio08:4716:27
3230,97477,003Czeremchao09:0816:48
3120,13797,140Nurzeco09:2017:00
3113,132110,272Siemiatyczeo09:2917:09
3156,898167,170Siedlcep10:0617:46
o10:1618:01
227,254194,424Łukówp10:3318:18
o10:3618:19
3023,497217,921Radzyń Podlaskio10:5018:32
3030,148248,069Parczew11:1518:58
3029,892277,961Lubartówo11:3619:19
3025,332303,293Lublin Płn.o11:5319:35
72,447305,740Lublinp11:5619:38

[1] kursuje od 10.XII.2018 r. w (5) i (7)

Objaśnienie:

(5) - kurs w piątki;

(7) - kurs w niedziele