Dziennik resortowy

Dz.Urz.PUTK.2018.35

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr DPP-WOPN.718.3.2018.GP
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyznania Kolejom Dolnośląskim otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Wrocław Główny - Tuplice - granica państwa i w relacji powrotnej

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 29c ust. 1, 3, 5, 6 oraz art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o transporcie kolejowym" oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zwanej dalej "k.p.a.", po rozpoznaniu wniosku Kolei Dolnośląskich S.A. z siedzibą w Legnicy, zwanych dalej "Kolejami Dolnośląskimi" lub "Przewoźnikiem", z 23 października 2018 r. (data wpływu do Urzędu Transportu Kolejowego przez ePUAP: 23 października 2018 r.), w przedmiocie wydania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK", decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Wrocław Główny - Tuplice - granica państwa i w relacji powrotnej na okres od 9 grudnia 2018 r. do 12 grudnia 2020 r.
PRZYZNAJĘ Kolejom Dolnośląskim otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Wrocław Główny - Tuplice - granica państwa i w relacji powrotnej,

realizowany liniami kolejowymi nr 14, 273, 275 na okres od 9 grudnia 2018 r. do 12 grudnia 2020 r., tj. na roczne rozkłady jazdy 2018/2019, 2019/2020, z zachowaniem następujących warunków i zakresu wykorzystania dostępu do linii kolejowych:

1. Na wnioskowanej trasie Koleje Dolnośląskie mogą uruchomić 1 parę pociągów na dobę, zgodnie z rozkładem jazdy i terminami kursowania wskazanymi w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.
2. W przypadku prac modernizacyjnych i remontowych skutkujących zmniejszeniem zdolności przepustowej na odcinkach linii kolejowych, przez które przebiega trasa pociągów kursujących na podstawie niniejszej decyzji i odcinkach linii kolejowych stycznych do nich, kursowanie pociągów na podstawie niniejszej decyzji nie może powodować nieuruchomienia pociągów ważnych z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarczego kraju.
3. Dopuszczalne jest zatrzymywanie się pociągów Przewoźnika na następujących stacjach: Wrocław Główny, Legnica, Żagań, Żary, Tuplice.

Nie stanowi naruszenia postanowień niniejszej decyzji wprowadzenie dodatkowych postojów:

a) po otrzymaniu pisemnego wniosku od organizatora publicznego transportu zbiorowego o wprowadzenie dodatkowego zatrzymania na wskazanej stacji/przystanku,
b) ustalonych w ramach procesu koordynacji przy konstrukcji rocznego rozkładu jazdy, na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej w celu zachowania cykliczności rozkładu jazdy pociągów przewoźników kolejowych.
4. Na trasie Wrocław Główny - Tuplice - granica państwa i w relacji powrotnej przebiegającej liniami kolejowymi oznaczonymi w sentencji niniejszej decyzji, Przewoźnik będzie realizował przewozy pojazdami kolejowymi typu VT 628.4.

Dopuszcza się możliwość wykorzystywania innych typów pojazdów kolejowych, jeżeli Koleje Dolnośląskie zagwarantują takie same bądź lepsze parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe pojazdów. Przewoźnik jest zobowiązany do wykorzystywania wyłącznie taboru spełniającego warunki techniczne, środowiskowe i eksploatacyjne określone przez zarządcę infrastruktury dla poszczególnych linii kolejowych.

5. Dopuszcza się korzystanie z tras przebiegających innymi liniami kolejowymi niż wymienione w niniejszej decyzji, przyznanych przez zarządcę infrastruktury, o ile ich przyznanie nastąpi z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.
6. Dopuszcza się uruchomienie połączeń, o których mowa w pkt 1 sentencji, w innych godzinach niż wskazane w rozkładach jazdy stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, o ile nastąpi to z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny:

23 października 2018 r. do Prezesa UTK wpłynął, za pośrednictwem platformy ePUAP, wniosek Kolei Dolnośląskich z 23 października 2018 r., złożony przy piśmie z 23 października 2018 r. (znak: KD/HT/13/120/2018), o przyznanie otwartego dostępu na trasie Wrocław Główny - Tuplice - granica państwa i w relacji powrotnej na okres od 9 grudnia 2018 r. do 12 grudnia 2020 r.

Informacja o wpływie wniosku Kolei Dolnośląskich do Prezesa UTK została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego 30 października 2018 r.

W piśmie z 7 listopada 2018 r. (znak: DPP-WOPN.718.3.2018.2.GP), Prezes UTK zawiadomił podmioty uprawnione o możliwości złożenia wniosku o badanie równowagi ekonomicznej w związku z wpływem 23 października 2018 r. do Prezesa UTK ww. wniosku Kolei Dolnośląskich o przyznanie otwartego dostępu na danej trasie krajowej.

Pismem z 20 listopada 2018 r. (znak: DT-D.III.8060.61.2018), Marszałek Województwa Dolnośląskiego poinformował Prezesa UTK, że odstępuje od wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej w niniejszym postępowaniu.

W piśmie z 21 listopada 2018 r. (znak: DPP-WOPN.718.3.2018.3.GP), Prezes UTK zawiadomił Przewoźnika o wszczęciu 23 października 2018 r., na jego wniosek, postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Wrocław Główny - Tuplice - granica państwa i w relacji powrotnej na okres od 9 grudnia 2018 r. do 12 grudnia 2020 r.

Do dnia wydania decyzji, pozostałe podmioty uprawnione nie wypowiedziały się w niniejszej sprawie. Wobec tego do Prezesa UTK nie wpłynęły wnioski o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej w tym postępowaniu.

W piśmie z 28 listopada 2018 r. (znak: DPP-WOPN.718.3.2018.4.GP), Prezes UTK zawiadomił Przewoźnika o złożeniu przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego stanowiska w niniejszym postępowaniu oraz zgromadzeniu materiału dowodowego w niniejszym postępowaniu. Ponadto Prezes UTK poinformował Przewoźnika o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma.

Przewoźnik nie skorzystał z przysługującego prawa wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w niniejszym postępowaniu.

Mając na względzie powyższe, Prezes UTK zważył, co następuje:

Stosownie do art. 13a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, do postępowania przed Prezesem UTK stosuje się, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 2 i 3, przepisy k.p.a.

Zgodnie natomiast z art. 104 § 1 k.p.a.: organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

23 października 2018 r. do Prezesa UTK wpłynął wniosek Kolei Dolnośląskich z 23 października 2018 r. o wydanie decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie Wrocław Główny - Tuplice - granica państwa i w relacji powrotnej na okres od 9 grudnia 2018 r. do 12 grudnia 2020 r.

Prezes UTK ustalił, że Koleje Dolnośląskie są przewoźnikiem kolejowym posiadającym licencję nr L/009/2016, wydaną na czas nieokreślony i potwierdzającą zdolność Wnioskodawcy do wykonywania funkcji przewoźnika kolejowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz certyfikat bezpieczeństwa część A z 16 maja 2014 r. nr PL1120140007 (ważny od 21 maja 2014 r. do 20 maja 2019 r.) i część B z 9 grudnia 2015 r. Nr PL1220150021 (ważny od 11 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2019 r.), potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej oraz regulacji przyjętych przez Przewoźnika w celu spełnienia krajowych wymagań bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci.

Stosownie do art. 29c ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym: regularny przewóz kolejowy osób niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej jest wykonywany wyłącznie na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Zgodnie z art. 29d ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym: w zakresie kolejowych przewozów osób innych niż przewozy okazjonalne zarządca zawiera umowę o przydzielenie zdolności przepustowej w takim zakresie, w jakim aplikant zawarł umowę o świadczenie usług publicznych, przedstawił oświadczenie organizatora publicznego transportu kolejowego o zamiarze objęcia pociągów umową o świadczenie usług publicznych albo uzyskał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu.

W świetle wyżej cytowanych przepisów ustawy o transporcie kolejowym, podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie otwartego dostępu na danej trasie krajowej jest więc aplikant. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 9b ustawy o transporcie kolejowym, aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego.

Koleje Dolnośląskie są przewoźnikiem kolejowym. Przysługuje im zatem uprawnienie do złożenia wniosku będącego przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie. Wniosek Kolei Dolnośląskich został podpisany ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji Przewoźnika, zgodnie z informacjami wskazanymi w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Informację o wpływie wniosku Kolei Dolnośląskich, Prezes UTK opublikował na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego 30 października 2018 r.

https://www.utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-do-infrastruktu/otwarty-dostep-krajowy/powiadomienia/14561,Wniosek-Kolei-Dolnoslaskich-SA-z-23-pazdziernika-2018-r-o-przyznanie-otwartego-d.html

Wobec tego Prezes UTK stwierdził, że czterotygodniowy termin na złożenie ww. wniosków przez podmioty uprawnione upłynął 27 listopada 2018 r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zgodnie z cytowanym wyżej art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej, gdy:

1) w wyniku przeprowadzonego badania określi, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, albo
2) żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania.

Powyższy przepis definiuje kryteria, które powinny zostać spełnione w celu wydania decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu.

Użycie spójnika "albo" wskazuje na alternatywę wykluczającą (rozłączną) zawartą w art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym. Jej zastosowanie oznacza, że należy wybrać pomiędzy dwoma wykluczającymi się możliwymi do zaistnienia wariantami.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, wskazać należy, że Prezes UTK zobligowany jest do wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej w sytuacji:

1) braku wniosku o badanie równowagi ekonomicznej, albo
2) wpłynięcia takiego wniosku i przeprowadzenia badania równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, w wyniku którego zostanie wykazane, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy.

Należy zauważyć, że pismo, które wpłynęło w niniejszym postępowaniu, tj. pismo Marszałka Województwa Dolnośląskiego z 20 listopada 2018 r. (znak: DT-D.III.8060.61.2018), nie stanowiło wniosku obadanie równowagi ekonomicznej. We wskazanym piśmie organizator publicznego transportu zbiorowego poinformował, że odstępuje od wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej. Ponadto w piśmie z 20 listopada 2018 r. (znak: DT-D.III.8060.61.2018), Marszałek Województwa Dolnośląskiego przedstawił stanowisko, zgodnie z którym: za niedopuszczalne uznaje się zmianę godzin kursowania pociągów regionalnych w celu wytrasowania pociągów kursujących w ramach wolnego dostępu.

Odnosząc się do przytoczonego stanowiska Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezes UTK wskazuje, że zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 755), zwanego dalej: "rozporządzeniem w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej", zmienionego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 2280),:

Na podstawie złożonych wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej zarządca opracowuje projekt rocznego rozkładu jazdy pociągów, uwzględniając w następującej kolejności:

1) ograniczenia wynikające z:
a) potrzeby zapewnienia zdolności przepustowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
b) możliwości przesunięcia wstępnych tras pociągów, o których mowa w ust. 6;
2) pierwszeństwo ruchu uprzywilejowanego na odcinkach linii kolejowych, o których mowa w art. 29b ustawy;
3) jak najlepsze wykorzystanie zdolności przepustowej;
4) pierwszeństwo w przydzielaniu tras pociągów:
a) uwzględnionych w ogłoszonych planach transportowych,
b) dla pociągów realizujących przewóz osób,
c) zamówionych przez aplikantów, którzy spełnili wymagania w zakresie ustalonego przez zarządcę progu wykorzystania tras pociągów w ostatnim zakończonym okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów,
d) dla których aplikant wskazał we wniosku, że mają kursować w ramach cyklicznego rozkładu jazdy,
e) dla których przewidziano większą liczbę dni kursowania;
5) w miarę możliwości, ograniczenia dotyczące aplikantów, w tym skutki ekonomiczne dla ich działalności gospodarczej.

Już z powyższego wynika, że zarządca infrastruktury, rozpatrując otrzymane wnioski o przydzielenie zdolności przepustowej, bierze pod uwagę m.in. takie elementy jak: pierwszeństwo w przydzielaniu tras pociągów uwzględnionych w ogłoszonych planach transportowych, pierwszeństwo w przydzielaniu tras pociągów dla pociągów realizujących przewóz osób czy też pierwszeństwo dla pociągów kursujących w danym rozkładzie jazdy większą liczbę dni realizowania przejazdów. Z tego względu należy stwierdzić, że możliwość negatywnego wpływu na trasowanie pociągów służby publicznej, w związku z przyznaniem Kolejom Dolnośląskim otwartego dostępu w wymiarze i na zasadach określonych w niniejszej decyzji, ma charakter jedynie pozorny.

Jednocześnie Prezes UTK wskazuje, że w przypadku, gdy mechanizmy określone w § 7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej nie rozwiązałyby potencjalnego konfliktu, w związku z trasowaniem pociągów, wówczas zarządca infrastruktury ma obowiązek zastosować rozwiązania przewidziane w § 7 ust. 8 rozporządzenia w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. Zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem:

W przypadku kolizji tras pociągów zarządca zapewnia możliwie najlepszą realizację zgłoszonych potrzeb w drodze konsultacji z aplikantami, które obejmują:

1) przekazanie aplikantom informacji, w postaci papierowej lub elektronicznej, o wystąpieniu kolizji tras pociągów, niezwłocznie po jej ujawnieniu, wraz z:
a) niezbędną informacją dotyczącą wnioskowanych tras kolizyjnych, bez ujawniania tożsamości pozostałych aplikantów, chyba że zainteresowani aplikanci wyrażą zgodę na takie ujawnienie,
b) propozycją zarządcy rozwiązania sytuacji kolizyjnej, z uwzględnieniem pierwszeństwa w przydzielaniu tras pociągów powodujących kolizję, w tym propozycji tras alternatywnych lub wariantowych, o ile są możliwe,
c) informacją na temat kryteriów uwzględnianych w ramach procesu przydzielania tras pociągów oraz wskazaniem wniosków o przydzielenie tras pociągów równorzędnych pod względem pierwszeństwa w przydzielaniu zdolności przepustowej,
d) informacją o trasach pociągów wstępnie opracowanych dla pozostałych aplikantów na odcinku, na którym występuje kolizja tras, bez ujawniania tożsamości pozostałych aplikantów, chyba że zainteresowani aplikanci wyrażą zgodę na takie ujawnienie;
2) akceptację ze strony aplikanta propozycji bądź zgłoszenie uwag i przedstawienie przez aplikanta możliwych ustępstw w zakresie złożonych wniosków, przy czym brak odpowiedzi aplikanta w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od zarządcy jest równoznaczny z akceptacją przedstawionej propozycji.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przedmiotowej sprawie do Prezesa UTK nie wpłynęły wnioski podmiotów uprawnionych o badanie równowagi ekonomicznej. Wobec tego, w świetle art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK obowiązany był wydać decyzję przyznającą otwarty dostęp na trasie Wrocław Główny - Tuplice - granica państwa i w relacji powrotnej. Jednocześnie Prezes UTK zawarł w niniejszej decyzji stosowne klauzule, które stanowić mają gwarancję właściwego realizowania przewozów przez Koleje Dolnośląskie.

Zgodnie z art. 29c pkt 5 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK ma obowiązek w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu określić warunki oraz zakres wykorzystywania dostępu do linii kolejowej lub linii kolejowych. Na podstawie art. 29c pkt 5 ustawy o transporcie kolejowym w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu określa się w szczególności:

1) aplikanta, jego siedzibę i adres;
2) trasy, na których mają być realizowane przewozy w ramach otwartego dostępu;
3) okres, na jaki decyzja zostaje wydana;
4) warunki oraz zakres wykorzystywania dostępu do infrastruktury kolejowej.

Tym samym Prezes UTK jest obowiązany zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem ustawy o transporcie kolejowym do określenia w decyzji warunków oraz zakresu wykorzystywania dostępu do infrastruktury kolejowej.

Prezes UTK określił na jakich warunkach i w jaki sposób Przewoźnik będzie mógł korzystać z infrastruktury kolejowej na podstawie niniejszej decyzji.

W niniejszej sprawie Prezes UTK zwrócił uwagę na problemy generowane przez duże natężenie prac modernizacyjnych i remontowych na sieci kolejowej w Polsce. Po przeanalizowaniu otrzymywanych skarg pasażerskich oraz informacji z rynku, Prezes UTK uznał, że konieczne jest zapewnienie, aby kursowanie pociągów planowanych przez Koleje Dolnośląskie nie prowadziło do nieuruchamiania przewozów ważnych z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarczego kraju. Dlatego w pkt 2 sentencji wprowadzono postanowienie, zgodnie z którym, w przypadku prac modernizacyjnych i remontowych skutkujących zmniejszeniem przepustowości na odcinkach linii kolejowych, przez które przebiega trasa pociągów kursujących na podstawie niniejszej decyzji i na odcinkach linii kolejowych stycznych do nich, uruchomienie pociągów, których dotyczy niniejsza decyzja, nie może powodować likwidacji pociągów ważnych z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarczego kraju. Należy wskazać, że w rozumieniu niniejszej decyzji pociągi takie to przede wszystkim te, które zapewniają sprawne funkcjonowanie podstawowych obszarów istotnych dla społeczeństwa. Do tego typu połączeń należy zaliczyć m.in.: pociągi dowożące podróżnych do pracy i szkół, a następnie odwożące pasażerów do domu, lecz także dostarczające towary krytyczne dla ludności i gospodarki kraju, jak np. dowóz węgla do elektrociepłowni, surowców zapewniających ciągłość funkcjonowania kluczowych zakładów pracy itp.

Biorąc pod uwagę treść ww. art. 29c ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK postanowił wydać decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na wnioskowaną przez Przewoźnika trasę: Wrocław Główny - Tuplice - granica państwa i w relacji powrotnej dla 1 pary pociągów na dobę, na warunkach wskazanych w złożonym wniosku.

Mając na względzie zgromadzony materiał dowodowy Prezes UTK określił, zgodnie z żądaniem Przewoźnika, że pociągi Kolei Dolnośląskich mogą zatrzymywać się na następujących stacjach: Wrocław Główny, Legnica, Żagań, Żary, Tuplice.

Niemniej jednak, mając na uwadze, że organizator publicznego transportu zbiorowego może wykazać zainteresowanie wprowadzeniem dodatkowych stacji zatrzymania na trasie wnioskowanej przez Koleje Dolnośląskie oraz że stacje zatrzymania mogą ulec zmianie na skutek ustalonych przez zarządcę postojów w ramach procesu koordynacji przy konstrukcji rocznego rozkładu jazdy, zasadne było wprowadzenie w sentencji właściwego zapisu.

Ponadto, mając na względzie trwające na sieci zarządcy infrastruktury prace modernizacyjne oraz biorąc pod uwagę, że to zarządca jest podmiotem uprawnionym do przydzielania przewoźnikowi kolejowemu zdolności przepustowej, zasadne stało się wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym dopuszcza się korzystanie z tras przebiegających innymi liniami kolejowymi niż wymienione w niniejszej decyzji oraz uruchomienie połączeń na wnioskowanej trasie w innych godzinach niż wskazane w rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, o ile nastąpi to z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.

Koleje Dolnośląskie będą realizowały przewozy osobowe typem pojazdów kolejowych wskazanym w pkt 4 sentencji decyzji. Jednakże Prezes UTK dopuścił możliwość wykorzystywania innych typów pojazdów kolejowych, jeżeli Przewoźnik zagwarantuje takie same bądź lepsze parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe pojazdów.

Zgodnie z art. 29c ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym, decyzja o przyznaniu otwartego dostępu jest wydawana na okres nieprzekraczający 5 lat.

Wobec tego, Prezes UTK wydał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu zgodnie z wnioskiem Kolei Dolnośląskich na okres od 9 grudnia 2018 r. do 12 grudnia 2020 r., tj. na roczne rozkłady jazdy 2018/2019, 2019/2020.

Mając na uwadze powyższe, Prezes UTK rozstrzygnął jak w sentencji.

Jednocześnie wskazać należy, iż Prezes UTK dokonuje okresowej kontroli działalności przewoźników kolejowych wykonujących usługę w ramach otwartego dostępu w zakresie warunków jej wykonywania określonych w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu (art. 29c ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym).

Stosownie do art. 29c ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, decyzja o przyznaniu otwartego dostępu wygasa w przypadku likwidacji albo ogłoszenia upadłości aplikanta któremu decyzja została wydana.

Natomiast w przypadku:

1) wystąpienia rażącego naruszenia warunków określonych w tej decyzji,
2) zaprzestania wykonywania przewozów przez co najmniej 6 miesięcy z przyczyn leżących po stronie aplikanta, Prezes UTK uchyla decyzję o przyznaniu otwartego dostępu (art. 29c ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym).

Opłata:

Od niniejszej decyzji należna opłata skarbowa wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych), zgodnie z cz. I pkt 53 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).

Strona, wraz z wnioskiem w przedmiocie wydania przez Prezesa UTK decyzji o przyznaniu otwartego dostępu, przedstawiła dowód przelewu bankowego kwoty 10 złotych na rachunek Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Ochota.

W związku z powyższym uznać należy, że opłata za wydanie niniejszej decyzji została uiszczona przez Stronę w całości.

POUCZENIE

Na podstawie art. 29c ust. 3 w związku z art. 13b ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym w związku z art. 47969 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 z późn. zm.), zwanej dalej: "k.p.c.", Strona może wnieść odwołanie od decyzji Prezesa UTK za jego pośrednictwem do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Postępowanie w sprawie odwołania od niniejszej decyzji toczy się według przepisów k.p.c. o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 13b ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym).

Opłata od odwołania wynosi 100 zł i uiszczana jest na rachunek bankowy sądu lub w formie znaków opłaty sądowej według ustalonego wzoru (art. 9 pkt 1 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z późn. zm.), zwanej dalej "u.k.s.c.". Stronie przysługuje prawo zwolnienia od kosztów sądowych oraz pomocy prawnej z urzędu na zasadach określonych w art. 95 i nast. u.k.s.c. w związku z art. 117 i nast. k.p.c.

Strona zadowolona z decyzji może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do wniesienia odwołania, skutkujące prawomocnością decyzji. Złożenie oświadczenia następuje na zasadach ogólnych przewidzianych dla wniesienia podania, określonych w art. 63 § 1 k.p.a.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

:

Planowany rozkład jazdy pociągów 2018/2019 na trasie Wrocław Główny - Tuplice - granica państwa i w relacji powrotnej
Rodzaj pociąguAMMAMM
Numer pociągu7620876208
Terminy kursowania(5) oraz 26,

28.12.2018, 18.04,

29.05, 02.10.2019

oprócz 19.04.2019

(6) i (7) oraz 25.12,

26.12, 28.12, 29.12, 31.12.2018, 01.01,

18.04, 20.04, 22.04,

01.05, 03.05, 08.06,

20.06, 15.08, 01.11, 11.11.2019

granica państwao.145||
Tuplicep.15915:4010:20
Tupliceo.15915:4110:21
Żaryp.181||
Żaryo.18116:0610:38
Żagańp.193||
Żagańo.19316:1910:57
Legnicap.26817:4311:55
Legnicao.26817:5211:57
Wrocław Głównyp.33318:3512:39
Rodzaj pociąguAMMAMMAMM
Numer pociągu672056720567205
Terminy kursowania(5) oraz

26.12.2018, 18.04,

29.05, 02.10.2019,

oprócz 19.04.2019

(6) oraz 23.12, 25.12, 26.12, 28.12, 30.12.2018, 18.04,

22.04, 01.05, 03.05,

10.06, 20.06, 15.08,

01.11, 11.11.2019

(7) oraz 26.12, 28.12,

30.12.2018, 01.01,

18.04, 22.04,

10.06.2019 oprócz 21.04,

09.06.2019

Wrocław Głównyo.019:3918:4417:19
Legnicap.6520:2719:2618:01
Legnicao.6520:5019:4318:03
Żagańp.140|||
Żagańo.14021:5020:4919:04
Żaryp.152|||
Żaryo.15222:0021:0219:17
Tuplicep.17422:1921:1919:33
Tupliceo.17422:2021:2019:34
granica państwap.188|||

ZAŁĄCZNIK Nr  2

:

Planowany rozkład jazdy pociągów 2019/2020 na trasie Wrocław Główny - Tuplice - granica państwa i w relacji powrotnej
Rodzaj pociąguAMMAMM
Numer pociągu58395835
Terminy kursowania(5) oraz

26.12.2019, 18.04,

29.05, 02.10.2020

oprócz 19.04.2020

(6) i (7) oraz 31.12.2019
granica państwao.145||
Tuplicep.15916:2410:24
Tupliceo.15916:2510:25
Żaryp.181||
Żaryo.18116:4210:42
Żagańp.193||
Żagańo.19316:5510:55
Legnicap.26817:5311:53
Legnicao.26817:5511:55
Wrocław Głównyp.33318:3812:38
Rodzaj pociąguAMMAMM
Numer pociągu6720567205
Terminy kursowania(5)(6) oraz

26.12.2019,

18.04, 29.05,

02.10.2020,

oprócz

19.04.2020

(7) oraz 01.01, 22.04, 10.06.2020, oprócz 21.04, 09.06.2020
Wrocław Głównyo.019:4517:19
Legnicap.6520:2718:01
Legnicao.6520:2918:03
Żagańp.140||
Żagańo.14021:2919:03
Żaryp.152||
Żaryo.15221:4219:16
Tuplicep.17421:5819:32
Tupliceo.17421:5919:33
granica państwap.188||