Przyznanie Dorocznej Nagrody Specjalnej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w roku 2008.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2008 r.

DECYZJA Nr 7
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 7 maja 2008 r.
w sprawie przyznania Dorocznej Nagrody Specjalnej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w roku 2008

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Dorocznych Nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał z inicjatywy własnej Doroczną Nagrodę Specjalną 2008
Panu Adamowi Hanuszkiewiczowi

Laureat Dorocznej Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymuje:

1)
dyplom;
2)
statuetkę;
3)
nagrodę finansową w wysokości 40.000 zł brutto.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.