Przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach akcji INTAS. - OpenLEX

Przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach akcji INTAS.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.12.78

Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA Nr 53/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 21 października 2004 r.
w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach akcji INTAS

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:
§  1.
1.
Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Współpracy z Ludźmi Nauki, Reprezentującymi Nowe Niepodległe Państwa Utworzone na Terytorium b. Związku Radzieckiego - INTAS, zwanego dalej "INTAS", przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 150.000 zł, z przeznaczeniem na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji.
2.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30.000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 1 do uchwały.
§  2.
1.
Jednostkom naukowym, które zgłosiły projekt w ramach "INTAS", oceniony jako co najmniej dobry, lecz nie przyjęto go do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 60.000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku.
2.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15.000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.
§  3.
Środki finansowe, o których mowa w § 1 i § 2, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 1

Wykaz jednostek naukowych występujących jako koordynator projektu w ramach akcji INTAS, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30.000 zł, z przeznaczeniem na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji

Lp.Nazwa jednostkiNazwa programuTytuł projektu
1234
1Centrum Badań Kosmicznych PANINTAS Ref. Nr 03-50-4872Transport plazmy i energii w magnetosferze - skale elektronowe i jonowe: mapowanie magnetosferyczne, modelowanie i przyszłe projekty kosmiczne.
2Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieINTAS Ref. Nr 03-51-4888Badanie wpływu słabych ruchów cieczy na proces wytwarzania monokryształów.
3Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w ŁodziINTAS Ref. Nr 03-51-5745Molekularne i błonowe mechanizmy aktywacji płytek krwi zależnej od działania proteaz serynowych.
4Instytut Spawalnictwa w GliwicachINTAS Ref. Nr 03-51-6372Rozwój nowego modelu numerycznego stanu naprężeniowo-odkształceniowego napawanych części maszyn pod kątem zwiększenia ich odporności na pękanie eksploatacyjne.
5Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL w ŁodziINTAS Ref. Nr 03-69-578X Międzynarodowa Konferencja: "Tekstylia w zjednoczonej Europie -stan obecny i kierunki przyszłego rozwoju" Strategiczne Warsztaty INTAS: "Proekologiczna i projakościowa polityka państw NIS i INTAS dla przemysłu tekstylnego"

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym lub kosztów ponownego przygotowania wniosku w ramach akcji INTAS

Lp.Nazwa jednostkiNazwa programuTytuł projektu
1234
1Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu ŁódzkiegoINTAS Ref. Nr 03-51-5745Molekularne i błonowe mechanizmy aktywacji płytek krwi zależnej od działania proteaz serynowych.
2Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki WarszawskiejINTAS Ref. Nr 03-54-5119Projekt i konstrukcja prototypu Detektora Promieniowania Przejścia dla eksperymentu Compressed Baryonic Matter w GSI Darmstadt.
3Instytut Fizyki PANINTAS Ref. Nr 03-51-5266Własności spinowe nośników prądu w nanostrukturach półprzewodnikowych typu II-VI
4Instytut Fizyki PANINTAS Ref. Nr 03-51-3747Badania defektów samoistnych półizolujących materiałów 6H i 4H SiC przy pomocy wieloczęstościowego EPR i ODEPR w wysokich polach magnetycznych
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 3 uchwały nr 63/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.MNiIiKBN.04.14.93) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 grudnia 2004 r.