Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na podstawową działalność statutową. - OpenLEX

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na podstawową działalność statutową.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.56

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 14
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 3 lipca 2009 r.
o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na podstawową działalność statutową

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) ogłasza się wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje na podstawową działalność statutową na 2009 r., stanowiący załącznik do komunikatu.
Objaśnienia do wykazu

Wykaz składa się z czterech części:

I - dotacje na podstawową działalność statutową na 2009 r. dla placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk,

II - dotacje na podstawową działalność statutową na 2009 r. dla jednostek badawczo-rozwojowych,

III - dotacje na podstawową działalność statutową na 2009 r. dla podstawowych jednostek organizacyjnych szkół wyższych,

IV - dotacje na podstawową działalność statutową na 2009 r. dla innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

We wszystkich częściach jest to alfabetyczny wykaz jednostek naukowych, które otrzymały dotacje w pierwszym półroczu 2009 r.

Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z "Wytycznymi do określenia dotacji podmiotowej na podstawową działalność statutową jednostek naukowych w 2009 r.". Zostały one pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej oraz obie Komisje Rady Nauki.

Wysokość dotacji podmiotowych w 2009 r. dla:

1)
placówek naukowych PAN została utrzymana na poziomie kwot dotacji bazowych, przyznanych na podstawową działalność statutową w 2008 r.;
2)
jednostek badawczo-rozwojowych posiadających kategorię 1, 2 i 3 - przyznano na poziomie kwot dotacji bazowych, przyznanych na podstawową działalność statutową w 2008 r., a kategorię 4-70% dotacji bazowej ubiegłorocznej;
3)
podstawowych jednostek organizacyjnych szkół wyższych

- kat. 1 - 100%

- kat. 2 - 80%

- kat. 3 - 75%

- kat. 4 - 60%

kwot dotacji bazowych przyznanych na podstawową działalność statutową w 2008 r.;

4)
innych jednostek organizacyjnych, z kategorią 1, 2 i 3 - przyznano dotacje w wysokości kwot dotacji bazowych przyznanych na podstawową działalność statutową w 2008 r., a z kategorią 4-70% dotacji bazowej ubiegłorocznej.

______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

ZAŁĄCZNIK 

Lp.Nazwa jednostkiKwota dotacji (zł)
123
I. Placówki Naukowe Polskiej Akademii Nauk
1Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN6.134.000
2Centrum Badań Ekologicznych PAN2.934.000
3Centrum Badań Kosmicznych PAN5.314.000
4Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN9.965.000
5Centrum Fizyki Teoretycznej PAN1.580.000
6Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN4.577.000
7Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN7.999.000
8Instytut Archeologii i Etnologii PAN8.335.000
9Instytut Badań Literackich PAN7.529.000
10Instytut Badań Systemowych PAN5.253.000
11Instytut Biochemii i Biofizyki PAN20.114.000
12Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN7.232.000
13Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN23.666.000
14Instytut Biologii Medycznej PAN2.750.000
15Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN4.228.000
16Instytut Budownictwa Wodnego PAN3.129.000
17Instytut Chemii Bioorganicznej PAN6.811.000
18Instytut Chemii Fizycznej PAN15.680.000
19Instytut Chemii Organicznej PAN9.298.000
20Instytut Dendrologii PAN4.195.000
21Instytut Farmakologii PAN10.600.000
22Instytut Filozofii i Socjologii PAN6.330.000
23Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN2.874.000
24Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN5.446.000
25Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN20.522.000
26Instytut Fizyki Molekularnej PAN7.703.000
27Instytut Fizyki PAN21.308.000
28Instytut Genetyki Człowieka PAN4.011.000
29Instytut Genetyki Roślin PAN6.642.000
30Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN8.667.000
31Instytut Geofizyki PAN11.035.000
32Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN6.565.000
33Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN3.159.000
34Instytut Historii Nauki PAN1.924.000
35Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN7.772.000
36Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN8.523.000
37Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN1.401.000
38Instytut Inżynierii Chemicznej PAN3.371.000
39Instytut Języka Polskiego PAN4.646.000
40Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN5.904.000
41Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN6.581.000
42Instytut Matematyczny PAN9.321.000
43Instytut Mechaniki Górotworu PAN2.170.000
44Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN15.422.000
45Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN4.428.000
46Instytut Nauk Ekonomicznych PAN2.106.000
47Instytut Nauk Geologicznych PAN7.223.000
48Instytut Nauk Prawnych PAN4.307.000
49Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN13.455.000
50Instytut Oceanologii PAN7.332.000
51Instytut Ochrony Przyrody PAN3.308.000
52Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN3.420.000
53Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN3.004.000
54Instytut Podstaw Informatyki PAN4.252.000
55Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN2.603.000
56Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN15.820.000
57Instytut Psychologii PAN1.805.000
58Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN10.045.000
59Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN2.387.000
60Instytut Slawistyki PAN4.708.000
61Instytut Studiów Politycznych PAN5.767.000
62Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN3.544.000
63Instytut Sztuki PAN6.510.000
64Instytut Wysokich Ciśnień PAN5.152.000
65Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN3.088.000
66Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN800.000
67Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej3.843.000
68Międzynarodowy Instytut PAN - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii667.000
69Muzeum i Instytut Zoologii PAN3.365.000
70Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN1.333.000
71Zakład Antropologii PAN833.000
72Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN1.068.000
73Zakład Badania Ssaków PAN1.884.000
74Zakład Biologii Antarktyki PAN736.000
75Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN470.000
76Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN475.000
II. Jednostki badawczo-rozwojowe
77Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL562.000
78Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej471.000
79Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy6.273.000
80Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO"311.000
81Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań666.000
82Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET"189.000
83Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej640.000
84Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "EMAG"5.547.000
85Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego205.000
86Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa635.000
87Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie15.729.000
88Główny Instytut Górnictwa14.490.000
89Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"6.329.000
90Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"10.428.000
91Instytut Badawczy Dróg i Mostów2.348.000
92Instytut Badawczy Leśnictwa4.027.000
93Instytut Badań Edukacyjnych1.015.000
94Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur2.078.000
95Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych1.788.000
96Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego5.092.000
97Instytut Biotechnologii i Antybiotyków519.000
98Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa4.172.000
99Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla3.552.000
100Instytut Chemii Nieorganicznej1.274.000
101Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego7.040.000
102Instytut Chemii i Techniki Jądrowej9.845.000
103Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA4.637.000
104Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych2.428.000
105Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy4.469.000
106Instytut Elektrotechniki11.714.000
107Instytut Energetyki8.790.000
108Instytut Energii Atomowej POLATOM3.313.000
109Instytut Europy Środkowo-Wschodniej505.000
110Instytut Farmaceutyczny2.693.000
111Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu2.233.000
112Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy1.935.000
113Instytut Geodezji i Kartografii2.710.000
114Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa669.000
115Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc7.712.000
116Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT911.000
117Instytut Hematologii i Transfuzjologii5.012.000
118Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin15.568.000
119Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników3.321.000
120Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego13.352.000
121Instytut Logistyki i Magazynowania1.302.000
122Instytut Lotnictwa12.340.000
123Instytut Maszyn Matematycznych348.000
124Instytut Matki i Dziecka5.862.000
125Instytut Mechaniki Precyzyjnej2.227.000
126Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego6.175.000
127Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego2.270.000
128Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera10.739.000
129Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki3.047.000
130Instytut Melioracji i Użytków Zielonych5.525.000
131Instytut Metali Nieżelaznych9.734.000
132Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica5.903.000
133Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej4.154.000
134Instytut Morski w Gdańsku2.244.000
135Instytut Nafty i Gazu5.919.000
136Instytut Nawozów Sztucznych2.292.000
137Instytut Obróbki Plastycznej2.325.000
138Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy6.789.000
139Instytut Ochrony Środowiska4.012.000
140Instytut Odlewnictwa3.719.000
141Instytut Optyki Stosowanej1.418.000
142Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"894.000
143Instytut Paliw i Energii Odnawialnej1.524.000
144Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR"2.545.000
145Instytut Pracy i Spraw Socjalnych2.663.000
146Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana12.879.000
147Instytut Przemysłu Cukrowniczego323.000
148Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego3.009.000
149Instytut Przemysłu Organicznego4.054.000
150Instytut Przemysłu Skórzanego279.000
151Instytut Psychiatrii i Neurologii12.606.000
152Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher1.964.000
153Instytut Rozwoju Miast904.000
154Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza6.571.000
155Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa12.526.000
156Instytut Spawalnictwa3.492.000
157Instytut Sportu1.864.000
158Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych6.182.000
159Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych5.905.000
160Instytut Techniki Budowlanej10.225.000
161Instytut Techniki Górniczej "KOMAG"6.435.000
162Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM1.647.000
163Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX982.000
164Instytut Technologii Drewna1.216.000
165Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy8.301.000
166Instytut Technologii Elektronowej13.638.000
167Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych12.204.000
168Instytut Tele- i Radiotechniczny8.542.000
169Instytut Transportu Samochodowego1.080.000
170Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy10.244.000
171Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka4.453.000
172Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich4.532.000
173Instytut Włókiennictwa4.312.000
174Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania5.461.000
175Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego2.306.000
176Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy17.525.000
177Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy6.717.000
178Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła3.009.000
179Morski Instytut Rybacki w Gdyni5.452.000
180Narodowy Instytut Leków5.100.000
181Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny7.974.000
182Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa317.000
183Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA62.000
184Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS492.000
185Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM70.000
186Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny BELMATEX404.000
187Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR90.000
188Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL777.000
189Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów OBRUSN199.000
190Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie860.000
191Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI3.970.000
192Państwowy Instytut Geologiczny18.629.000
193Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu974.000
194Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy16.568.000
195Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP5.827.000
196Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych2.324.000
197Przemysłowy Instytut Motoryzacji769.000
198Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

300.000
199Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii3.351.000
200Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego2.037.000
201Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej1.664.000
202Wojskowy Instytut Medyczny2.684.000
203Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia2.295.000
204Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej608.000
205Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej1.506.000
206Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego1.762.000
207Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej81.000
208Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo-Badawczy300.000
III. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni
209Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Ekonomii830.000
210Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń307.000
211Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Zarządzania1.204.000
212Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademickie Centrum Komputerowe "CYFRONET"359.000
213Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki7.333.000
214Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej2.976.000
215Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska1.723.000
216Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska3.760.000
217Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii3.174.000
218Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki3.383.000
219Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki4.402.000
220Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej1.764.000
221Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej146.000
222Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych2.549.000
223Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych30.000
224Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa690.000
225Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Paliw i Energii390.000
226Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu484.000
227Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania274.000
228Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny48.000
229Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy373.000
230Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych45.000
231Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny50.000
232Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Wychowania Artystycznego20.000
233Akademia Leona Koźmińskiego,141.000
234Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich126.000
235Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wydział Mechaniczno-Elektryczny626.000
236Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego387.000
237Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej1.096.000
238Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski3.017.000
239Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego3.292.000
240Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny73.000
241Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Zdrowia Publicznego14.000
242Akademia Medyczna w Gdańsku, Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej825.000
243Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej997.000
244Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym4.637.000
245Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa103.000
246Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny354.000
247Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny112.000
248Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny172.000
249Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa113.000
250Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu59.000
251Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny101.000
252Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny163.000
253Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku78.000
254Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej31.000
255Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki131.000
256Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Wokalno-Instrumentalny76.000
257Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki113.000
258Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej232.000
259Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego349.000
260Akademia Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia619.000
261Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych120.000
262Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych97.000
263Akademia Podlaska, Wydział Humanistyczny170.000
264Akademia Podlaska, Wydział Nauk Ścisłych174.000
265Akademia Podlaska, Wydział Przyrodniczy556.000
266Akademia Podlaska, Wydział Zarządzania19.000
267Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Edukacyjno-Filozoficzny59.000
268Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Filologiczno-Historyczny32.000
269Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy205.000
270Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa95.000
271Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Ceramiki i Szkła240.000
272Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów97.000
273Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Malarstwa i Rzeźby60.000
274Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Architektury Wnętrz112.000
275Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych92.000
276Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki14.000
277Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Malarstwa36.000
278Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Rzeźby18.000
279Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Form Przemysłowych9.000
280Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa174.000
281Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki40.000
282Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Malarstwa40.000
283Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Rzeźby40.000
284Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Grafiki, Malarstwa i Wzornictwa40.000
285Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa324.000
286Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej55.000
287Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz83.000
288Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki13.000
289Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki46.000
290Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Malarstwa24.000
291Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Rzeźby4.000
292Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa Przemysłowego34.000
293Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Aktorski22.000
294Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Reżyserii35.000
295Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej37.000
296Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Wiedzy o Teatrze28.000
297Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki162.000
298Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny14.000
299Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku360.000
300Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Zdrowiu12.000
301Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Zarządzania i Informatyki120.000
302Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji162.000
303Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego439.000
304Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego43.000
305Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Turystyki i Rekreacji22.000
306Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego53.000
307Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji42.000
308Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego422.000
309Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej35.000
310Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego49.000
311Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii117.000
312Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego319.000
313Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,1.943.000
314Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie,64.000
315Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych8.000
316Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim6.000
317Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Badań nad Literaturą Religijną23.000
318Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym18.000
319Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida19.000
320Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce18.000
321Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Historii Kultury w Średniowieczu6.000
322Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii310.000
323Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy97.000
324Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych562.000
325Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych664.000
326Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji151.000
327Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii855.000
328Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim24.000
329Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania5.000
330Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Nauk Humanistycznych15.000
331Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Nauk o Rodzinie5.000
332Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa i Administracji6.000
333Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Stosunków Międzynarodowych7.000
334Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydział Filozoficzny126.000
335Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydział Historii Kościoła170.000
336Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydział Teologiczny339.000
337Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydział Teologiczny - Sekcja w Tarnowie46.000
338Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej470.000
339Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej254.000
340Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydział Aktorski w Krakowie92.000
341Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydział Aktorski we Wrocławiu16.000
342Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydział Lalkarski we Wrocławiu48.000
343Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydział Reżyserii Dramatu100.000
344Politechnika Białostocka, Wydział Architektury65.000
345Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska423.000
346Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny510.000
347Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki190.000
348Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny402.000
349Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania125.000
350Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa77.000
351Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny810.000
352Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki907.000
353Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej2.511.000
354Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska411.000
355Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania235.000
356Politechnika Gdańska, Wydział Architektury193.000
357Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny4.109.000
358Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki4.290.000
359Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki1.897.000
360Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej480.000
361Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska1.227.000
362Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny769.000
363Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa433.000
364Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii138.000
365Politechnika Koszalińska, Instytut Ekonomii i Zarządzania200.000
366Politechnika Koszalińska, Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej160.000
367Politechnika Koszalińska, Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej12.000
368Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych110.000
369Politechnika Koszalińska, Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych12.000
370Politechnika Koszalińska, Instytut Wzornictwa24.000
371Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska316.000
372Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki168.000
373Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny421.000
374Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury1.564.000
375Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej98.000
376Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej291.000
377Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej2.347.000
378Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej930.000
379Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska905.000
380Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny2.534.000
381Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki1.431.000
382Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej214.000
383Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska360.000
384Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny540.000
385Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki19.000
386Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania37.000
387Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa264.000
388Politechnika Opolska, Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej177.000
389Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki330.000
390Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny187.000
391Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii67.000
392Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji53.000
393Politechnika Poznańska, Wydział Architektury141.000
394Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska1.300.000
395Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania1.638.000
396Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji850.000
397Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny2.829.000
398Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej476.000
399Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania3.822.000
400Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu2.216.000
401Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej1.938.000
402Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Ekonomiczny50.000
403Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa47.000
404Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Mechaniczny121.000
405Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Nauczycielski26.000
406Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Sztuki26.000
407Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Transportu178.000
408Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska366.000
409Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa663.000
410Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny510.000
411Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Elektrotechniki i Informatyki343.000
412Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej90.000
413Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania i Marketingu71.000
414Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji42.000
415Politechnika Warszawska, Wydział Architektury1.305.000
416Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku749.000
417Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny4.390.000
418Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych5.744.000
419Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny3.786.000
420Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki1.610.000
421Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii735.000
422Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej1.311.000
423Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej1.640.000
424Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej2.554.000
425Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji400.000
426Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska1.109.000
427Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych662.000
428Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa3.513.000
429Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki1.646.000
430Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych1.161.000
431Politechnika Warszawska, Wydział Transportu1.622.000
432Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury1.238.000
433Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego1.882.000
434Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny6.714.000
435Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki3.200.000
436Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki1.339.000
437Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny2.690.000
438Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii378.000
439Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania962.000
440Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska691.000
441Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny1.973.000
442Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny5.446.000
443Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki1.999.000
444Politechnika Śląska, Wydział Architektury205.000
445Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki4.467.000
446Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa996.000
447Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny2.774.000
448Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny2.349.000
449Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii1.162.000
450Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii1.369.000
451Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki4.084.000
452Politechnika Śląska, Wydział Matematyczno-Fizyczny354.000
453Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny2.376.000
454Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania211.000
455Politechnika Śląska, Wydział Transportu460.000
456Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska152.000
457Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki257.000
458Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn701.000
459Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego16.000
460Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i Poligrafii277.000
461Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności1.200.000
462Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska1.040.000
463Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny4.687.000
464Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki3.190.000
465Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej316.000
466Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska1.773.000
467Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny2.500.000
468Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania163.000
469Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów986.000
470Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Wydział Informatyki512.000
471Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Wydział Lekarski3.296.000
472Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny346.000
473Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu4.000
474Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji372.000
475Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska941.000
476Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny993.000
477Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej2.199.000
478Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych478.000
479Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych113.000
480Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach1.187.000
481Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji678.000
482Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności1.069.000
483Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu1.715.000
484Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii1.548.000
485Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna585.000
486Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki450.000
487Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych1.397.000
488Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne664.000
489Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej1.006.000
490Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie901.000
491Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów1.173.000
492Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego124.000
493Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego291.000
494Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Filologiczny52.000
495Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych53.000
496Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii120.000
497Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu1.441.000
498Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach3.027.000
499Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu2.608.000
500Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Opieki Zdrowotnej91.000
501Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego42.000
502Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych794.000
503Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów177.000
504Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa136.000
505Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania1.233.000
506Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii910.000
507Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej170.000
508Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej343.000
509Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa423.000
510Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania537.000
511Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki692.000
512Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny450.000
513Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych1.004.000
514Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów1.668.000
515Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii AMG i UG954.000
516Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii1.423.000
517Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii2.403.000
518Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny525.000
519Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny280.000
520Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny136.000
521Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki1.547.000
522Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych529.000
523Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii1.138.000
524Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji202.000
525Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania345.000
526Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim90.000
527Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny182.000
528Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy640.000
529Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych Akademii Świętokrzyskiej Filia w Piotrkowie Trybunalskim90.000
530Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu42.000
531Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny182.000
532Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji47.000
533Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka22.000
534Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Europaeum Gnesnense17.000
535Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii2.937.000
536Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii6.087.000
537Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej716.000
538Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki3.625.000
539Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny2.145.000
540Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki1.282.000
541Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych1.692.000
542Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa350.000
543Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych1.427.000
544Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii1.250.000
545Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu179.000
546Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji554.000
547Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych557.000
548Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny136.000
549Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii2.889.000
550Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi5.083.000
551Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii3.577.000
552Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny1.741.000
553Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny1.509.000
554Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej4.470.000
555Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny1.419.000
556Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki1.422.000
557Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki391.000
558Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji1.207.000
559Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych441.000
560Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej586.000
561Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny990.000
562Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski8.646.000
563Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu301.000
564Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej222.000
565Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych109.000
566Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych52.000
567Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych67.000
568Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego93.000
569Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji54.000
570Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny389.000
571Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny270.000
572Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki182.000
573Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych136.000
574Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii146.000
575Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska1.772.000
576Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii1.330.000
577Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny1.918.000
578Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny676.000
579Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny195.000
580Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej944.000
581Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki331.000
582Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych212.000
583Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu189.000
584Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji262.000
585Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych122.000
586Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania603.000
587Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Artystyczny50.000
588Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi1.625.000
589Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii3.781.000
590Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny208.000
591Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii208.000
592Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny398.000
593Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki1.283.000
594Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii174.000
595Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii473.000
596Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji294.000
597Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny661.000
598Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I3.921.000
599Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II3.426.000
600Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu137.000
601Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej967.000
602Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim4.923.000
603Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu100.000
604Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym2.170.000
605Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym2.455.000
606Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej949.000
607Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Zaocznym114.000
608Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny886.000
609Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Fizjoterapii44.000
610Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski5.753.000
611Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarsko-Dentystyczny140.000
612Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego37.000
613Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu397.000
614Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski406.000
615Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka14.000
616Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi854.000
617Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii2.199.000
618Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny145.000
619Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej2.206.000
620Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny382.000
621Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki924.000
622Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania479.000
623Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych629.000
624Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Pedagogicznych200.000
625Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji413.000
626Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych187.000
627Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny41.000
628Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

541.000
629Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Lekarski

1.341.000
630Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu

122.000
631Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki297.000
632Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii434.000
633Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny60.000
634Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny577.000
635Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny232.000
636Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki186.000
637Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji85.000
638Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny241.000
639Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny184.000
640Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny196.000
641Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny338.000
642Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny365.000
643Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny151.000
644Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii809.000
645Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt1.003.000
646Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji547.000
647Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej1.677.000
648Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu190.000
649Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii408.000
650Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodniczy644.000
651Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny417.000
652Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt1.833.000
653Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny584.000
654Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska279.000
655Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu1.767.000
656Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy1.053.000
657Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolniczy1.304.000
658Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna514.000
659Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt1.318.000
660Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji850.000
661Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej1.390.000
662Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności924.000
663Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny2.600.000
664Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt1.708.000
665Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki816.000
666Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji404.000
667Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny582.000
668Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Ogrodniczy869.000
669Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny2.254.000
670Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności1.076.000
671Uniwersytet Rzeszowski, Międzywydziałowy Instytut Filozofii25.000
672Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy322.000
673Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii176.000
674Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny141.000
675Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy357.000
676Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny73.000
677Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny131.000
678Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa52.000
679Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny139.000
680Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki15.000
681Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego73.000
682Uniwersytet Rzeszowski, Zamiejscowy Wydział Biotechnologii97.000
683Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny144.000
684Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny275.000
685Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny169.000
686Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania1.135.000
687Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych339.000
688Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi80.000
689Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji101.000
690Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny61.000
691Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług323.000
692Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny w Cieszynie66.000
693Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska634.000
694Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie152.000
695Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny613.000
696Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach1.244.000
697Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii2.250.000
698Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych161.000
699Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi1.097.000
700Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii159.000
701Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji172.000
702Uniwersytet Śląski, Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego39.000
703Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny77.000
704Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Instytut Matematyki i Fizyki52.000
705Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska128.000
706Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt289.000
707Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny160.000
708Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy754.000
709Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej337.000
710Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki195.000
711Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania50.000
712Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny874.000
713Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie45.000
714Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania75.000
715Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny134.000
716Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki112.000
717Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny257.000
718Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki148.000
719Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii102.000
720Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa160.000
721Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt1.751.000
722Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii231.000
723Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej493.000
724Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny379.000
725Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa2.058.000
726Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki94.000
727Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej1.688.000
728Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych89.000
729Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych200.000
730Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki194.000
731Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych105.000
732Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności1.691.000
733Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa944.000
734Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji205.000
735Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii156.000
736Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie21.000
737Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy105.000
738Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales"106.000
739Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych320.000
740Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego348.000
741Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej80.000
742Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii4.616.000
743Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii5.416.000
744Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych519.000
745Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii879.000
746Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki8.481.000
747Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych426.000
748Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii1.897.000
749Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny2.556.000
750Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich386.000
751Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki3.226.000
752Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych826.000
753Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii570.000
754Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny280.000
755Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny350.000
756Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki452.000
757Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji288.000
758Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii756.000
759Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji915.000
760Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania594.000
761Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów220.000
762Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii1.420.000
763Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii4.764.000
764Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny869.000
765Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii2.369.000
766Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki1.946.000
767Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych2.496.000
768Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych1.150.000
769Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych552.000
770Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska1.457.000
771Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii231.000
772Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny57.000
773Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania87.000
774Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji1.173.000
775Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Fizyki i Astronomii428.000
776Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny317.000
777Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska186.000
778Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii79.000
779Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny99.000
780Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych91.000
781Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu226.000
782Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym7.840.000
783Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii1.306.000
784Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny1.133.000
785Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu40.000
786Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki4.352.000
787Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Cybernetyki915.000
788Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Elektroniki1.205.000
789Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji574.000
790Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny1.067.000
791Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechatroniki1.350.000
792Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii2.199.000
793Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości20.000
794Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania52.000
795Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych86.000
796Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny29.000
797Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny100.000
798Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydział Gospodarki Przestrzennej22.000
799Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydział Zarządzania i Marketingu14.000
800Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Wydział Informatyki16.000
801Wyższa Szkoła Logistyki, Wydział Zarządzania i Logistyki10.000
802Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,140.000
803Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,144.000
804Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu, Wydział Zarządzania76.000
805Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt1.012.000
806Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Budownictwa i Architektury520.000
807Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Ekonomiczny364.000
808Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny1.260.000
809Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Informatyki319.000
810Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki1.185.000
811Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa972.000
812Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa971.000
813Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Techniki Morskiej253.000
814Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej2.901.000
IV. Inne jednostki organizacyjne
816Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o.810.000
817Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH Sp. z o.o.139.000
818Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek Sp. z o.o.1.352.000
819Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna - Zakład Badawczo-Rozwojowy1.498.000
820Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS20.000
821Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii110.000
822Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - Poznański Park Naukowo-Technologiczny36.000
823Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Spółka z o.o.1.210.000
824Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów Sp. z o.o.226.000
825Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.459.000
826KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe890.000
827Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA706.000
828Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Spółka z o.o.128.000
829Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ORAM Spółka z o.o.62.000
830Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego STOMIL Sp. z o.o.42.000
831Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego SA364.000
832Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego sp. z o.o.97.000
833Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o.944.000
834Polska Akademia Umiejętności5.528.000
835Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.681.000
836Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Spółka Akcyjna2.139.000