Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę. - OpenLEX

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2007.4.54

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 września 2007 r.

KOMUNIKAT Nr 18
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 24 lipca 2007 r.
o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795) ogłasza się, że w dniach 18 czerwca i 5 lipca 2007 r. przyznano środki finansowe na finansowanie w 2007 r. nowych inwestycji aparaturowych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych następującym jednostkom:
Lp.Nazwa jednostkiWysokość dofinansowania (w zł)
123
1Politechnika Szczecińska Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej10.275.000
2Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej7.905.000
3Instytut Filozofii i Socjologii PAN20.000
4Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Rzeźby200.000
5Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny120.000
6Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny177.500
7Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Wydział Artystyczny41.000
8Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny100.000
9Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny52.000
10Uniwersytet Śląski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii1.200.000
11Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Matematyki i Informatyki370.000
12Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej340.000
13Instytut Chemii Fizycznej PAN2.200.000
14Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN980.000
15Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1.464.000
16Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Lekarski600.000
17Akademia Medyczna w Białymstoku Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii399.000
18Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Pielęgniarstwa i Zdrowia200.000
19Akademia Medyczna w Lublinie im. Profesora Feliksa Skubiszewskiego I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym515.000
20Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski650.000
21Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski2.700.000
22Instytut Mechaniki Górotworu PAN317.000
23Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN600.000
24Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach1.050.000
25Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN124.800
26Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej223.000
27Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu498.000
28Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki i Elektroniki1.800.000
29Politechnika Warszawska Wydział Architektury306.000
30Politechnika Szczecińska Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej2.800.000
31Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego1.333.000
32Instytut Elektrotechniki665.000
33Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny460.000
34Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki460.000
35Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki325.000
36Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania120.000
37Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania944.000
38Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM700.000
39Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa1.680.000
40Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy350.000
41Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych660.000
42Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Mechatroniki570.000
43Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej350.000
44Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego98.000
Objaśnienia do komunikatu

Komunikat dotyczy środków finansowych przyznanych jednostkom naukowym w formie dotacji celowej na realizację 44 inwestycji aparaturowych ze środków finansowych na naukę w 2007 r., w łącznej wysokości 44.942.300 zł i nie obejmuje środków przyznanych 2 decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2007 r., w łącznej wysokości 10.575.000 zł na kontynuację przez jednostki naukowe inwestycji aparaturowych w 2008 r.

Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z zaopiniowanymi przez komisje Rady Nauki wynikami oceny wniosków inwestycyjnych aparaturowych o objęcie wsparciem finansowym ze środków finansowych na naukę.

______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).