Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2009.8.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 4/2009
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317) uchwala się, co następuje:
§  1.
Przyjmuje się roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.