Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2013.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 70/2013
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego

§  1. Na podstawie art. 18 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012, poz. 1149. z późn. zm.) uchwala się Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§  2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 8/08 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (zmieniona Uchwałą Nr 34/09 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 lutego 2009 r., Uchwałą Nr 139/11 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 maja 2011 r. oraz Uchwałą Nr 167/11 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 czerwca 2011 r.).
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Dział  I

Organizacja Sądu Polubownego

Rozdział  1

Zasady ogólne

§  1.
1. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej "Sądem Polubownym" jest stałym sądem polubownym właściwym do rozpoznawania sporów o prawa majątkowe oraz prawa niemajątkowe mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, między uczestnikami tynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej "KNF", a odbiorcami usług finansowych świadczonych przez te podmioty.
2. Siedzibą Sądu Polubownego jest siedziba Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej "UKNF").
§  2.
1. Podstawą do rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Polubowny jest zapis na Sąd Polubowny, zawarty z zachowaniem przepisów art. 1162 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), zwanej dalej: "Kodeksem postępowania cywilnego".
2. Podstawą do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest umowa o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym.
3. Jeżeli powstały spór nie jest objęty zapisem lub umową, strona kierująca do Sądu Polubownego pozew lub wniosek o przeprowadzenie mediacji może zwrócić się do Sekretarza Sądu Polubownego z prośbą o zapytanie drugiej strony, czy zgadza się ona na rozstrzygnięcie bądź mediacyjne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym. Wyrażona przez drugą stronę zgoda jest równoznaczna z zawarciem zapisu na Sąd Polubowny bądź umowy o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym.
4. O wyniku działań, o których mowa w ust. 3, Sekretarz Sądu Polubownego informuje składającego pozew lub wniosek niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska drugiej strony.
5. Nieuzyskanie zgody, o której mowa w ust. 3. w terminie zakreślonym przez Sekretarza Sądu Polubownego, pociąga za sobą zwrot wniosku wnioskodawcy wraz z pozwem, jeżeli został wniesiony.
§  3.
1. Sąd Polubowny rozpoznaje spory o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 500 zł oraz o prawa niemajątkowe.
2. Gdy przemawia za tym szczególna zawiłość lub precedensowy charakter sprawy, a także, gdy w sprawie pojawia się szczególnie istotne zagadnienie prawne lub zagadnienie dotyczące szerszego kręgu odbiorców tynku finansowego, Prezes Sądu Polubownego może zdecydować o rozpoznaniu sprawy, której wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 500 zł. W takim wypadku na powodzie spoczywa obowiązek uzasadnienia szczególnego charakteru sporu wskazującego na zasadność rozpatrzenia sprawy przez Sąd Polubowny. Niniejsze postanowienie nie wyłącza przepisów o konieczności uzyskania przez powoda zgody pozwanego na rozpatrzenie sprawy przez Sąd Polubowny.
§  4.
1. Skład orzekający Sądu Polubownego, a także zespól prowadzący mediację dążą do zakończenia sprawy na pierwszym posiedzeniu, o ile jest to możliwe bez szkody dla wszechstronnego jej wyjaśnienia.
2. Skład orzekający Sądu Polubownego, a także zespół prowadzący mediację dążą do zakończenia sprawy w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty otrzymania akt, a w sprawie wymagającej zasięgnięcia opinii biegłego - nie dłuższym niż 6 miesięcy.
3. Skład orzekający Sądu Polubownego, a także zespół prowadzący mediację, w przypadku przekroczenia terminów określonych w ust. 2, przedstawia Prezesowi oraz Sekretarzowi Sądu Polubownego, w ciągu dwóch tygodni od upływu tych terminów, pisemną informację o przyczynach ich przekroczenia wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia sprawy.
4. Prezes Sądu Polubownego przedstawia corocznie Przewodniczącemu KNF zbiorczą informację o terminach rozpatrywania spraw przez Sąd Polubowny, z uwzględnieniem przypadków, o których mowa w ust. 3.
§  5.
1. Obsługę organizacyjną i administracyjną Sądu Polubownego zapewnia UKNF.
2. Pracownicy UKNF zaangażowani w obsługę prac Sądu zobowiązani są do ochrony informacji pozyskanych w związku z obsługą tych prac, w tym do nieujawniania ich w jakikolwiek sposób, który pozwalałby na ich wykorzystanie w działaniach nadzorczych KNF.
3. Koszty postępowania przed Sądem Polubownym określa Taryfa opłat za czynności Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu.
4. Na koszty postępowania przed Sądem Polubownym składają się:
1) wpis;
2) wydatki sądu.
5. Wydatkami sądu są w szczególności koszty powołania biegłych oraz koszty wykonywania czynności Sądu Polubownego poza siedzibą Sądu Polubownego.
6. Wydatki sądu ponosi tymczasowo strona postępowania, na której wniosek dokonano czynności procesowej, pociągającej wydatek. W szczególności wydatki związane z uczestnictwem w rozprawie świadków obciążają tymczasowo stronę, która wnosi o powołanie świadka.
7. W toku postępowania skład orzekający może wezwać strony do złożenia zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatków sądu i uzależnić dalsze postępowanie od jej wniesienia.
8. Ostateczne rozstrzygnięcie o kosztach postępowania przed Sądem Polubownym zapada w orzeczeniu kończącym postępowanie.
9. Należności tytułem kosztów postępowania przed Sądem Polubownym wpłaca się na rachunek bankowy wskazany przez Sąd Polubowny.
10. W sprawach dotyczących kosztów postępowania przed Sądem Polubownym przy KNF stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych właściwych dla regulacji kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

Rozdział  2

Arbitrzy i mediatorzy

§  6.
1. W skład Sądu Polubownego wchodzi nie mniej niż 20 i nie więcej niż 40 arbitrów, z których nie mniej niż 1/3 posiada wykształcenie prawnicze.
2. Przy Sądzie Polubownym działa Centrum Mediacji, w skład którego wchodzi nie mniej niż 20 i nie więcej niż 40 mediatorów.
3. Arbitrów i mediatorów powołuje w drodze zarządzenia Przewodniczący KNF, z tym że:
1) 1/2 maksymalnego składu arbitrów i mediatorów może powołać samodzielnie;
2) pozostałych arbitrów i mediatorów powołuje spośród kandydatów przedstawionych przez izby lub stowarzyszenia zrzeszające podmioty podlegające nadzorowi KNF.
4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 3, wskazuje dzień wpisu na listę arbitrów i mediatorów.
5. Kadencja arbitra i mediatora wynosi 4 lata i biegnie od dnia wpisu na listę.
6. W przypadku spraw wszczętych, lecz niezakończonych w czasie kadencji arbiter oraz mediator dalej uczestniczą w rozpoznawaniu tych spraw do czasu ich zakończenia.
7. Ta sama osoba może sprawować funkcję arbitra lub mediatora przez więcej niż jedną kadencję.
8. Wynagrodzenie arbitrów i mediatorów określa Przewodniczący KNF w drodze zarządzenia.
§  7.
1. Lista arbitrów oraz lista mediatorów jest jawna.
2. Podstawą wpisu na listę arbitrów oraz listę mediatorów jest zarządzenie o powołaniu, o którym mowa w § 6 ust. 3.
3. Lista arbitrów oraz lista mediatorów jest dostępna na stronie internetowej KNF i w siedzibie Sądu Polubownego.
4. Listę arbitrów oraz listę mediatorów prowadzi Sekretarz Sądu Polubownego.
§  8.
1. Arbitrem może być osoba:
1) wyróżniająca się wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym w zakresie objętym właściwością Sądu Polubownego;
2) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
3) dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązków arbitra;
4) korzystająca z pełni praw publicznych;
5) posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie magisterskie;
6) nieskazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.
2. Mediatorem może być osoba:
1) posiadająca specjalistyczne kwalifikacje do prowadzenia mediacji, tj. ukończone specjalistyczne szkolenia bądź studia podyplomowe z zakresu mediacji, obejmujące problematykę mediacji cywilnych i gospodarczych, bądź udokumentowane doświadczenie w tym zakresie;
2) spełniająca wymogi określone w ust. i pkt 2-6.
3. Funkcji arbitra nie może pełnić pracownik UKNF ani członek KNF.
4. Przy wykonywaniu swych obowiązków arbiter i mediator są bezstronni, niezależni i podlegają jedynie powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Arbiter i mediator przed przystąpieniem do wykonywania czynności objętych postępowaniem składają stronom oświadczenie o swojej niezależności od stron postępowania.
5. Przy wykonywaniu swych obowiązków arbiter i mediator kierują się zasadami określonymi w Zasadach etyki arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu.
6. Arbiter i mediator nie ujawniają informacji, w których posiadanie weszli w trakcie prowadzonego postępowania.
7. Arbiter i mediator nie mogą korzystać w interesie własnym lub osoby trzeciej z informacji uzyskanych podczas postępowania lub w związku z nim i takich informacji ujawniać dla celów niezwiązanych z postępowaniem, także po jego zakończeniu.
8. Arbiter nie może ujawniać treści orzeczenia przed ogłoszeniem lub doręczeniem orzeczenia stronom przez Sąd Polubowny.
9. Arbiter nie może w tej samej sprawie pełnić funkcji mediatora, ani mediator nie może w tej samej sprawie pełnić funkcji arbitra.
§  9. Skreślenie z listy arbitrów i mediatorów następuje w razie:
1) śmierci arbitra lub mediatora - na podstawie aktu zgonu lub prawomocnego orzeczenia o uznaniu za zmarłego;
2) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych - na podstawie prawomocnego orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu;
3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo - na podstawie prawomocnego wyroku skazującego;
4) utraty pełni praw publicznych - na podstawie prawomocnego wyroku skazującego;
5) rezygnacji z zajmowanego stanowiska - na podstawie pisemnego oświadczenia arbitra lub mediatora;
6) upływu kadencji;
7) odwołania przez Przewodniczącego KNF w przypadku:
a) rażącego lub uporczywego uchybiania obowiązkom arbitra lub mediatora,
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 4 zdanie 2,
c) utraty cechy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3.
§  10.
1. Zawieszenie arbitra lub mediatora następuje:
1) na wniosek arbitra lub mediatora - na czas określony we wniosku;
2) na podstawie zarządzenia Przewodniczącego KNF - na czas oznaczony w zarządzeniu.
2. Przewodniczący KNF może zawiesić arbitra lub mediatora w razie długotrwałej choroby lub innych ważnych powodów uniemożliwiających arbitrowi lub mediatorowi prawidłowe wykonywanie obowiązków.
3. Wzmiankę o zawieszeniu arbitra lub mediatora umieszcza się odpowiednio na liście arbitrów lub mediatorów.

Rozdział  3

Organy Sądu Polubownego

§  11. Organami Sądu Polubownego są:
1) Zgromadzenie Ogólne;
2) Prezes Sądu Polubownego;
3) Sekretarz Sądu Polubownego.
§  12.
1. Zgromadzenie Ogólne tworzą arbitrzy i mediatorzy Sądu Polubownego.
2. Zgromadzenie Ogólne zwołuje Przewodniczący KNF lub Prezes Sądu, ilekroć uznają to za celowe.
3. Zgromadzenie Ogólne pełni funkcję opiniodawczo-doradczą.
§  13.
1. Prezesa Sądu Polubownego powołuje Przewodniczący KNF z grona arbitrów posiadających wykształcenie prawnicze w drodze zarządzenia na dwuletnią kadencję. Ta sama osoba może pełnić funkcję Prezesa Sądu Polubownego przez więcej niż jedną kadencję.
2. Prezes Sądu Polubownego reprezentuje Sąd Polubowny na zewnątrz, kieruje jego pracami, rozstrzyga wątpliwości prawne dotyczące jego funkcjonowania oraz wykonuje inne czynności przewidziane w regulaminie.
3. Prezes Sądu Polubownego może zostać odwołany przez Przewodniczącego KNF przed upływem kadencji w przypadku skreślenia z listy arbitrów bądź rażącego lub uporczywego uchybiania obowiązkom Prezesa Sądu Polubownego.
§  14.
1. Sekretarz Sądu Polubownego kieruje pracami sekretariatu Sądu Polubownego oraz wykonuje inne czynności przewidziane w regulaminie.
2. Sekretarzem Sądu Polubownego jest dyrektor departamentu UKNF odpowiedzialnego za obsługę Sądu Polubownego lub zaproponowany przez niego pracownik tego departamentu, powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego KNF w drodze zarządzenia.

Dział  II

Postępowanie przed Sądem Polubownym

Rozdział  1

Zasady ogólne postępowania

§  15.
1. Postępowanie przed Sądem Polubownym prowadzone jest w języku polskim i ma charakter poufny.
2. Postępowanie przed Sądem Polubownym może mieć formę postępowania mediacyjnego lub postępowania arbitrażowego.
3. Miejscem rozstrzygania sporów i prowadzenia mediacji jest siedziba Sądu Polubownego. Skład orzekający lub zespół prowadzący mediację mogą za zgodą stron, mając na uwadze szybkość prowadzonego postępowania, wyznaczyć inne miejsce prowadzenia postępowania lub mediacji. W takim wypadku strony obowiązane są pokryć wynikające stąd dodatkowe koszty postępowania przed Sądem Polubownym.
§  16. Przed rozpoczęciem postępowania arbitrażowego lub mediacyjnego podejmowane są czynności zmierzające do należytego przygotowania ich przebiegu. Czynności tych dokonuje Sekretarz Sądu Polubownego, chyba że regulamin stanowi

inaczej.

§  17.
1. W trakcie postępowania zmiana w składzie orzekającym lub zespole prowadzącym mediację następuje jedynie w przypadku:
1) skreślenia z listy arbitra lub mediatora;
2) zawieszenia arbitra lub mediatora;
3) wyłączenia, odwołania lub ustąpienia arbitra lub mediatora.
2. Do wyłączenia arbitra lub mediatora stosuje się art. 1174 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozdział  2

Postępowanie mediacyjne

§  18.
1. Do liniowy o mediację załącza się oświadczenia stron wskazujące mediatorów z listy mediatorów Sądu Polubownego.
2. Postępowanie mediacyjne w sporach, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi do 10 tys. zł. prowadzone jest przez jednego mediatora. Jeżeli strony nie dokonają zgodnego wyboru mediatora, wyznacza go Prezes Sądu w drodze zarządzenia.
3. Postępowanie mediacyjne w sporach, gdzie wartość przedmiotu spora przekracza 10 tys. zł, prowadzone jest przez dwóch mediatorów (po jednym wskazanym przez każdą ze stron), chyba że strony dokonały zgodnego wyboru jednego mediatora.
4. Jeżeli wnioskodawca lub uczestnik nie wskazał mediatora wyznacza go Prezes Sądu Polubownego w drodze zarządzenia.
5. Warunkiem przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, o którym mowa w ust. 1. jest wniesienie opłaty określonej w Taryfie opłat za czynności Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Jeżeli w wyznaczonym terminie opłata nie została uiszczona w pełnej wysokości, Sekretarz Sądu Polubownego informuje strony o niemożności przeprowadzenia postępowania mediacyjnego i zwrocie częściowo wniesionych opłat.
§  19. W ramach postępowania mediacyjnego mediator wyznacza termin i przeprowadza sesję pojednawczą, podczas której, po zapoznaniu się ze stanowiskiem stron, pomaga stronom uzgodnić warunki polubownego rozwiązania sporu.
§  20. Z przebiegu mediacji mediator sporządza protokół, który odpowiada wymogom określonym w art. 18312 Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozdział  3

Postępowanie arbitrażowe

§  21.
1. Powód wnosi pozew na piśmie do Sekretarza Sądu Polubownego.
2. Pozew powinien odpowiadać wymogom pozwu, określonym w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Do pozwu załącza się oświadczenia powoda i pozwanego o wyrażeniu zgody na postępowanie przed Sądem Polubownym oraz wskazujące arbitrów z listy arbitrów Sądu Polubownego.
4. Postępowania arbitrażowe w sporach, gdzie wartość przedmiotu spora wynosi do 10 tys. zł, prowadzone są jednoosobowo. Jeżeli strony nie dokonają zgodnego wyboru arbitra wyznacza go Prezes Sądu w drodze zarządzenia.
5. Postępowania arbitrażowe w sporach, gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza 10 tys. zł, prowadzone są w składach trzyosobowych, chyba że strony dokonały zgodnego wyboru jednego arbitra.
6. W przypadku postępowań arbitrażowych, o których mowa w ust. 5, każda ze stron wskazuje po jednym arbitrze. Wskazani arbitrzy wyznaczają wspólnie trzeciego arbitra z listy arbitrów Sądu Polubownego. Jeżeli arbitrzy nie wyznaczą osoby trzeciego arbitra w terminie 10 dni od daty przekazania akt, jego wyboru dokonuje Prezes Sądu Polubownego w drodze zarządzenia. Wyznaczony trzeci arbiter pełni funkcję przewodniczącego składu orzekającego i musi posiadać wyższe wykształcenie prawnicze.
7. Jeżeli powód albo pozwany nie wskazał arbitra, wyznacza go Prezes Sądu z listy arbitrów, o której mowa w ust. 3.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Prezes Sądu Polubownego, może w drodze zarządzenia, wyznaczyć do rozpoznania sprawy osobę niewpisaną na listę arbitrów Sądu Polubownego (arbiter ad hoc). Wyznaczenie arbitra ad hoc może mieć miejsce jedynie w przypadkach, kiedy Prezes Sądu powołuje arbitra w trybie przewidzianym w ust. 4 zd. 2 lub ust. 6 zd. 3.
9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 Prezes Sądu zobowiązany jest poinformować Przewodniczącego KNF o zamiarze wyznaczenia konkretnej osoby do pełnienia funkcji arbitra. Przewodniczący KNF może w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, zgłosić sprzeciw. Sprzeciw ma charakter wiążący.
10. Do arbitra ad hoc stosuje się wymagania, o których mowa w § 8 ust. 1.
§  22.
1. Pozew jest odrzucany, jeżeli:
1) droga sądowa jest niedopuszczalna;
2) Sąd Polubowny nie jest właściwy;
3) w sprawie o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa została już prawomocnie osądzona:
4) jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, albo nie jest należycie reprezentowana i nie usunie tego braku w terminie dwóch tygodni od daty wezwania przez Sekretarza Sądu Polubownego.
2. Pozew jest zwracany, jeżeli:
1) nie uzyskano zgody pozwanego na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego w terminie o którym mowa w § 2 ust. 5;
2) nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w § 21 ust. 2;
3) nie opłacono wpisu lub opłacono go w nienależytej wysokości.
3. Postanowienia w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje na posiedzeniu niejawnym Sekretarz Sądu Polubownego.
4. Na postanowienie o odrzuceniu lub zwrocie pozwu służy zażalenie do Prezesa Sądu Polubownego. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
5. Prezes Sądu Polubownego rozstrzyga ostatecznie o kwestiach, o których mowa w ust. 1 i 2, na posiedzeniu niejawnym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zażalenia.
§  23. Postępowanie arbitrażowe może być poprzedzone, za zgodną wolą stron, postępowaniem mediacyjnym.
§  24.
2. Skład orzekający, w celu należytego przygotowania rozprawy, może nałożyć na strony obowiązek składania pism przygotowawczych. Skład orzekający określa w drodze zarządzenia termin i kolejność składania tych pism oraz wymogi co do ich treści.
3. Skład orzekający, kierując się ekonomiką procesową, zobowiązany jest do efektywnego zarządzania biegiem postępowania. W szczególności skład orzekający dokłada wszelkich możliwych starań, aby przed pierwszą rozprawą zgromadzony został materiał dowodowy, w tym wszelkie niezbędne dokumenty i ekspertyzy, pozwalające na wydanie orzeczenia.
§  25. Postępowanie arbitrażowe może być prowadzone w całości lub części, zarówno na rozprawie, jak i na posiedzeniu niejawnym, w zależności od tego, który z trybów w większym stopniu przyczyni się do efektywnego przeprowadzenia postępowania przed Sądem Polubownym.
§  26.
1. Arbiter niezwłocznie ujawnia stronom wszystkie nowe okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwość co do jego bezstronności lub niezależności.
2. Strona może złożyć wniosek o wyłączenie arbitra:
1) w przypadku arbitrów wskazanych przez stronę samodzielnie lub wspólnie z drugą stroną - tylko na podstawie informacji, którą strona uzyskała po dacie wyznaczenia arbitra, w terminie 14 dni od daty uzyskania tej informacji;
2) w przypadku pozostałych arbitrów - w terminie 14 dni od daty wyznaczenia arbitra, a jeśli informację stanowiącą podstawę wyłączenia strona uzyskała po dacie wyznaczenia arbitra, w terminie 14 dni od daty uzyskania tej informacji.
3. Wniosek wraz z uzasadnieniem wyłączenia arbitra strona składa na piśmie do Sekretarza Sądu Polubownego. Sekretarz Sądu Polubownego przekazuje niezwłocznie kopię wniosku: Prezesowi Sądu Polubownego, składowi orzekającemu oraz stronie przeciwnej.
4. Arbiter, co do którego złożono wniosek o wyłączenie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii wniosku, składa Prezesowi Sądu Polubownego na piśmie swoje stanowisko w sprawie.
5. Żądanie wyłączenia arbitra podlega rozpatrzeniu przez Prezesa Sądu Polubownego w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o wyłączenie. Jeżeli do tego czasu arbiter sam ustąpił wniosek pozostawia się bez rozpoznania. W pozostałych przypadkach rozstrzygnięcie wniosku następuje przez wydanie postanowienia na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie Prezesa Sądu Polubownego doręcza się stronom oraz składowi orzekającemu. Na postanowienie nie służy zażalenie.
6. Złożenie wniosku o wyłączenie arbitra przez jedną ze stron nie wpływa na bieg postępowania przed Sądem Polubownym, chyba że skład orzekający postanowi zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia takiego wniosku.
§  27.
1. Skład orzekający udziela niezbędnych pouczeń konsumentom, którzy nie są reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników, o przysługujących im prawach w związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Polubownym.
2. Przewodniczący składu orzekającego ma prawo wydawania zarządzeń w przedmiocie prowadzenia rozpraw, w szczególności w zakresie przerw w rozprawie, a także porządku na sali obrad.
3. Postępowanie arbitrażowe obejmuje:
1) oświadczenie arbitrów o swej niezależności od stron postępowania;
2) przedstawienie sprawy przez arbitra sprawozdawcę;
3) oświadczenia stron, zawierające w szczególności ich twierdzenia oraz fakty i dowody lub proponowane środki dowodowe na ich poparcie;
4) postępowanie dowodowe;
5) końcowe oświadczenia stron zawierające ich ostateczne stanowisko w sprawie;
6) zamknięcie rozprawy.
§  28.
1. Rozprawa prowadzona jest z wyłączeniem obecności publiczności, chyba że skład orzekający na zgodny wniosek stron postanowi inaczej.
2. Nieobecność na rozprawie prawidłowo powiadomionej strony lub jej pełnomocnika nie wstrzymuje biegu postępowania.
3. W razie nieobecności strony na rozprawie arbiter sprawozdawca przedstawia wniesione przez nią dowody, wnioski oraz oświadczenia znajdujące się w aktach sprawy.
§  29.
1. Strona może składać wnioski dowodowe zarówno dla uzasadnienia własnych twierdzeń i wniosków, jak i dla odparcia twierdzeń i wniosków strony przeciwnej.
2. Przedmiotem wniosku dowodowego są okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
3. Skład orzekający oddala wniosek dowodowy, jeżeli okoliczności których dotyczy, zostały już wyjaśnione zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy lub wniosek złożony został wyłącznie w celu przedłużenia postępowania przed Sądem Polubownym.
§  30.
1. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę, gdy skład orzekający, w świetle postępowania dowodowego. uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną.
2. Przewodniczący składu orzekającego może ponownie otworzyć zamkniętą już rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku skład orzekający uzna to za konieczne ze względu na pojawienie się nowych faktów i dowodów nieznanych wcześniej składowi orzekającemu lub z innych ważnych przyczyn.
§  31.
1. Po zamknięciu rozprawy skład orzekający przeprowadza niejawną naradę i wydaje wyrok.
2. Narada obejmuje dyskusję, głosowanie oraz ustalenie zasadniczych motywów rozstrzygnięcia.
3. Skład orzekający wydaje wyrok bezwzględną większością głosów.
4. Arbiter, który nie zgodził się ze stanowiskiem większości składu orzekającego, może przy podpisywaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne i uzasadnić je na piśmie. Uzasadnienie zdania odrębnego dołącza się do akt sprawy.
5. Skład orzekający dokłada należytych starań, aby wydane orzeczenie było skuteczne i wykonalne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o uznaniu i wykonaniu wyroków sądów polubownych.
§  32.
1. Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. W sprawie zawiłej lub zawierającej istotne zagadnienie prawne skład orzekający może odroczyć ogłoszenie wyroku nie dłużej jednak niż o 30 dni. Skład orzekający ogłaszając postanowienie o odroczeniu ogłoszenia wyroku, wyznacza termin i miejsce jego ogłoszenia.
2. Ogłoszenia wyroku dokonuje przewodniczący składu orzekającego przez odczytanie sentencji. Po ogłoszeniu sentencji przewodniczący składu orzekającego przedstawia ustnie zasadnicze motywy rozstrzygnięcia.
3. Wyrok Sądu Polubownego doręcza się stronom.
§  33.
1. W uzasadnionych przypadkach skład orzekający może wydać wyrok częściowy lub wstępny.
2. Strona może, w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku, zgłosić wniosek o jego uzupełnienie, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania.
§  34.
1. W zakresie sporządzenia wyroku oraz koniecznych elementów wyroku stosuje się art. 1197 Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Skład orzekający sporządza z urzędu uzasadnienie wyroku na piśmie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia sentencji wyroku.
§  35.
1. Od wyroku Sądu Polubownego nie przysługuje apelacja.
2. Wyrok Sądu Polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają, po ich uznaniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego.
§  36. Publikacja wyroku Sądu Polubownego dopuszczalna jest jedynie za zgodą stron i pod warunkiem nieujawniona ich danych.

Dział  III

Przepisy przejściowe i końcowe

§  37. W kwestiach nieuregulowanych w postanowieniach regulaminu stosuje się przepisy części piątej Kodeksu postępowania cywilnego.
§  38. Akta spraw oraz dokumenty związane z postępowaniem przed Sądem Polubownym przechowywane są w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach określonych odrębnie.
§  39.
1. Zmiany regulaminu dokonuje w drodze uchwały Komisja Nadzoru Finansowego z urzędu lub na wniosek Prezesa Sądu Polubownego.
2. Zmiany regulaminu dokonywane z urzędu wymagają zasięgnięcia opinii Prezesa Sądu Polubownego.
§  40. Prezes lub Sekretarz Sądu Polubownego corocznie, w terminie do końca kwietnia, przedstawiają Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdanie z działania Sądu Polubownego za rok poprzedzający.
§  41. Sąd Polubowny używa okrągłej pieczęci zawierającej pełną nazwę Sądu.

Załącznik Nr  1

ZASADY ETYKI ARBITRÓW I MEDIATORÓW SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Mając na względzie, że postępowaniu przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, jako alternatywnej formie rozstrzygania sporów stanowiącej uzupełnienie drogi sądowej, powinien towarzyszyć zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i rzetelność proceduralna oraz wysoki poziom etyczny, niniejszy dokument wyznacza standardy dotyczące postaw i zachowań oczekiwanych od osób podejmujących się pełnienia funkcji arbitrów i mediatorów.
§  1.
1. Arbiter i mediator - zwani dalej "członkami Zgromadzenia Ogólnego" obowiązani są wykonywać swoje funkcje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z najwyższą starannością, w sposób niezależny, bezstronny, uczciwy, według najlepszej woli i wiedzy, a także zgodnie z powszechnie przyjętymi normami moralnymi.
2. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego nie są rzecznikami żadnej ze stron.
3. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego przy realizacji swych funkcji nie mogą poddawać się naciskom zewnętrznym ani kierować się osobistym interesem.
§  2.
1. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego powinni niezwłocznie wyjawić wszelkie informacje i powiązania zawodowe, handlowe, finansowe, rodzinne, towarzyskie lub inne, które mogłyby uprawdopodabniać brak ich bezstronności lub niezależności.
2. Członkom Zgromadzenia Ogólnego nie wolno przyjąć jakiegokolwiek innego wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji arbitra lub mediatora, poza wynagrodzeniem określonym w Zarządzeniu Przewodniczącego KNF wydanym na podstawie § 6 ust. 8 Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, ani jakiejkolwiek innej bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej lub niemajątkowej od którejkolwiek ze stron.
§  3.
1. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego powinni podejmować wszelkie rozsądne działania dla zapewnienia uczciwego, efektywnego, szybkiego i oszczędnego zakończenia postępowania. Arbiter i mediator nie powinni dopuszczać do jego przewlekłości.
2. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego powinni dążyć do formułowania orzeczeń oraz innych dokumentów w sposób jasny, przejrzysty i kompletny.
§  4. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego, zachowując umiar, mogą publikować ogłoszenia dotyczące swojej osoby lub też prezentować się potencjalnym stronom. Przedstawiane informacje nie mogą wprowadzać w błąd ani godzić w autorytet Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Informacje, które są nieścisłe lub niedokładne, zawierają porównania z innymi członkami Sądu Polubownego lub reprezentantami jakichkolwiek zawodów lub zawierają stwierdzenia określające jakość pracy Sądu Polubownego lub sugerują możliwość podjęcia się funkcji arbitra i mediatora z naruszeniem niniejszych zasad, uznać należy za informacje wprowadzające w błąd.
§  5. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego obowiązani są unikać publicznego demonstrowania swojego stosunku do stron postępowania, arbitrów, mediatorów oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego nie mogą publicznie oceniać udziału swojego oraz innych arbitrów lub mediatorów w prowadzonym postępowaniu.
§  6. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego okazują stronom opanowanie, cierpliwość i szacunek.
§  7. Niniejsze zasady stosuje się także do arbitrów ad hoc.
§  8. Naruszenie niniejszych zasad może stanowić podstawę do odwołania członka Zgromadzenia Ogólnego w trybie § 9 pkt 7 lit. a Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Załącznik Nr  2

TARYFA OPŁAT ZA CZYNNOŚCI SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

§  1. Niniejszą taryfę stosuje się w celu określenia kosztów postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.
§  2.
1. Opłata za mediację wynosi:
a) przy wartości przedmiotu sporu do 10.000 zł - 100 zł od każdej ze stron,
b) przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10.000 zł - 250 zł od każdej ze stron.
2. W przypadku zawarcia ugody w trakcie postępowania mediacyjnego, Sąd Polubowny zwraca 70% opłaty każdej ze stron.
3. W przypadku niezawarcia ugody w toku postępowania mediacyjnego, opłata nie podlega zwrotowi.
§  3.
1. Wysokość wpisu wynosi:
a) gdy Sąd Polubowny orzeka w sprawie, w której powodem jest konsument - opłata stała - 250 zł,
b) w pozostałych wypadkach - opłata stosunkowa:
przy wartości przedmiotu sporu do 25.000 zł - 250 zł,
przy wartości przedmiotu sporu powyżej 25.000 zł do 250.000 zł - 500 zł,
przy wartości przedmiotu sporu powyżej 250.000 zł - 1% wartości przedmiotu sporu.
2. Wysokość wpisu nie może przekroczyć 100.000 zł
3. Jeżeli strona cofnęła pozew przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia, zwrotowi podlega 80% wpisu, chyba że postępowanie arbitrażowe poprzedzała mediacja, wtedy zwrotowi podlega 100% wpisu.
4. Jeśli strona cofnęła pozew po rozpoczęciu pierwszego posiedzenia, zwrotowi podlega nie mniej niż 20% i nie więcej niż 60% wpisu.
5. Wysokość zwracanego wpisu określa skład orzekający, kierując się stopniem zaawansowania postępowania.
6. Skład orzekający może poinformować stronę o przewidywanej wysokości zwróconej opłaty przed cofnięciem pozwu.
§  4. W przypadku postępowań dotyczących praw o charakterze niemajątkowym opłata ma charakter zryczałtowany i wynosi 250 zł.
§  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Polubownego, na wniosek strony, zwalnia ją w całości lub części od obowiązku poniesienia kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz w § 3 ust. 1.
§  6. Przy obliczaniu opłat zaokrągla się wszystkie wartości w górę do wysokości pełnego złotego.
§  7. Za wydawanie odpisów z akt, Sąd Polubowny pobiera opłatę w wysokości 0,50 zł za stronę odpisu.