Dz.Urz.MIniR.2018.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy partnerskiej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na lata 2018-2019

Na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przyjmuje się program współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2018-2019, pod nazwą: "Program współpracy partnerskiej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na lata 2018-2019", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy partnerskiej Ministerstwa Rozwoju z interesariuszami na lata 2018-2019 (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 243).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Program współpracy partnerskiej

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na lata 2018-2019

Spis treści

1. Założenia Programu współpracy partnerskiej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na lata 2018-2019

1.1. Cel główny

1.2. Cele szczegółowe

2. Ogólne zasady współpracy

2.1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2.2. Standard AA1000

3. Zakres podmiotowy współpracy - grupy interesariuszy

4. Zakres przedmiotowy oraz formy współpracy w ramach Programu

4.1. Współpraca niefinansowa

4.1.1. Konsultacje publiczne

4.1.2. Wzajemne informowanie o kierunkach działań

4.1.3. Patronat honorowy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

4.1.4. Spotkania przedstawicieli Ministerstwa z interesariuszami

4.1.5. Współorganizacja wydarzeń informacyjno-edukacyjnych

4.1.6. Współpraca z interesariuszami w ramach prac Komitetów Monitorujących programy operacyjne oraz zespołów opiniodawczo-doradczych

4.2. Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi

4.2.1. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

5. Zadania Ministerstwa, w zakresie których możliwa jest współpraca z interesariuszami

6. Sposób oceny realizacji Programu

7. Środki przeznaczone na realizację Programu

8. Kontakt i sposób nawiązania współpracy

9. Sposób tworzenia Programu i przeprowadzania konsultacji

Wykaz skrótów i pojęć użytych w Programie

Minister - Minister Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

ustawa - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723)

interesariusze - organizacje współpracujące z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, w tym organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

organizacja pozarządowe - organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

Program - Program współpracy partnerskiej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na lata 2018-2019

1. 

Założenia Programu współpracy partnerskiej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na lata 2018-2019

1.1. Cel główny

Współpraca partnerska polegająca na długoterminowym, dobrowolnym i aktywnym udziale Ministerstwa oraz interesariuszy we wspólnym realizowaniu działań na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju.

1.2. Cele szczegółowe:

a) ułatwianie interesariuszom kontaktu z Ministerstwem,

b) umożliwianie interesariuszom zaangażowanie się w realizację zadań publicznych,

c) tworzenie efektywnego modelu współpracy Ministerstwa z interesariuszami,

d) budowanie społecznej odpowiedzialności Ministerstwa.

2. 

Ogólne zasady współpracy

2.1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Współpraca Ministerstwa z interesariuszami odbywa się w oparciu o zasady współpracy, które zostały określone w art. 5 ust. 3 ustawy. Są to:

a) zasada pomocniczości - opiera się na założeniu, że podmioty administracji publicznej nie powinny ingerować w sprawy interesariuszy w zakresie, w którym są oni w stanie działać z własnej inicjatywy,

b) zasada suwerenności stron - strony mają prawo do obustronnej niezależności w sposobie wykonywanych przez nie zadań i rozwiązywania problemów społecznych. Istotna jest tutaj symetryczność praw i obowiązków stron współpracy,

c) zasada partnerstwa - polega na ścisłej i przejrzystej współpracy pomiędzy Ministerstwem, a interesariuszami. Podmioty te dążą do wypracowania jak najlepszego rezultatu, działając na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

d) zasada efektywności - zakłada, że wspólne działania są prowadzone sprawnie, z wykorzystaniem najskuteczniejszych narzędzi oraz z uwzględnieniem obowiązku racjonalnego dysponowania środkami publicznymi,

e) zasada uczciwej konkurencji - opiera się na założeniu, że interesariusze mają prawo równego dostępu do realizacji zlecanych przez administrację rządową zadań publicznych,

f) zasada jawności - zakłada wzajemne i rzetelne informowanie stron o planowanych kierunkach działań, budując tym samym obustronne zaufanie i przyczyniając się do tworzenia partnerskich relacji.

2.2. Standard AA1000

Współpraca Ministerstwa z interesariuszami odbywa się pomocniczo w oparciu o zasady określone w normie AA1000 Zasada odpowiedzialności - międzynarodowym standardzie pozwalającym na zaangażowanie interesariuszy w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Standard zawiera trzy zasady:

a) zasada włączania - interesariusze powinni być angażowani we wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju,

b) zasada istotności - dotyczy konieczności identyfikacji oraz określenia kwestii istotnych przy współpracy z interesariuszami,

c) zasada odpowiadania - odpowiadanie na kwestie podnoszone przez interesariuszy powinno odbywać się w sposób wyczerpujący i wyważony, bez zbędnej zwłoki wykorzystując kompetencje, potencjał i procesy pozwalające na realizację odpowiedzi.

3. 

Zakres podmiotowy współpracy - grupy interesariuszy

a) organizacje pozarządowe - m.in. fundacje, stowarzyszenia,

b) partnerzy społeczni - m.in. związki zawodowe, organizacje pracodawców,

c) organizacje gospodarcze - m.in. izby gospodarcze, izby handlowe,

d) organizacje strażnicze (watchdogi) - m.in. organizacje monitorujące proces legislacyjny,

e) środowisko akademickie - m.in. zrzeszenia studenckie, koła naukowe,

f) inne - m.in. federacje i związki organizacji pozarządowych, spółdzielnie socjalne, podmioty ekonomii społecznej.

4. 

Zakres przedmiotowy oraz formy współpracy w ramach Programu

Współpraca realizowana jest w pełnym zakresie zadań pozostających w gestii ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego ds. budownictwa, mieszkalnictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego. W szczególności współpraca prowadzona jest w oparciu o Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) oraz programy i polityki rozwoju wdrażane przez resort.

4.1. Współpraca niefinansowa

4.1.1. Konsultacje publiczne

Konsultacje przygotowanych w Ministerstwie dokumentów, w tym aktów prawnych, dokumentów strategicznych lub programowych i ich założeń, służą zapewnieniu możliwości aktywnej partycypacji szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego w procesie stanowienia prawa. Prowadzone są zgodnie z zasadami wyznaczonymi w Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 maja 2015 r., dostępny na stronie: www.rcl.qov.pl/book/wvtyczne).

Konsultacje publiczne prowadzone są w sposób otwarty i powszechny, przy jednoczesnym zapewnieniu obywatelom możliwości zgłoszenia uwag, opinii i propozycji do konsultowanych dokumentów oraz otrzymania rzetelnej odpowiedzi na zgłoszone uwagi. Konsultacje publiczne powinny być uzupełnione o działania promujące wspólne wypracowywanie projektów aktów prawnych lub innych dokumentów o charakterze strategicznym czy programowym.

Organizator konsultacji zwraca szczególną uwagę, aby główne zagadnienia konsultowanego projektu były napisane zrozumiałym językiem. Odpowiedzi na zgłoszone uwagi powinny być udzielone w sposób merytoryczny, rzetelny, w trybie indywidualnym lub zbiorczym. Dodatkowo w razie potrzeby przewiduje się w ramach procesu konsultacji organizację konferencji uzgodnieniowych celem rozstrzygnięcia ewentualnych niezgodności.

4.1.2. Wzajemne informowanie o kierunkach działań

Informowanie o kierunkach działań polega na przekazywaniu informacji np. poprzez stronę internetową Ministerstwa (z uwzględnieniem zasad dostępności publikowanych treści dla osób z niepełnoprawnościami), oficjalne strony profilowe Ministerstwa na portalach społecznościowych lub drogą mailową za pośrednictwem skrzynki elektronicznej miir.nqo@miir.qov.pl. Ministerstwo może także informować o kierunku podejmowanych działań w wydawanych okresowo publikacjach lub newsletterach.

4.1.3. Patronat honorowy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Patronat honorowy Ministerstwa stanowi szczególne wyróżnienie i jednocześnie podkreśla wyjątkowy charakter organizowanego przedsięwzięcia. Wydarzenie, które ma zostać objęte patronatem honorowym, musi być bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo. Ponadto wydarzenie nie może mieć charakteru komercyjnego. Szczegółowe warunki przyznawania patronatu honorowego zostały udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa.

4.1.4. Spotkania przedstawicieli Ministerstwa z interesariuszami

Jedną z form współpracy jest możliwość spotkań przedstawicieli Ministerstwa z interesariuszami w formule:

a) spotkań indywidualnych w ramach wizyt przedstawicieli Ministerstwa w siedzibach interesariuszy - spotkania służą lepszemu poznaniu sposobu funkcjonowania danej organizacji oraz realizowanych przez nią zadań,

b) spotkań cyklicznych organizowanych nie częściej niż dwa razy do roku w siedzibie Ministerstwa - spotkania służą zaprezentowaniu obszarów tematycznych, które są przedmiotem prac Ministerstwa, i które potencjalnie stanowić mogą przestrzeń do ewentualnej współpracy. Spotkania stanowią platformę wymiany informacji, dają możliwość omówienia dotychczasowej współpracy z Ministerstwem lub ewentualnego podjęcia takiej współpracy.

4.1.5. Współorganizacja wydarzeń informacyjno-edukacyjnych

Merytoryczna lub logistyczna współpraca przy organizacji tematycznych szkoleń, konferencji, seminariów czy warsztatów eksperckich. Współpraca przewiduje aktywny udział przedstawicieli obu stron w wydarzeniu.

4.1.6. Współpraca z interesariuszami w ramach prac Komitetów Monitorujących programy operacyjne oraz zespołów opiniodawczo-doradczych

Minister pełni funkcję Instytucji Zarządzającej poszczególnymi Programami Operacyjnymi. W ramach działań Instytucji powołane zostały Komitety Monitorujące. Członkami tych Komitetów są różne grupy interesariuszy m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Ponadto przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju funkcjonują zespoły opiniodawczo-doradcze, których członkami są przedstawiciele różnych grup interesariuszy, w tym m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych.

4.2. Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Minister może zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub zlecać wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Charakter zadania publicznego musi wpisywać się w zakres działań Ministerstwa oraz w zakres działalności statutowej danej organizacji pozarządowej. W przypadku, gdy Minister uzna celowość wniosku o realizację zadania publicznego, ogłasza otwarty konkurs ofert, o czym informuje organizację pozarządową.

Powierzenie wykonywania zadań publicznych albo powierzenie wspierania wykonywania zadań publicznych następuje w drodze:

a) otwartego konkursu ofert,

b) zlecenia z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadku zadań związanych z zapobieżeniem wystąpienia skutków klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Wymogi formalne dot. wniosku o realizację zadania określone zostały w art. 12 ust. 1 ustawy.

4.2.1. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

W następstwie ogłoszenia przez Ministra otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, Minister powołuje komisję konkursową, której zadaniem jest analiza i zaopiniowanie złożonych ofert. Komisja po przeanalizowaniu złożonych ofert, przedkłada Ministrowi swoją rekomendację. Ostatecznego wyboru oferenta dokonuje Minister. Skład komisji i sposób jej działania reguluje szczegółowo ustawa.

5. 

Zadania Ministerstwa, w zakresie których możliwa jest współpraca z interesariuszami

Współpraca realizowana jest przede wszystkim w oparciu o zadania Ministerstwa w zakresie działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny. W szczególności współpraca może być realizowana w obszarach:

a) polityka rozwoju kraju - m.in. koordynacja prowadzenia polityki rozwoju,

b) Fundusze Europejskie - m.in. działania informacyjne i promocyjne w zakresie Funduszy Europejskich, współpraca z Rzecznikiem Funduszy Europejskich,

c) wsparcie przedsiębiorczości - m.in. promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz współpraca w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego OECD ds. odpowiedzialnego biznesu (KPK OECD),

d) współpraca międzynarodowa - m.in koordynacja spraw związanych z członkostwem w Unii Europejskiej w ramach działalności Ministerstwa,

e) partnerstwo publiczno-prywatne - m.in. realizacja zadań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego,

f) budownictwo - m.in. współpraca w zakresie opracowania jednolitych standardów dostępności przestrzeni publicznej oraz budynków (mając na uwadze potrzeby osób z niepełnosprawnościami) oraz współpraca w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje i zawody w sektorze budownictwa,

g) dostępność społeczno-gospodarcza dla osób o zwiększonych potrzebach adaptacyjnych - m.in. program Dostępność Plus - Przyjazna Polska,

h) polityka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami - m.in. opracowywanie rozwiązań systemowych oraz tworzenie przepisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami,

i) inne - m.in. współpraca w ramach wolontariatu pracowniczego.

6. 

Sposób oceny realizacji Programu

Ocena realizacji założeń Programu odbędzie się na podstawie okresowych sprawozdań sporządzanych przez Biuro Ministra. Sprawozdania będą zawierały informacje na temat stanu współpracy Ministerstwa z interesariuszami z danego okresu. W szczególności będą to informacje dotyczące:

a) skonsultowanych z interesariuszami dokumentów,

b) przyznanych patronatów honorowych Ministerstwa na organizowane wydarzenia,

c) wspólnie realizowanych wydarzeń, takich jak konferencje, szkolenia, seminaria.

Sprawozdania zostaną zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa dwa razy tj.:

a) do 30 kwietnia 2019 r. - realizacja Programu w 2018 r.

b) do 30 kwietnia 2020 r. - realizacja Programu w 2019 r.

W IV kwartale 2018 r. ora z 2019 r. do losowo wybranych interesariuszy zostanie rozesłana ankieta w celu przeprowadzenia badania opinii dotyczącego poziomu satysfakcji ze współpracy z Ministerstwem oraz stopnia realizacji założeń Programu.

7. 

Środki przeznaczone na realizację Programu

Realizacja Programu nie wiąże się z ponoszeniem przez Ministerstwo dodatkowych kosztów, tj. wykraczających poza założenia planu finansowego. Działania na rzecz Programu będą podejmowane w ramach zadań własnych komórek organizacyjnych i środków przeznaczonych na ich realizację.

8. 

Kontakt i sposób nawiązania współpracy

8.1. Interesariusze mogą nawiązać współpracę z Ministerstwem:

a) kontaktując się bezpośrednio z danym departamentem lub biurem Ministerstwa,

b) za pośrednictwem skrzynki elektronicznej miir.nqo@miir.qov.pl,

c) poprzez bezpośredni kontakt z Wydziałem CSR i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze Ministra, który koordynuje współpracę resortu z interesariuszami.

8.2. Interesariusze mogą zaproponować konkretne działania do zrealizowania w ramach współpracy z Ministerstwem wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej resortu. https://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/kontakt/

9. 

Sposób tworzenia Programu i przeprowadzania konsultacji

Program został stworzony w oparciu o doświadczenia z realizacji Programu współpracy Ministerstwa Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Po sporządzeniu pierwszej wersji Programu przez Biuro Ministra, projekt dokumentu został skierowany do uzgodnień wewnętrznych. Komórki organizacyjne Ministerstwa zostały poproszone o wkład do projektu Programu oraz przekazanie ewentualnych uwag merytorycznych.

Po przeprowadzeniu uzgodnień wewnętrznych, projekt Programu został skierowany do konsultacji publicznych na okres 21 dni. Dokument zamieszczono:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa,

b) na portalu www.ngo.pl.

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).