Dziennik resortowy

Dz.Urz.MPiT.2019.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2019-2020 "Partnerstwo w sferze realizacji zadań publicznych"

Na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii przyjmuje się program współpracy Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2019 - 2020 "Partnerstwo w sferze realizacji zadań publicznych", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PARTNERSTWO W SFERZE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Program współpracy Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2019-2020

1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).