Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lipca 2003 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 17 lipca 2003 r.
w sprawie przygotowania warunków do wdrożenia w KRUS zadań wynikających z Rozporządzeń EWG Nr 1408/71 i 574/72 ze zm. - dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§  1. W celu koordynacji prac związanych z przygotowaniem w KRUS warunków merytorycznych, organizacyjnych, kadrowych i technicznych, umożliwiających wdrożenie od 1 maja 2004 r. zadań wynikających z Rozporządzeń EWG Nr 1408/71 i Nr 574/72 ze zm., powołuję Zespół w składzie:

1. Wojciech Kobielski - Zastępca Prezesa KRUS - przewodniczący

2. Janina Pszczółkowska - Dyrektor Biura Ubezpieczeń - członek

3. Marek Ciepliński - Dyrektor Biura Świadczeń - członek

4. Zbigniew Czajka - Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego - członek

5. Kazimierz Pątkowski - Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego - członek

6. Jacek Kossakowski - Naczelny Lekarz KRUS - członek

7. Wiktor Sankiewicz - Dyrektor OR KRUS Warszawa - członek

8. Jadwiga Karczewska - Sekretarz Zespołu.

§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) określenie zadań dla poszczególnych Biur Centrali KRUS,
2) wyznaczenie oddziałów regionalnych KRUS właściwych do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie potwierdzenia podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, ustalania uprawnień i wypłaty świadczeń pieniężnych oraz określenie kompetencji tych oddziałów,
3) określenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej oraz potrzeb kadrowych niezbędnych do realizacji zadań,
4) przygotowanie harmonogramu zadań do wykonania oraz terminów ich realizacji,
5) oraz podjęcie innych niezbędnych działań w tym zakresie.
§  3. Dyrektorzy Biur Centrali i Dyrektorzy OR KRUS zobowiązani są do ścisłej współpracy z Zespołem i realizacji zadań, za które będą odpowiedzialni.
§  4. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedstawienia Prezesowi KRUS do akceptacji proponowanych przez Zespół zadań koniecznych do wdrożenia w jednostkach organizacyjnych KRUS.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.