Przygotowanie Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki... - OpenLEX

Przygotowanie Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Punktów Kierowania w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.20

Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Punktów Kierowania w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. poz. 978 oraz z 2016 r. poz. 917) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa strukturę oraz zasady przygotowania i funkcjonowania Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Punktów Kierowania w podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jednostkach organizacyjnych i przez niego nadzorowanych, przygotowywanego na potrzeby koordynowania działań w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§  2. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
Ministrze - rozumie się przez to Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
2)
Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
3)
Szefie Urzędu - rozumie się przez to Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
4)
Centrum Kierowania - rozumie się przez to element Stanowiska Kierowania, w którym pracują odpowiednio zorganizowane zespoły i grupy zadaniowe, posiadające określone relacje podporządkowania, uprawnienia, zakresy odpowiedzialności, a także procedury działania;
5)
jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to następujące jednostki organizacyjne podległe Ministrowi i przez niego nadzorowane:
a)
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
b)
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
c)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
d)
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,
e)
Ochotnicze Hufce Pracy,
f)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
g)
Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
h)
Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego,
i)
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;
6)
jednostkach terenowych - rozumie się przez to jednostki lub oddziały podległe kierownikowi jednostki organizacyjnej, posiadające swoją siedzibę poza obiektem, w którym urzęduje kierownik jednostki organizacyjnej;
7)
kierownikach jednostek organizacyjnych - rozumie się przez to szefów, dyrektorów, prezesów, komendantów jednostek organizacyjnych;
6)
komórkach organizacyjnych Ministerstwa - rozumie się przez to wymienione w statucie Ministerstwa departamenty, biura i samodzielne stanowiska;
7)
komórce organizacyjnej Stanowiska Kierowania - rozumie się przez to jedno lub wieloosobową grupę powołaną z komórki organizacyjnej Ministerstwa uzupełnioną pracownikami z jednostek organizacyjnych przewidzianą do realizacji zadań na Stanowisku Kierowania;
8)
organach - rozumie się przez to Ministra oraz Szefa Urzędu;
9)
planach operacyjnych - rozumie się przez to dokumenty planistyczne wykonywane w ramach planowania operacyjnego;
10)
Punktach Kierowania - rozumie się przez to odpowiednio przygotowane i wyposażone pomieszczenia, w których - w sytuacjach szczególnych - realizują zadania kierownicy jednostek organizacyjnych wraz z niezbędną częścią obsługujących ich urzędów oraz niezbędnymi elementami zabezpieczenia;
11)
Stanowiskach Kierowania - rozumie się przez to odpowiednio przygotowane i wyposażone miejsca (obiekty, rejony), w których rozmieszcza się organy oraz wydzielone części obsługujących ich urzędów wraz z elementami zabezpieczenia;
12)
zadaniach operacyjnych - rozumie się przez to tę część zadań obronnych, które są realizowane w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny;
13)
Zespole do Spraw Łączności - rozumie się przez to określone siły i środki zapewniające przepływ informacji wewnątrz danego Stanowiska Kierowania, bezpośrednią łączność z innymi stanowiskami kierowania w tym łączność niejawną, możliwość dowiązania się do odpowiedniej sieci telekomunikacyjnej oraz obsługę zautomatyzowanych systemów wspomagających proces kierowania, zbierania i przetwarzania informacji;
14)
Zespole Zabezpieczenia - rozumie się przez to określone siły i środki zdolne do zabezpieczenia funkcjonowania stanowiska kierowania, w tym zabezpieczenia logistycznego i elementów zabezpieczenia bojowego.
§  3. 
W celu zapewnienia ciągłości podejmowania i przekazywania decyzji oraz działań Ministra związanych z:
1)
monitorowaniem źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń,
2)
zapobieganiem powstawaniu oraz skutkom zagrożeń w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra,
3)
kierowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra

- tworzy się System Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Ministerstwie, zwany dalej "SK MRPiPS".

§  4. 
1. 
W skład SK MRPiPS wchodzą:
1)
Główne Stanowisko Kierowania Ministra, organizowane w stałej siedzibie Ministerstwa;
2)
Główne Stanowisko Kierowania Ministra, organizowane w zapasowym miejscu pracy;
3)
Zapasowe Stanowisko Kierowania Ministra;
4)
Główne Stanowisko Kierowania Szefa Urzędu, organizowane w stałej siedzibie;
5)
Główne Stanowisko Kierowania Szefa Urzędu, organizowane w zapasowym miejscu pracy;
6)
Punkty Kierowania:
a)
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
b)
Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy,
c)
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
d)
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego,
e)
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych,
f)
Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2. 
Strukturę SK MRPiPS określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  5. 
Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego oraz Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w siedzibie przy ulicy Limanowskiego 23, w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu przygotowują się do zawieszenia działalności, a w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny zawieszają swoją działalność i przygotowują się do zabezpieczenia funkcjonowania Stanowisk Kierowania Ministra w stałej siedzibie urzędu lub w zapasowym miejscu pracy.
§  6. 
1. 
Ustala się organizację i zasady funkcjonowania Stanowisk Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3:
1)
strukturę organizacyjną Stanowisk Kierowania Ministra określa załącznik nr 2 do zarządzenia;
2)
obsadę personalną Stanowisk Kierowania ustali organ stosownie do przyjętej struktury organizacyjnej, obsady ilościowej Stanowisk Kierowania oraz zadań realizowanych na Stanowiskach Kierowania;
3)
realizacja zadań na Stanowiskach Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, należy do zadań organu oraz wydzielonej części obsługującego go urzędu, przewidzianego i przygotowanego do wykonywania zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury;
4)
Stanowiska Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, organizuje Minister:
a)
Główne Stanowisko Kierowania - w oparciu o wydzielone i przystosowane pomieszczenia obiektu budowlanego będącego w trwałym zarządzie Ministerstwa - obiekcie administrowanym przez Dyrektora Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego,
b)
Główne Stanowisko Kierowania w zapasowym miejscu pracy - w oparciu o zespół obiektów budowlanych przydzielonych organowi w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony,
c)
Zapasowe Stanowisko Kierowania - w oparciu o zespół obiektów budowlanych przydzielonych organowi w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony;
5)
Stanowiska Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, będą czynne przez całą dobę i funkcjonować będą w systemie dwuzmianowym;
6)
liczbę osób pracujących na poszczególnych zmianach na Stanowiskach Kierowania, ustala Szef Zespołu Koordynacyjnego Stanowiska Kierowania odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie Stanowisk Kierowania.
2. 
Obsadę ilościową:
1)
Głównego Stanowiska Kierowania Ministra organizowanego w stałej siedzibie urzędu oraz Głównego Stanowiska Kierowania Ministra organizowanego w zapasowym miejscu pracy określa załącznik nr 3;
2)
Zapasowego Stanowiska Kierowania Ministra określa załącznik nr 4.
§  7. 
Ustala się organizację i zasady funkcjonowania Stanowisk Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5:
1)
strukturę organizacyjną Stanowisk Kierowania opracowuje Szef Urzędu;
2)
obsadę personalną Stanowisk Kierowania ustali Szef Urzędu, stosownie do przyjętej struktury organizacyjnej oraz zadań realizowanych na Stanowisku Kierowania;
3)
realizacja zadań na Stanowiskach Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, należy do zadań organu oraz wydzielonej części obsługującego go urzędu, przewidzianego i przygotowanego do wykonywania zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury;
4)
Stanowiska Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, organizuje Szef Urzędu:
a)
Główne Stanowisko Kierowania Szefa Urzędu organizowane w stałej siedzibie - w oparciu o wydzielone i przystosowane pomieszczenia obiektu budowlanego będącego w trwałym zarządzie urzędu, lub w oparciu o zespół obiektów budowlanych przydzielonych organowi w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony,
b)
Główne Stanowisko Kierowania Szefa Urzędu organizowane w zapasowym miejscu pracy - w oparciu o zespół obiektów budowlanych przydzielonych organowi w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony;
5)
Stanowiska Kierowania Szefa Urzędu będą czynne przez całą dobę i funkcjonować będą w systemie dwuzmianowym;
6)
liczbę osób pracujących na poszczególnych zmianach ustala Szef Urzędu w zależności od aktualnie panującej sytuacji oraz zadań realizowanych na Stanowisku Kierowania;
7)
za organizację oraz sprawne funkcjonowanie Stanowisk Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, odpowiedzialny jest Szef Urzędu.
§  8. 
Ustala się organizację i zasady funkcjonowania Punktów Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6:
1)
kierownicy jednostek organizacyjnych, w celu zapewnienia ciągłości podejmowania i przekazywania decyzji, związanych z monitorowaniem i zapobieganiem powstawaniu oraz skutkom zagrożeń, jak również kierowaniem realizacją zadań, w podległych sobie jednostkach organizacyjnych utworzą Punkty Kierowania według zasad określonych w § 10, w oparciu o pomieszczenia zajmowane w dotychczasowym miejscu pracy z wykorzystaniem infrastruktury oraz urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki organizacyjnej;
2)
strukturę organizacyjną Punktów Kierowania opracowują kierownicy jednostek organizacyjnych;
3)
obsadę personalną Punktów Kierowania ustalą kierownicy jednostek organizacyjnych, stosownie do przyjętej struktury organizacyjnej, oraz zadań realizowanych w Punkcie Kierowania;
4)
realizacja zadań w Punktach Kierowania, należy do kierowników jednostek organizacyjnych oraz wydzielonej części obsługujących ich urzędów, przewidzianych i przygotowanych do wykonywania zadań, o których mowa w pkt 1 z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pomieszczeń;
5)
Punkty Kierowania czynne będą przez całą dobę i funkcjonować będą w systemie dwuzmianowym;
6)
liczbę osób pracujących na poszczególnych zmianach w Punktach Kierowania, ustalają kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za organizację i funkcjonowanie Punktów Kierowania.
§  9. 
1. 
Organy przygotowujące Stanowiska Kierowania obowiązane są do:
1)
przygotowania obiektów przeznaczonych na Stanowiska Kierowania, w tym przydzielonych w ramach świadczeń na rzecz obrony, zgodnie z warunkami określonymi przez ministra infrastruktury w opracowaniu dotyczącym "Warunków jakim powinny odpowiadać nowo budowane obiekty specjalne i inne obiekty adoptowane na potrzeby Stanowisk Kierowania";
2)
przygotowania regulaminów i instrukcji pracy na Stanowiskach Kierowania;
3)
ujęcia w planach operacyjnych zamierzeń związanych z przemieszczeniem i funkcjonowaniem na Stanowiskach Kierowania.
2. 
Przygotowanie Stanowisk Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5, obejmuje:
1)
opracowanie dokumentacji związanej z przemieszczaniem i zapewnieniem warunków do funkcjonowania organu na Stanowisku Kierowania;
2)
utrzymanie stanu technicznego oraz modernizację infrastruktury przez jej użytkowników w czasie pokoju;
3)
ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczących gotowości organu do podjęcia zadań i ich realizacji oraz zorganizowanie specjalnych, w tym utajnionych, systemów teleinformatycznych;
4)
wyposażenie w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy organu;
5)
wyposażenie w źródła energii elektrycznej, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej sieci energetycznej;
6)
wyposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku;
7)
zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz o skażeniach i zakażeniach;
8)
uodpornienie na oddziaływanie środków rozpoznania i rażenia przeciwnika, głównie przez maskowanie oraz budowę i modernizację ukryć i schronów;
9)
zorganizowanie:
a)
żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku,
b)
zabezpieczenia medycznego,
c)
transportu oraz obsługi pojazdów i urządzeń technicznych,
d)
zaopatrywania w paliwa i materiały eksploatacyjne,
e)
osłony kontrwywiadowczej;
10)
tworzenie warunków do wykonywania zabiegów specjalnych;
11)
przygotowanie środków do:
a)
rozwinięcia i odtwarzania systemu łączności oraz utrzymania bezpieczeństwa teleinformatycznego,
b)
ochrony Stanowisk Kierowania,
c)
prowadzenia akcji ratowniczych,
d)
przemieszczania na zapasowe miejsca pracy lub do zapasowego Stanowiska Kierowania;
12)
określenie świadczeń na rzecz obrony w zakresie przygotowania infrastruktury;
13)
weryfikację przydziału obiektów budowlanych oraz monitorowanie należytego ich utrzymania przez kolejnych użytkowników.
§  10. 
1. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych przygotowujący Punkty Kierowania powinni:
1)
wyznaczyć pomieszczenia, o których mowa w § 8 pkt 1, w których przewidują organizowanie Punktów Kierowania;
2)
opracować dokumentację (instrukcję organizacji pracy w Punktach Kierowania) związaną z organizacją i zapewnieniem warunków do funkcjonowania obsady personalnej w Punktach Kierowania;
3)
ustalić zasady i trybu obiegu informacji dotyczących gotowości kierownika jednostki organizacyjnej do podjęcia zadań i ich realizacji;
4)
wyposażyć Punkty Kierowania w urządzenia łączności zapewniające możliwość komunikowania się ze Stanowiskiem Kierowania Ministra oraz innymi elementami SK MRPiPS;
5)
wyposażyć Punkty Kierowania w urządzenia oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku;
6)
wyposażyć Punkty Kierowania w źródła energii elektrycznej, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej sieci energetycznej;
7)
zorganizować system powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz o skażeniach i zakażeniach;
8)
zorganizować:
a)
żywienie i zaopatrywanie w artykuły codziennego użytku,
b)
podstawowe zabezpieczenie medyczne,
c)
zabezpieczenie transportowe;
9)
przygotować środki do:
a)
ochrony Punktów Kierowania,
b)
prowadzenia akcji ratowniczych.
2. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych przygotowujący Punkty Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 lit. a-d, powinni być w gotowości do kierowania podległymi strukturami z Punktu Kierowania organizowanego doraźnie w jednostce terenowej, z wykorzystaniem infrastruktury oraz urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki terenowej.
3. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2, powinni być w gotowości do kierowania podległymi strukturami z Punktu Kierowania organizowanego w strukturach Stanowiska Kierowania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.
§  11. 
1. 
Dyrektor Generalny Ministerstwa sprawuje merytoryczny nadzór nad organizacją, przygotowaniem oraz funkcjonowaniem Stanowisk Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.
2. 
Dyrektor komórki właściwej w sprawach administracyjnych Ministerstwa odpowiada za przygotowanie wytypowanych obiektów, a w nich infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie w tych obiektach Stanowisk Kierowania Ministra.
3. 
Do zadań dyrektora komórki właściwej w sprawach administracyjnych Ministerstwa należy:
1)
udział w wyznaczeniu rejonów, a w nich obiektów i pomieszczeń do rozmieszczenia poszczególnych komórek organizacyjnych Stanowisk Kierowania Ministra we współdziałaniu z komórką właściwą w sprawach obronnych Ministerstwa;
2)
terminowe przygotowanie Stanowisk Kierowania Ministra do pracy, w tym: doposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku obsady personalnej;
3)
utrzymanie, modernizowanie i przystosowywanie wytypowanych obiektów, pomieszczeń oraz miejsc pracy do możliwości zainstalowania w nich sprzętu i wyposażenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3-8;
4)
przygotowanie infrastruktury łączności umożliwiającej konfigurowanie i podłączanie jawnych i niejawnych systemów łączności w obiektach oraz pomieszczeniach przewidzianych do organizacji Stanowisk Kierowania Ministra;
5)
przygotowanie, wydzielenie i instalowanie sprzętu łączności niezbędnego do zapewnienia niezakłóconej pracy organu, prawidłowego przepływu informacji w tym informacji niejawnych na Stanowiskach Kierowania Ministra;
6)
zakup agregatów prądotwórczych i wyposażenie Stanowisk Kierowania Ministra w źródła energii elektrycznej, niezależne od ogólnodostępnej sieci energetycznej;
7)
współudział w dokonywaniu zakupów oraz gromadzeniu sprzętu, urządzeń i materiałów, niezbędnych do wyposażenia Stanowisk Kierowania Ministra;
8)
zagospodarowanie środków transportowych wraz z kierowcami, uzyskanymi w ramach świadczeń osobistych i rzeczowych w celu przemieszczenia wydzielonych sił i środków Ministerstwa, do rejonów rozwinięcia Stanowisk Kierowania Ministra;
9)
wydzielenie środków transportowych na potrzeby funkcjonowania Stanowiska Kierowania Ministra;
10)
przemieszczenie wydzielonych sił i środków do rejonów rozwinięcia Stanowiska Kierowania Ministra, zgodnie z opracowanymi przez komórkę właściwą w sprawach obronnych Ministerstwa - Planami przemieszczenia;
11)
wydzielenie sił i środków oraz zapewnienie funkcjonowania systemu ochrony Stanowisk Kierowania Ministra;
12)
wydzielenie i utrzymanie niezbędnych sił i środków do prowadzenia akcji ratowniczych na Stanowiskach Kierowania Ministra;
13)
wydzielenie pomieszczeń i w porozumieniu z komórką właściwą w sprawach informatyki, sprzętu niezbędnego do zorganizowania Systemu Niejawnej Poczty Internetowej "OPAL";
14)
zorganizowanie:
a)
żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku,
b)
transportu oraz obsługi pojazdów i urządzeń technicznych,
c)
zaopatrywania w paliwa i materiały eksploatacyjne.
4. 
Do zadań dyrektora komórki właściwej w sprawach obronnych Ministerstwa należy:
1)
planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Ministra;
2)
wyznaczenie rejonów, a w nich obiektów i pomieszczeń do rozmieszczenia zespołów i grup zadaniowych Stanowisk Kierowania Ministra zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, oraz obsadą ilościową Stanowisk Kierowania Ministra, o której mowa w § 6 ust. 2;
3)
opracowanie i aktualizowanie dokumentacji Stanowiska Kierowania Ministra, w tym:
a)
instrukcji organizacji pracy na Stanowisku Kierowania Ministra,
b)
planów przemieszczenia Stanowisk Kierowania Ministra,
c)
planów rozmieszczenia komórek organizacyjnych Stanowisk Kierowania Ministra, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3;
d)
harmonogramów uruchamiania Stanowisk Kierowania Ministra,
e)
planów ochrony Stanowisk Kierowania Ministra;
4)
udział w opracowaniu projektów regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy na Stanowiskach Kierowania Ministra;
5)
uzgadnianie dokumentacji Stanowiska Kierowania Szefa Urzędu, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1;
6)
uzgodnienie dokumentacji Punktów Kierowania, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, a w niej przepisów, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3;
7)
koordynowanie przedsięwzięć związanych ze szkoleniem i przygotowaniem szefów zespołów i grup zadaniowych wyznaczonych do pracy na Stanowisku Kierowania Ministra;
8)
dokonywanie zakupów oraz gromadzenie sprzętu, urządzeń i materiałów, niezbędnych do wyposażenia miejsc pracy na Stanowisku Kierowania Ministra;
9)
w uzgodnieniu z właściwym wojewodą zapewnienie możliwości wykonywania zabiegów specjalnych pojazdów oraz sprzętu znajdującego się na Stanowiskach Kierowania Ministra;
10)
we współdziałaniu z dyrektorem komórki właściwej w sprawach administracyjnych zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz o skażeniach i zakażeniach na Stanowisku Kierowania Ministra;
11)
uzgodnienie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakresu i sposobu realizacji ochrony kontrwywiadowczej Stanowisk Kierowania Ministra.
5. 
Do zadań Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego należy:
1)
prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu i na wniosek, pracowników Ministerstwa wyznaczonych i przygotowanych do pracy na Stanowisku Kierowania Ministra od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
2)
opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy na Stanowiskach Kierowania Ministra;
3)
zapewnienie obsady personalnej na Stanowiskach Kierowania Ministra zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną Stanowiska Kierowania Ministra określoną w załączniku nr 2 do zarządzenia oraz obsadą ilościową Stanowisk Kierowania Ministra określoną w załącznikach nr 3 i 4 do zarządzenia.
6. 
Dyrektor komórki właściwej w sprawach informatyki Ministerstwa odpowiada za organizacje oraz funkcjonowanie łączności internetowej na Stanowiskach Kierowania Ministra.
7. 
Do zadań Dyrektora komórki właściwej w sprawach informatyki należy:
1)
planowanie, organizowanie oraz realizowanie przedsięwzięć zapewniających sprawne działanie jawnej i niejawnej łączności internetowej na Stanowiskach Kierowania Ministra;
2)
dokonanie niezbędnych modernizacji istniejących sieci komputerowych w rejonach, obiektach oraz pomieszczeniach przewidzianych do organizacji Stanowisk Kierowania Ministra;
3)
prowadzenie rejestru oraz utrzymanie w sprawności niezbędnego sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Stanowisk Kierowania Ministra;
4)
zapewnienie środków technicznych wspierających system przekazywania decyzji i informacji niejawnych na Stanowisku Kierowania Ministra oraz między Stanowiskami Kierowania i Punktami Kierowania wchodzącymi w skład SK MRPiPS;
5)
zapewnienie obsługi sieci komputerowych oraz funkcjonującego sprzętu informatyczno-komputerowego na Stanowiskach Kierowania Ministra przez odpowiednio przygotowanych administratorów;
6)
uzgadnianie z kierownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa wykazu sprzętu komputerowego przewidzianego do pracy na Stanowiskach Kierowania.
8. 
Do zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy:
1)
zorganizowanie i zapewnienie ciągłości pracy kancelarii tajnej na potrzeby funkcjonowania Stanowisk Kierowania Ministra zdolnej do przyjmowania i przekazywania korespondencji niejawnej;
2)
zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad ochrony informacji niejawnych na Stanowiskach Kierowania Ministra;
3)
zapewnienie bezpieczeństwa w procesie przekazywania decyzji i informacji niejawnych na Stanowiskach Kierowania Ministra oraz między Stanowiskami Kierowania i Punktami Kierowania wchodzącymi w skład SK MRPiPS;
4)
udział w organizowaniu systemu ochrony Stanowisk Kierowania Ministra.
9. 
Do zadań kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa należy:
1)
wydzielenie do pracy na Stanowiska Kierowania Ministra niezbędnej liczby pracowników (od 3 do 6 osób), zgodnie z przyjętą ilościową obsadą Stanowisk Kierowania Ministra, zdolnych do podejmowania i przekazywania decyzji oraz koordynowania działań realizowanych w działach administracji rządowej, kierowanych przez Ministra w systemie dwuzmianowym;
2)
przygotowywanie pracowników, o których mowa w pkt 1, do realizacji zadań w strukturach Stanowisk Kierowania;
3)
merytoryczne przygotowanie pracowników wytypowanych do pracy na Stanowiskach Kierowania Ministra, w zakresie realizacji procedur wynikających z nałożonych zadań operacyjnych;
4)
kierowanie pracowników wytypowanych do realizacji zadań na Stanowiskach Kierowania Ministra na szkolenia, których organizatorem jest Minister.
§  12. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych tworzący elementy SK MRPiPS, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, na wezwanie Ministra, ze struktur Stanowiska Kierowania (Punktów Kierowania) utworzą doraźne grupy operacyjne uzupełnione pracownikami jednostki organizacyjnej, w składzie od 3 do 8 pracowników, i przybędą na Stanowisko Kierowania Ministra w celu wspomagania określonej grupy zadaniowej w rozwiązywaniu problemu leżącego w kompetencji wezwanej jednostki organizacyjnej.
§  13. 
1. 
Organizację Stanowisk Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, według zasad określonych w § 6 oraz § 9 niniejszego zarządzenia, w zakresie planistycznym, należy zakończyć w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
2. 
Organizację Stanowisk Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, według zasad określonych w § 7 oraz § 9 niniejszego zarządzenia, w zakresie planistycznym, należy zakończyć w terminie 60 dni od daty wejścia w życie zarządzenia.
3. 
Organizację Punktów Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6, według zasad określonych w § 8 oraz § 10 niniejszego zarządzenia, w zakresie planistycznym, należy zakończyć w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia.
§  14. 
1. 
Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania Stanowisk Kierowania o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5 należy do organu, który będzie na tych Stanowiskach funkcjonował.
2. 
Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania Punktów Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 wychodzących poza ramy planistyczne, związane z utrzymaniem, eksploatacją wydzielonych pomieszczeń, ich wyposażaniem w inne dodatkowe urządzenia wspomagające i sprzęt, w które podmiot organizujący Punkt Kierowania zechce sobie go wyposażyć, są finansowane ze środków własnych jednostek organizacyjnych, które będą w tych Punktach funkcjonować.
§  15. 
1. 
Wyposażanie Stanowisk Kierowania w sprzęt oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 9, których nie ma na wyposażeniu jednostki organizacyjnej, należy realizować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym "Harmonogramem przygotowania Stanowisk Kierowania" oraz Programem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, w części dotyczącej przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
2. 
Wyposażanie Punktów Kierowania w sprzęt oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 10, których nie ma na wyposażeniu jednostki organizacyjnej należy realizować, na polecenie Ministra, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Harmonogramem wyposażania Punktu Kierowanią po uruchomieniu zadań operacyjnych związanych z weryfikacją budżetu jednostki organizacyjnej.
§  16. 
Zadania dla Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego oraz Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w zakresie organizacji i funkcjonowania w ramach SK MRPiPS określi Dyrektor Generalny Ministerstwa.
§  17. 
Traci moc zarządzenie nr 12 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w podległych lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 13).
§  18. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STRUKTURA SYSTEMU KIEROWANIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

grafika

STRUKTURA SYSTEMU KIEROWANIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STANOWISK KIEROWANIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

grafika

STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM KIEROWANIA

grafika

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU DO SPRAW ŁĄCZNOŚCI

grafika

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU ZABEZPIECZENIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OBSADA ILOŚCIOWA STANOWISKA KIEROWANIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORGANIZOWANEGO W SSU ORAZ W ZMP

Stan na dzień .................. 20 ........ r.

Lp.Komórka organizacyjnaStanowisko służboweImię i NazwiskoFunkcja na Stanowisku KierowaniaZmiana IZmiana IIUwagi
12345678
CENTRUM KIEROWANIA
ZESPÓŁ DECYZYJNY
1.KierownictwoMinisterMinisterX
2.Biuro AdministracyjneSekretarzX
3.Biuro AdministracyjneSekretarzX
Gabinet Polityczny
1.Gabinet Polityczny MinistraSzef Gabinetu PolitycznegoSzef GabinetuX
2.Biuro AdministracyjneSekretarz
Grupa Biura Ministra
1.Biuro MinistraDyrektorKierownik GrupyX
2.Biuro MinistraZ-ca Kierownika GrupyX
3.Biuro MinistraSpecjalista
4.Biuro MinistraSpecjalista
5.Biuro MinistraSpecjalista
6.Biuro MinistraSpecjalista
Grupa Biura Promocji i Mediów
1.Biuro Promocji i MediówDyrektorKierownik GrupyX
2.Biuro Promocji i MediówZ-ca Kierownika GrupyX
3.Biuro Promocji i MediówSpecjalista
4.Biuro Promocji i MediówSpecjalista
5.Biuro Promocji i MediówSpecjalista
6.Biuro Promocji i MediówSpecjalista
Razem na zmianach w zespole decyzyjnym
Ogółem w zespole decyzyjnym
ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
1.KierownictwoDyrektor GeneralnySzef Zespołu KoordynacyjnegoX
2.Biuro AdministracyjneSekretarzSekretarzX
Grupa Biura Dyrektora Generalnego
1.Biuro Dyrektora GeneralnegoDyrektorKierownik GrupyXZ-ca Szefa Zespołu Koordynacyjnego
2.Biuro Dyrektora GeneralnegoZ-ca Kierownika GrupyX
3.Biuro Dyrektora GeneralnegoSpecjalista
4.Biuro Dyrektora GeneralnegoSpecjalista
5.Biuro Dyrektora GeneralnegoSpecjalista
6.Biuro Dyrektora GeneralnegoSpecjalista
Grupa Spraw Obronnych
1.Pion OchronyPełnomocnik ds. Ochrony Informacji NiejawnychKierownik GrupyX
2.Biuro MinistraSpecjalista
3.Biuro MinistraSpecjalista
4.Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
Grupa Analiz Ekonomicznych i Prognoz
1.Departament Analiz Ekonomicznych i PrognozDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Analiz Ekonomicznych i PrognozZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Analiz Ekonomicznych i PrognozSpecjalista
4.Departament Analiz Ekonomicznych i PrognozSpecjalista
5.Departament Analiz Ekonomicznych i PrognozSpecjalista
6.Departament Analiz Ekonomicznych i PrognozSpecjalista
Grupa Współpracy Międzynarodowej
1.Departament Współpracy MiędzynarodowejDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Współpracy MiędzynarodowejZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Współpracy MiędzynarodowejSpecjalista
4.Departament Współpracy MiędzynarodowejSpecjalista
5.Departament Współpracy MiędzynarodowejSpecjalista
6.Departament Współpracy MiędzynarodowejSpecjalista
Grupa Budżetu i Finansów
1.Biuro Budżetu i FinansówDyrektorKierownik GrupyX
2.Biuro Budżetu i FinansówZ-ca Kierownika GrupyX
3.Biuro Budżetu i FinansówSpecjalistaX
4.Biuro Budżetu i FinansówSpecjalistaX
5.Biuro Budżetu i FinansówSpecjalistaX
6.Biuro Budżetu i FinansówSpecjalistaX
Grupa Prawna
1.Departament PrawnyDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament PrawnyZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament PrawnySpecjalista
4.Departament PrawnySpecjalista
5.Departament PrawnySpecjalista
6.Departament PrawnySpecjalista
Grupa Wsparcia i Rozwoju Kapitału Ludzkiego
1.Biuro Wsparcia i Rozwoju Kapitału LudzkiegoDyrektorKierownik GrupyX
2.Biuro Wsparcia i Rozwoju Kapitału LudzkiegoZ-ca Kierownika GrupyX
3.Biuro Wsparcia i Rozwoju Kapitału LudzkiegoSpecjalista
4.Biuro Wsparcia i Rozwoju Kapitału LudzkiegoSpecjalista
5.Biuro Wsparcia i Rozwoju Kapitału LudzkiegoSpecjalista
6.Biuro Wsparcia i Rozwoju Kapitału LudzkiegoSpecjalista
Razem na zmianach w zespole koordynacyjnym
Ogółem w zespole koordynacyjnym
ZESPÓŁ PLANISTYCZNY OBSŁUGUJĄCY DZIAŁ ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1.KierownictwoSekretarz StanuSzef ZespołuX
2.Biuro AdministracyjneSekretarzSekretarzX
3.Departament Pomocy i Integracji SpołecznejDyrektorZastępca Szefa ZespołuX
4.Biuro AdministracyjneSekretarzSekretarzX
Grupa Pomocy i Integracji Społecznej
1.Departament Pomocy i Integracji SpołecznejZastępca DyrektoraKierownik GrupyX
2.Departament Pomocy i Integracji SpołecznejZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Pomocy i Integracji Społecznej
4.Departament Pomocy i Integracji Społecznej
5.Departament Pomocy i Integracji Społecznej
6.Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Grupa Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
1.Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia SpołecznegoDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia SpołecznegoZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
4.Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
5.Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
6.Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
Grupa Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
1.Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób NiepełnosprawnychDyrektorKierownik GrupyX
2.Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób NiepełnosprawnychZ-ca Kierownika GrupyX
3.Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób NiepełnosprawnychSpecjalista
4.Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób NiepełnosprawnychSpecjalista
5.Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób NiepełnosprawnychSpecjalista
6.Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób NiepełnosprawnychSpecjalista
Grupa Ubezpieczeń Społecznych
1.Departament Ubezpieczeń SpołecznychDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Ubezpieczeń SpołecznychZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Ubezpieczeń SpołecznychSpecjalista
4.Departament Ubezpieczeń SpołecznychSpecjalista
5.Departament Ubezpieczeń SpołecznychSpecjalista
6.Departament Ubezpieczeń SpołecznychSpecjalista
Grupa Polityki Senioralnej
1.Departament Polityki SenioralnejDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Polityki SenioralnejZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Polityki SenioralnejSpecjalista
4.Departament Polityki SenioralnejSpecjalista
5.Departament Polityki SenioralnejSpecjalista
6.Departament Polityki SenioralnejSpecjalista
Grupa Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
1.Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku PublicznegoDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku PublicznegoZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku PublicznegoSpecjalista
4.Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku PublicznegoSpecjalista
5.Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku PublicznegoSpecjalista
6.Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku PublicznegoSpecjalista
Razem na zmianach w zespole zabezpieczenia społecznego
Ogółem w zespole zabezpieczenia społecznego
ZESPÓŁ PLANISTYCZNY OBSŁUGUJĄCY DZIAŁ PRACA
1.KierownictwoSekretarz StanuSzef ZespołuX
2.Biuro AdministracyjneSekretarzSekretarzX
3.Departament Rynku PracyDyrektorZastępca Szefa ZespołuX
4.Biuro AdministracyjneSekretarzSekretarzX
Grupa Rynku Pracy
1.Departament Rynku PracyZastępca DyrektoraKierownik GrupyX
2.Departament Rynku PracyZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Rynku PracySpecjalista
4.Departament Rynku PracySpecjalista
5.Departament Rynku PracySpecjalista
6.Departament Rynku PracySpecjalista
Grupa Dialogu i Partnerstwa Społecznego
1.Departament Dialogu i Partnerstwa SpołecznegoDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Dialogu i Partnerstwa SpołecznegoZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Dialogu i Partnerstwa SpołecznegoSpecjalista
4.Departament Dialogu i Partnerstwa SpołecznegoSpecjalista
5.Departament Dialogu i Partnerstwa SpołecznegoSpecjalista
6.Departament Dialogu i Partnerstwa SpołecznegoSpecjalista
Grupa Funduszy
1.Departament FunduszyDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament FunduszyZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament FunduszySpecjalistaX
4.Departament FunduszySpecjalistaX
5.Departament FunduszySpecjalistaX
6.Departament FunduszySpecjalistaX
Grupa Prawa Pracy
1.Departament Prawa PracyDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Prawa PracyZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Prawa PracySpecjalista
4.Departament Prawa PracySpecjalista
5.Departament Prawa PracySpecjalista
6.Departament Prawa PracySpecjalista
Grupa Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
1.Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu SpołecznegoDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu SpołecznegoZ-ca Kierownika GmpyX
3.Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu SpołecznegoSpecjalista
4.Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu SpołecznegoSpecjalista
5.Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu SpołecznegoSpecjalista
6.Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu SpołecznegoSpecjalista
Razem na zmianach w zespole praca
Ogółem w zespole praca
ZESPÓŁ PLANISTYCZNY OBSŁUGUJĄCY DZIAŁ RODZINA
1.KierownictwoPodsekretarz StanuSzef ZespołuX
2.Biuro AdministracyjneSekretarzSpecjalistaX
Grupa Polityki Rodzinnej
1.Departament Polityki RodzinnejDyrektorKierownik GrupyXZ-ca Szefa Zespołu Obsługującego DAR Rodzina
2.Departament Polityki RodzinnejZastępca Kierownika GrupyX
3.Departament Polityki RodzinnejSpecjalista
4.Departament Polityki RodzinnejSpecjalista
5.Departament Polityki RodzinnejSpecjalista
6.Departament Polityki RodzinnejSpecjalista
Razem na zmianach w zespole rodzina
Ogółem w zespole rodzina
Razem na zmianach w centrum kierowania
Ogółem w centrum kierowania
ZESPÓŁ DO SPRAW ŁĄCZNOŚCI
1.Departament InformatykiDyrektorSzef Zespołu do Spraw ŁącznościX
2.Biuro AdministracyjneZ-ca Szefa Zespołu do Spraw ŁącznościX
Grupa Zabezpieczenia Pracy Środków Łączności Radiowej
1.Biuro AdministracyjneKierownik GrupyX
2.Biuro AdministracyjneSpecjalistaX
Grupa Zabezpieczenia Pracy Środków Łączności Przewodowej
1.Biuro AdministracyjneKierownik GrupyX
2.Biuro AdministracyjneSpecjalistaX
Grupa Zabezpieczenia Pracy Środków Łączności Internetowej
1.Departament InformatykiKierownik GrupyX
2.Departament InformatykiSpecjalistaX
Razem na zmianach w zespole do spraw łączności
Ogółem na zmianach w zespole do spraw łączności
ZESPÓŁ ZABEZPIECZENIA
1.Biuro AdministracyjneDyrektorSzef Zespołu ZabezpieczeniaX
2.Biuro AdministracyjneZ-ca Szefa Zespołu ZabezpieczeniaX
Grupa Komendanta Stanowiska Kierowania
1.CPS "Dialog"DyrektorKomendant Stanowiska Kierowania
2.CPS "Dialog"Z-ca Komendanta Stanowiska Kierowania
3.CPS "Dialog"Sekretarz
Sekcja Komendanta Ochrony
1.Biuro AdministracyjneKomendant Ochrony
2.Biuro AdministracyjneSpecjalista
3.Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
4.Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
5.Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
6.Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
7.Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
8.Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
Sekcja Przygotowania Miejsc Pracy
1.CPS "Dialog"Kierownik Sekcji
2.CPS "Dialog"
3.CPS "Dialog"
4.CPS "Dialog"
5.CPS "Dialog"
Sekcja Administracyjno Logistyczna
1.CPS "Dialog"Kierownik Sekcji
2.CPS "Dialog"
3.CPS "Dialog"
4.CPS "Dialog"
Sekcja Księgowego
1.CPS "Dialog"Kierownik Sekcji
2.CPS "Dialog"
3.CPS "Dialog"
4.CPS "Dialog"
Grupa Obsługi Kancelaryjnej
1.Kancelaria Tajna MRPiPSKierownik kancelariiKierownik kancelariiX
2.Biuro AdministracyjneSpecjalista
3.Biuro AdministracyjneSpecjalista
4.Biuro AdministracyjneSpecjalista
Grupa Łączników
1.Biuro KontroliDyrektorKierownik GrupyX
2.Biuro KontroliŁącznik
3.Biuro KontroliŁącznik
4.Biuro KontroliŁącznik
5.Biuro KontroliŁącznik
Grupa Zabezpieczenia Logistycznego
1.Biuro AdministracyjneKierownik GrupyX
2.Biuro AdministracyjneZ-ca Kierownika GrupyX
Sekcja Żywienia i Zaopatrzenia
1.Biuro AdministracyjneKierownik SekcjiX
2.Biuro AdministracyjneSpecjalista
3.Biuro AdministracyjneSpecjalista
Sekcja Zabezpieczenia Technicznego
1.Biuro AdministracyjneKierownik SekcjiX
2.Biuro AdministracyjneSpecjalista
3.Biuro AdministracyjneKierowca
4.Biuro AdministracyjneKierowca
5.Biuro AdministracyjneKierowca
6.Biuro AdministracyjneKierowca
7.Biuro AdministracyjneKierowca
8.Biuro AdministracyjneKierowca
Sekcja Zabezpieczenia Medycznego
1.Biuro AdministracyjneKierownik SekcjiX
2.Biuro AdministracyjneSpecjalista
Razem na zmianach w zespole zabezpieczenia
Ogółem na zmianach w zespole zabezpieczenia
Razem na zmianach na Stanowisku Kierowania
Ogółem na Stanowisku Kierowania

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OBSADA ILOŚCIOWA ZAPASOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Stan na dzień .................... 20 ......... r.

Lp.Komórka organizacyjnaStanowisko służboweImię i NazwiskoFunkcja na Stanowisku KierowaniaZmiana IZmiana IIUwagi
12345678
CENTRUM KIEROWANIA
ZESPÓŁ DECYZYJNY
1.KierownictwoMinisterMinisterX
2.Biuro AdministracyjneSekretarzX
3.Biuro AdministracyjneSekretarzX
Gabinet Polityczny
1.Gabinet Polityczny MinistraSzef Gabinetu PolitycznegoSzef GabinetuX
2Biuro AdministracyjneSekretarz
Grupa Biura Ministra
1.Biuro MinistraDyrektorKierownik GrupyX
2.Biuro MinistraZ-ca Kierownika GrupyX
3.Biuro MinistraSpecjalista
4.Biuro MinistraSpecjalista
5.Biuro MinistraSpecjalista
6.Biuro MinistraSpecjalista
Grupa Biura Promocji i Mediów
1.Biuro Promocji i MediówDyrektorKierownik GrupyX
2.Biuro Promocji i MediówZ-ca Kierownika GrupyX
3.Biuro Promocji i MediówSpecjalista
4.Biuro Promocji i MediówSpecjalista
5.Biuro Promocji i MediówSpecjalista
6.Biuro Promocji i MediówSpecjalista
Razem na zmianach w zespole decyzyjnym
Ogółem w zespole decyzyjnym
ZESPÓŁ K00RDYNACYJNY
1.KierownictwoDyrektor GeneralnySzef Zespołu KoordynacyjnegoX
2.Biuro AdministracyjneSekretarzSekretarzX
Grupa Biura Dyrektora Generalnego
1.Biuro Dyrektora GeneralnegoDyrektorKierownik GrupyXZ-ca Szefa Zespołu Koordynacyjnego
2.Biuro Dyrektora GeneralnegoZ-ca Kierownika GrupyX
3.Biuro Dyrektora GeneralnegoSpecjalista
4.Biuro Dyrektora GeneralnegoSpecjalista
5.Biuro Dyrektora GeneralnegoSpecjalista
6.Biuro Dyrektora GeneralnegoSpecjalista
Grupa Spraw Obronnych
1.Pion OchronyPełnomocnik ds. Ochrony Informacji NiejawnychKierownik GrupyX
2.Biuro MinistraSpecjalista
3.Biuro MinistraSpecjalista
4.Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
Grupa Analiz Ekonomicznych i Prognoz
1.Departament Analiz Ekonomicznych i PrognozDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Analiz Ekonomicznych i PrognozZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Analiz Ekonomicznych i PrognozSpecjalista
4.Departament Analiz Ekonomicznych i PrognozSpecjalista
5.Departament Analiz Ekonomicznych i PrognozSpecjalista
6.Departament Analiz Ekonomicznych i PrognozSpecjalista
Grupa Współpracy Międzynarodowej
1.Departament Współpracy MiędzynarodowejDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Współpracy MiędzynarodowejZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Współpracy MiędzynarodowejSpecjalista
4.Departament Współpracy MiędzynarodowejSpecjalista
5.Departament Współpracy MiędzynarodowejSpecjalista
6.Departament Współpracy MiędzynarodowejSpecjalista
Grupa Budżetu i Finansów
1.Biuro Budżetu i FinansówDyrektorKierownik GrupyX
2.Biuro Budżetu i FinansówZ-ca Kierownika GrupyX
3.Biuro Budżetu i FinansówSpecjalistaX
4.Biuro Budżetu i FinansówSpecjalistaX
5.Biuro Budżetu i FinansówSpecjalistaX
6.Biuro Budżetu i FinansówSpecjalistaX
Grupa Prawna
1.Departament PrawnyDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament PrawnyZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament PrawnySpecjalista
4.Departament PrawnySpecjalista
5.Departament PrawnySpecjalista
6.Departament PrawnySpecjalista
Grupa Wsparcia i Rozwoju Kapitału Ludzkiego
1.Biuro Wsparcia i Rozwoju Kapitału LudzkiegoDyrektorKierownik GrupyX
2.Biuro Wsparcia i Rozwoju Kapitału LudzkiegoZ-ca Kierownika GrupyX
3.Biuro Wsparcia i Rozwoju Kapitału LudzkiegoSpecjalista
4.Biuro Wsparcia i Rozwoju Kapitału LudzkiegoSpecjalista
5.Biuro Wsparcia i Rozwoju Kapitału LudzkiegoSpecjalista
6.Biuro Wsparcia i Rozwoju Kapitału LudzkiegoSpecjalista
Razem na zmianach w zespole koordynacyjnym
Ogółem w zespole koordynacyjnym
ZESPÓŁ PLANISTYCZNY OBSŁUGUJĄCY DZIAŁ ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1.KierownictwoSekretarz StanuSzef ZespołuX
2.Biuro AdministracyjneSekretarzSekretarzX
3.KierownictwoPodsekretarz StanuZastępca Szefa ZespołuX
4.Biuro AdministracyjneSekretarzSekretarzX
Grupa Pomocy i Integracji Społecznej
1.Departament Pomocy i Integracji SpołecznejDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Pomocy i Integracji SpołecznejZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Pomocy i Integracji Społecznej
4.Departament Pomocy i Integracji Społecznej
5.Departament Pomocy i Integracji Społecznej
6.Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Grupa Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
1.Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia SpołecznegoDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia SpołecznegoZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
4.Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
5.Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
6.Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia SpołecznegoSpecjalista
Grupa Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
1.Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób NiepełnosprawnychDyrektorKierownik GrupyX
2.Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób NiepełnosprawnychZ-ca Kierownika GrupyX
3.Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób NiepełnosprawnychSpecjalista
4.Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób NiepełnosprawnychSpecjalista
5.Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób NiepełnosprawnychSpecjalista
6.Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób NiepełnosprawnychSpecjalista
Grupa Ubezpieczeń Społecznych
1.Departament Ubezpieczeń SpołecznychDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Ubezpieczeń SpołecznychZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Ubezpieczeń SpołecznychSpecjalista
4.Departament Ubezpieczeń SpołecznychSpecjalista
5.Departament Ubezpieczeń SpołecznychSpecjalista
6.Departament Ubezpieczeń SpołecznychSpecjalista
Grupa Polityki Senioralnej
1.Departament Polityki SenioralnejDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Polityki SenioralnejZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Polityki SenioralnejSpecjalista
4.Departament Polityki SenioralnejSpecjalista
5.Departament Polityki SenioralnejSpecjalista
6.Departament Polityki SenioralnejSpecjalista
Grupa Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
1.Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku PublicznegoDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku PublicznegoZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku PublicznegoSpecjalista
4.Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku PublicznegoSpecjalista
5.Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku PublicznegoSpecjalista
6.Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku PublicznegoSpecjalista
Razem na zmianach w zespole zabezpieczenia społecznego
Ogółem w zespole zabezpieczenia społecznego
ZESPÓŁ PLANISTYCZNY OBSŁUGUJĄCY DZIAŁ PRACA
1.KierownictwoSekretarz StanuSzef ZespołuX
2.Biuro AdministracyjneSekretarzSekretarzX
3.KierownictwoPodsekretarz StanuZastępca Szefa ZespołuX
4.Biuro AdministracyjneSekretarzSekretarzX
Grupa Rynku Pracy
1.Departament Rynku PracyDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Rynku PracyZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Rynku PracySpecjalista
4.Departament Rynku PracySpecjalista
5.Departament Rynku PracySpecjalista
6.Departament Rynku PracySpecjalista
Grupa Dialogu i Partnerstwa Społecznego
1.Departament Dialogu i Partnerstwa SpołecznegoDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Dialogu i Partnerstwa SpołecznegoZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Dialogu i Partnerstwa SpołecznegoSpecjalista
4.Departament Dialogu i Partnerstwa SpołecznegoSpecjalista
5.Departament Dialogu i Partnerstwa SpołecznegoSpecjalista
6.Departament Dialogu i Partnerstwa SpołecznegoSpecjalista
Grupa Funduszy
1.Departament FunduszyDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament FunduszyZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament FunduszySpecjalistaX
4.Departament FunduszySpecjalistaX
5.Departament FunduszySpecjalistaX
6.Departament FunduszySpecjalistaX
Grupa Prawa Pracy
1.Departament Prawa PracyDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Prawa PracyZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Prawa PracySpecjalista
4.Departament Prawa PracySpecjalista
5.Departament Prawa PracySpecjalista
6.Departament Prawa PracySpecjalista
Grupa Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
1.Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu SpołecznegoDyrektorKierownik GrupyX
2.Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu SpołecznegoZ-ca Kierownika GrupyX
3.Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu SpołecznegoSpecjalista
4.Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu SpołecznegoSpecjalista
5.Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu SpołecznegoSpecjalista
6.Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu SpołecznegoSpecjalista
Razem na zmianach w zespole praca
Ogółem w zespole praca
ZESPÓŁ PLANISTYCZNY OBSŁUGUJĄCY DZIAŁ RODZINA
1.KierownictwoPodsekretarz StanuSzef ZespołuX
2.Biuro AdministracyjneSekretarzSpecjalistaX
Grupa Polityki Rodzinnej
1.Departament Polityki RodzinnejDyrektorKierownik GrupyXZ-ca Szefa Zespołu Obsługującego DAR Rodzina
2.Departament Polityki RodzinnejZastępca Kierownika GrupyX
3.Departament Polityki RodzinnejSpecjalista
4.Departament Polityki RodzinnejSpecjalista
5.Departament Polityki RodzinnejSpecjalista
6.Departament Polityki RodzinnejSpecjalista
Razem na zmianach w zespole rodzina
Ogółem w zespole rodzina
Razem na zmianach w centrum kierowania
Ogółem w centrum kierowania
ZESPÓŁ DO SPRAW ŁĄCZNOŚCI
1.Departament InformatykiDyrektorSzef Zespołu do Spraw ŁącznościX
2.Biuro AdministracyjneZ-ca Szefa Zespołu do Spraw ŁącznościX
Grupa Zabezpieczenia Pracy Środków Łączności Radiowej
1.Biuro AdministracyjneKierownik GrupyX
2.Biuro AdministracyjneSpecjalistaX
Grupa Zabezpieczenia Pracy Środków Łączności Przewodowej
1.Biuro AdministracyjneKierownik GrupyX
2.Biuro AdministracyjneSpecjalistaX
Grupa Zabezpieczenia Pracy Środków Łączności Internetowej
1.Departament InformatykiKierownik GrupyX
2.Departament InformatykiSpecjalistaX
Razem na zmianach w zespole do spraw łączności
Ogółem na zmianach w zespole do spraw łączności
ZESPÓŁ ZABEZPIECZENIA
1.Biuro AdministracyjneDyrektorSzef Zespołu ZabezpieczeniaX
2.Biuro AdministracyjneZ-ca Szefa Zespołu ZabezpieczeniaX
Grupa Komendanta Stanowiska Kierowania
1.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko KierowaniaDyrektorKomendant Stanowiska Kierowania
2.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko KierowaniaDyrektorZ-ca Komendanta Stanowiska Kierowania
3.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko KierowaniaSekretarz
Sekcja Komendanta Ochrony
1.Biuro AdministracyjneKomendant Ochrony
2.Biuro AdministracyjneSpecjalista
3.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko KierowaniaSpecjalista
4.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko KierowaniaSpecjalista
5.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko KierowaniaSpecjalista
6.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko KierowaniaSpecjalista
7.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko KierowaniaSpecjalista
8.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko KierowaniaSpecjalista
Sekcja Przygotowania Miejsc Pracy
1.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko KierowaniaKierownik Sekcji
2.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko Kierowania
3.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko Kierowania
4.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko Kierowania
5.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko Kierowania
Sekcja Administracyjno-Logistyczna
1.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko KierowaniaKierownik Sekcji
2.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko Kierowania
3.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko Kierowania
4.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko Kierowania
Sekcja Księgowego
1.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko KierowaniaKierownik Sekcji
2.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko Kierowania
3.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko Kierowania
4.Jednostka na bazie której rozwijane jest Stanowisko Kierowania
Grupa Obsługi Kancelaryjnej
1.Kancelaria Tajna MRPiPSKierownik kancelariiKierownik kancelariiX
2.Biuro AdministracyjneSpecjalista
3.Biuro AdministracyjneSpecjalista
4.Biuro AdministracyjneSpecjalista
Grupa Łączników
1.Biuro KontroliDyrektorKierownik GrupyX
2.Biuro KontroliŁącznik
3.Biuro KontroliŁącznik
4.Biuro KontroliŁącznik
5.Biuro KontroliŁącznik
Grupa Zabezpieczenia Logistycznego
1.Biuro AdministracyjneKierownik GrupyX
2.Biuro AdministracyjneZ-ca Kierownika GrupyX
Sekcja Żywienia i Zaopatrzenia
1.Biuro AdministracyjneKierownik SekcjiX
2.Biuro AdministracyjneSpecjalista
3.Biuro AdministracyjneSpecjalista
Sekcja Zabezpieczenia Technicznego
1.Biuro AdministracyjneKierownik SekcjiX
2.Biuro AdministracyjneSpecjalista
3.Biuro AdministracyjneKierowca
4.Biuro AdministracyjneKierowca
5.Biuro AdministracyjneKierowca
6.Biuro AdministracyjneKierowca
7.Biuro AdministracyjneKierowca
8.Biuro AdministracyjneKierowca
Sekcja Zabezpieczenia Medycznego
1.Biuro AdministracyjneKierownik SekcjiX
2.Biuro AdministracyjneSpecjalista
Razem na zmianach w zespole zabezpieczenia
Ogółem na zmianach w zespole zabezpieczenia
Razem na zmianach na Stanowisku Kierowania
Ogółem na Stanowisku Kierowania