Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego DZIEDZICTWO-2015.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2014.47

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego DZIEDZICTWO-2015

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) w związku z § 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 722) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
W dniach 10-11 lutego 2015 r. przeprowadza się działowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem "DZIEDZICTWO-2015", zwane dalej "ćwiczeniem".
2.
Tematem ćwiczenia jest "Kierowanie działem administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w czasie kryzysu".
3.
Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "Ministerstwem", oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "Ministrem", w zakresie kierowania podporządkowanymi strukturami organizacyjnymi, a także współdziałania z organami państwowej administracji zespolonej podczas osiągania stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu.
§  2.
1.
W ćwiczeniu uczestniczą:
1)
kierownictwo Ministerstwa;
2)
kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa;
3)
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
4)
kierownicy podległych lub nadzorowanych przez Ministra jednostek organizacyjnych oraz organy państwowej administracji zespolonej - wojewódzcy konserwatorzy zabytków, o których mowa w załączniku do zarządzenia.
2.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wskazuje Archiwa Państwowe obowiązane uczestniczyć w ćwiczeniu.
§  3.
1.
W celu przygotowania i przeprowadzania ćwiczenia powołuje się:
1)
Kierownictwo ćwiczenia, w składzie:
a)
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kierownik ćwiczenia,
b)
Sekretarz Stanu - Generalny Konserwator Zabytków - Zastępca Kierownika ćwiczenia,
c)
Dyrektor Generalny Ministerstwa - Szef Grupy Koordynacyjnej;
2)
Grupę Koordynacyjną o strukturze zespołów zadaniowych w składzie:
a)
Zespół Podawania Wiadomości - składający się z dwóch przedstawicieli Biura Administracyjno-Budżetowego oraz po jednym przedstawicielu z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, Departamentu Mecenatu Państwa i Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów,
b)
Zespół Analiz, składający się z dwóch przedstawicieli Biura Administracyjno-Budżetowego oraz po jednym przedstawicielu z Centrum Informacyjnego, Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej oraz Departamentu Narodowych Instytucji Kultury,
c)
Zespół Zabezpieczenia Teleinformatycznego, składający się z dwóch przedstawicieli Biura Administracyjno-Budżetowego;
d)
Stały Dyżur w Ministerstwie. 2
2.
Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, przekażą dyrektorowi Biura Administracyjno-Budżetowego nazwiska osób przydzielonych odpowiednio do Zespołu Podawania Wiadomości i Zespołu Analiz w terminie do dnia 9 stycznia 2015 r.
3.
Do zespołów zadaniowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c nie wyznacza się osób stanowiących obsadę stałego dyżuru. 3
§  4.
1.
Kierownik ćwiczenia nadzoruje prace planistyczno-organizacyjne dotyczące przygotowania ćwiczenia, zatwierdza dokumentację ćwiczenia oraz kieruje jego przebiegiem.
2.
Zastępca Kierownika ćwiczenia zastępuje Kierownika ćwiczenia w razie jego nieobecności i ponadto:
1)
nadzoruje uczestnictwo organów państwowej administracji zespolonej w ćwiczeniu;
2)
koordynuje uczestnictwo w ćwiczeniu zespołów opiniodawczo-doradczych na potrzeby zaistniałych sytuacji kryzysowych w ćwiczeniu.
3.
Szef Grupy Koordynacyjnej organizuje pracę zespołów zadaniowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, i ponadto:
1)
koordynuje cykl szkoleń ukierunkowanych na przygotowanie do ćwiczenia Ministerstwa oraz jednostek podległych lub nadzorowanych;
2)
inicjuje narady i spotkania dotyczące przygotowania, przebiegu i omówienia ćwiczenia oraz kieruje ich przebiegiem.
§  5.
1.
Zadaniem Zespołu Podawania Wiadomości jest opracowywanie i przedstawianie Szefowi Grupy Koordynacyjnej projektów dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotów ćwiczących, dotyczących rozwoju ćwiczebnej sytuacji polityczno-militarnej oraz uruchamiania ćwiczebnych zadań operacyjnych, zgodnie z planem ćwiczenia.
2.
Do zadań Zespołu Analiz należy monitorowanie przebiegu ćwiczenia, analizowanie informacji przekazywanych w ramach ćwiczenia przez podmioty biorące udział w ćwiczeniu oraz opracowywanie na ich podstawie raportów dla Ministra, a także innych dokumentów wymaganych dla prawidłowego przebiegu ćwiczenia. Zespół Analiz sporządza sprawozdanie z przeprowadzonego ćwiczenia.
3.
Zadaniem Zespołu Zabezpieczenia Teleinformatycznego jest wyposażenie Kierownictwa ćwiczenia oraz zespołów zadaniowych Grupy Koordynacyjnej w sprzęt komputerowy i techniczne środki łączności oraz zapewnienie ich niezakłóconego działania w trakcie przeprowadzanego ćwiczenia.
§  6.
1.
Uczestnictwo podmiotów w ćwiczeniu obejmuje wykonywanie następujących zadań:
1)
analizowanie otrzymanych w ramach ćwiczenia informacji i komunikatów dotyczących sytuacji społeczno-politycznej w regionie i w kraju oraz ocena zagrożenia w odniesieniu do przyjętej sytuacji ćwiczebnej;
2)
wypracowywanie decyzji dotyczących reagowania na zaistniałą sytuację oraz przekazywanie tych decyzji podmiotom odpowiedzialnym za wykonanie;
3)
uruchamianie w komórce organizacyjnej Ministerstwa i jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej procedur przyjętych dla realizacji ćwiczebnych zadań operacyjnych, ustalonych w koncepcji ćwiczenia;
4)
uruchamianie procedur ustalonych w jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej dla realizacji zadań ujętych w planach ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
5)
gromadzenie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z rozwoju sytuacji polityczno-militarnej, analizowanie i weryfikowanie tych informacji oraz przekazywanie ich właściwym adresatom, zgodnie z procedurami przyjętymi w ćwiczeniu.
2.
Wszelkie dokumenty i materiały dotyczące ćwiczenia należy sporządzać z wykorzystaniem szablonu ustalonego w koncepcji ćwiczenia.
§  7.
Określa się czas pracy zespołów ćwiczących w Ministerstwie oraz jednostkach podległych lub nadzorowanych:
1)
w dniu 10.02.2015 r. - w godz. 8.00-16.00;
2)
w dniu 11.02.2015 r. - w godz. 7.30-15.00.
§  8.
Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego przekaże podmiotom ćwiczącym materiały niezbędne dla przygotowania i prawidłowego przebiegu ćwiczenia w terminie do dnia 9 stycznia 2015 r.
§  9.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, w oparciu o dokumenty i materiały przesłane przez Ministra, określą w drodze zarządzenia zakres i sposób uczestniczenia podległych struktur w ćwiczeniu.
§  10.
Podmioty uczestniczące w ćwiczeniu, wskazane przez Szefa Grupy Koordynacyjnej, przygotują pisemne sprawozdania z przebiegu ćwiczenia wg ustalonego wzoru i przekażą je do Biura Administracyjno-Budżetowego w terminie do dnia 13 marca 2015 r.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz Podległych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz organów państwowej administracji zespolonej uczestniczących w ćwiczeniu

1. Wyższe uczelnie artystyczne:

1) Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,

2) Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,

3) Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,

4) Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.

2. Jednostki z obszaru muzealnictwa:

1) Muzeum Narodowe w Poznaniu,

2) Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,

3) Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku,

4) Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie.

3. Inne instytucje kultury:

1) Biblioteka Narodowa,

2) Instytut Książki w Krakowie,

3) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie,

4) Teatr Narodowy w Warszawie.

4. Organy państwowej administracji zespolonej:

1) Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków,

2) Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków,

3) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).
2 Podstawę utworzenia Stałego Dyżuru w MKiDN stanowi Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. Urz. MKiDN, poz. 25).
3 Obsadę Stałego Dyżuru w MKiDN ustala Zarządzenie Nr 7/Z/2013 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w urzędzie zapewniającym obsługę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zmienione Zarządzeniem Nr 9/Z/2013 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 lipca 2013 r.).