Dz.Urz.MNiSW.2018.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem "MAGISTER 2018"

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) oraz § 10 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Zarządzenie określa sposób przygotowania i przeprowadzenia w działach administracji rządowej szkolnictwo wyższe i nauka ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem "MAGISTER 2018", zwanego dalej "ćwiczeniem".
2.  Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w terminie od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia 23 listopada 2018 r.
3.  Celem ćwiczenia jest:
1) doskonalenie umiejętności we wszechstronnym zgrywaniu systemu obronnego państwa w działach administracji rządowej szkolnictwo wyższe i nauka, związanych z zarządzaniem i wykonywaniem zadań obronnych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "ministrem", Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego i kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "ministerstwem" oraz kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez ministra, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2) doskonalenie umiejętności organizowania współdziałania i wymiany informacji w realizacji zadań operacyjnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez ministra a dowództwami i jednostkami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami wchodzącymi w skład sytemu obronnego państwa.
4.  Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w:
1) komórkach organizacyjnych ministerstwa;
2) następujących jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez ministra:
a) Uniwersytecie Warszawskim,
b) Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
c) Politechnice Warszawskiej,
d) Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie,
e) Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
5.  Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w siedzibie ministerstwa oraz w siedzibach jednostek, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2, w godzinach 8.00-16.00.
§  2. 
1.  Za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia są odpowiedzialni Kierownictwo ćwiczenia i Zespół autorski.
2.  W skład Kierownictwa ćwiczenia wchodzą:
1) kierownik ćwiczenia - Piotr Müller;
2) zastępca kierownika ćwiczenia - szef sztabu kierownictwa ćwiczenia - Anna Budzanowska;
3) zastępca kierownika ćwiczenia - Robert Grabeł.
3.  W skład Zespołu autorskiego wchodzą:
1) szef zespołu - Maciej Wróbel;
2) członkowie:
a) Marcin Czaja,
b) Aleksander Dańda,
c) Alicja Duda,
d) Marcin Gubała,
e) Krzysztof Meszyński,
f) Jarosław Oliwa,
g) Magdalena Powierża,
h) Małgorzata Stancelewicz,
i) Alicja Steć,
j) Juliusz Szymczak-Gałkowski,
k) Agnieszka Tykarska.
§  3. 
1.  Do zadań Kierownictwa ćwiczenia należy:
1) nadzorowanie:
a) realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczenia,
b) pracy Zespołu autorskiego;
2) udział w szkoleniach i naradach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;
3) podsumowanie przeprowadzonego ćwiczenia i przedstawienie ministrowi sprawozdania z ćwiczenia wraz z wnioskami.
2.  Kierownik ćwiczenia:
1) zatwierdza dokumenty dotyczące ćwiczenia;
2) kieruje przeprowadzeniem ćwiczenia, w tym wydaje plecenia uczestnikom ćwiczenia;
3) występuje do kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2, o wyznaczenie po jednym pracowniku w kierowanych przez nich jednostkach, do współpracy z Zespołem autorskim w zakresie opracowania dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
3.  Kierownika ćwiczenia, w przypadku jego nieobecności, zastępuje zastępca kierownika ćwiczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3.
§  4. 
1.  Do zadań Zespołu autorskiego należy:
1) określenie zagadnień szkoleniowych w ramach ćwiczenia;
2) przygotowanie:
a) harmonogramu ćwiczenia,
b) założeń organizacyjno-merytorycznych do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia,
c) koncepcji przeprowadzenia ćwiczenia oraz przedstawienie jej do zatwierdzenia kierownikowi ćwiczenia,
d) sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia, w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia;
3) współpraca z osobami wyznaczonymi w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2, do opracowania dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
2.  Szef Zespołu autorskiego:
1) kieruje pracami Zespołu autorskiego;
2) zwołuje posiedzenia Zespołu autorskiego.
3.  W przypadku nieobecności szefa Zespołu autorskiego, zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu autorskiego.
4.  W pracach Zespołu autorskiego mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez szefa Zespołu autorskiego, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu autorskiego.
§  5.  Ćwiczenie zostanie przeprowadzone bez praktycznego uruchamiania zadań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej szkolnictwo wyższe i nauka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
§  6.  Dokumenty dotyczące ćwiczenia zostaną opracowane jako jawne i opatrzone kryptonimem "MAGISTER 2018/ĆWICZEBNE".
§  7.  Obsługę ćwiczenia zapewnia Biuro Ministra.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.