Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia działowego w ramach szkolenia obronnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2014.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 17 października 2014 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w ramach szkolenia obronnego

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) oraz w związku z § 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 722) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
W dniach 13-14 listopada 2014 r. zarządza się przeprowadzenie w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zwanym dalej "MEN", ćwiczenia działowego pod kryptonimem "KAJET 2014", zwanego dalej "Ćwiczeniem".
2.
Tematem Ćwiczenia jest "Funkcjonowanie MEN w czasie kryzysu wywołanego zagrożeniem terrorystycznym".
3.
Celem Ćwiczenia jest sprawdzenie rozwiązań przyjętych w "Planie operacyjnym funkcjonowania działu administracji rządowej oświata i wychowanie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" opracowanym na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finasowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426).
4.
W Ćwiczeniu wezmą udział:
1)
dyrektorzy komórek organizacyjnych MEN i ich zastępcy;
2)
pracownicy MEN zajmujący stanowiska: głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, naczelnika wydziału, radcy generalnego, radcy ministra;
3)
pracownicy sekretariatów oraz skład osobowy stałego dyżuru MEN, o którym mowa w zarządzenia nr 13 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa systemu stałych dyżurów w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 9, z 2011 r. Nr 1, poz. 12 oraz z 2014 r. poz. 11);
4)
skład osobowy samodzielnej drużyny ratownictwa ogólnego MEN, o której mowa w zarządzeniu nr 11 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Samodzielnej Drużyny Ratownictwa Ogólnego, zmienionym zarządzeniem nr 8 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. oraz zarządzeniem nr 10 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2013 r.;
5)
pracownicy prowadzący sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego i wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych MEN;
6)
dyrektor Centrum Informatycznego Edukacji, zwanego dalej "CIE", i jego zastępca oraz pracownicy CIE wytypowani do przeprowadzenia ewakuacji;
7)
dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, zwanego dalej "ORE", i jego zastępca oraz pracownicy ORE realizujący zadania w budynku MEN wytypowani do przeprowadzenia ewakuacji.
5.
Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w budynku MEN oraz na terenie przyległym do niego w godzinach urzędowania.
§  2.
W celu przygotowania i przeprowadzania Ćwiczenia powołuje się:
1)
Kierownictwo Ćwiczenia, w składzie:
a)
Pan Robert Bartold, Dyrektor Generalny MEN - kierownik Ćwiczenia,
b)
Pani Hanna Zielińska-Ryłko, dyrektor Biura Organizacyjnego MEN - zastępca kierownika Ćwiczenia;
2)
doradcę kierownika Ćwiczenia do spraw przeprowadzenia i omówienia Ćwiczenia - Pan dr Krzysztof Liedel, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas;
3)
Zespół Autorski, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
a)
Pani Aleksandra Konieczka, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w MEN - przewodnicząca Zespołu,
b)
członkowie Zespołu - eksperci do spraw przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia:
Pani Paulina Piasecka, Zastępca Dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas,
Pan Grzegorz Cieślak, Koordynator Zespołu Analiz Zamachów Bombowych w Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas,
c)
Pan Marek Piguła, główny specjalista w Biurze Organizacyjnym MEN - sekretarz Zespołu.
§  3.
1.
Do zadań Kierownictwa Ćwiczenia należy:
1)
nadzorowanie spraw dotyczących przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia;
2)
nadzorowanie pracy Zespołu oraz koordynowanie jego działań podczas opracowywania dokumentacji Ćwiczenia;
3)
udział w szkoleniach i naradach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia;
4)
zapewnienie omówienia Ćwiczenia oraz opracowania sprawozdania z jego przeprowadzenia.
2.
Kierownik Ćwiczenia zatwierdza dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 oraz, przy pomocy doradcy, o którym mowa w § 2 pkt 2, kieruje jego przeprowadzeniem i omówieniem.
3.
Zastępca kierownika Ćwiczenia koordynuje wszystkie sprawy dotyczące przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia oraz zastępuje Kierownika Ćwiczenia w razie jego nieobecności.
§  4.
1.
Do zadań Zespołu należy:
1)
analiza tematu i celu Ćwiczenia oraz określenie zagadnień szkoleniowych;
2)
ustalenie struktury organizacyjnej Ćwiczenia i obiegu informacji między jej poszczególnymi elementami;
3)
przygotowanie szczegółowego wykazu osób, o których mowa w § 1 ust. 4 oraz ustalenie zakresów zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych elementów struktury organizacyjnej Ćwiczenia;
4)
opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia kierownikowi Ćwiczenia "Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia" oraz "Planu przeprowadzenia Ćwiczenia";
5)
zapewnienie kompletności dokumentacji Ćwiczenia;
6)
zachowanie w tajemnicy treści "Planu przeprowadzenia Ćwiczenia";
7)
organizowanie szkoleń dla Kierownictwa Ćwiczenia oraz osób, o których mowa w § 1 ust. 4, zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie Ćwiczenia;
8)
przygotowanie miejsc do przeprowadzenia Ćwiczenia.
2.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności sekretarz Zespołu lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.
3.
Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności sekretarz Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika Ćwiczenia lub jego zastępcy.
4.
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.
§  5.
Wszyscy uczestnicy Ćwiczenia są obowiązani do przestrzegania obowiązujących w MEN warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.
§  6.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych MEN oraz dyrektorzy CIE i ORE są obowiązani do:
1)
udziału w szkoleniach i naradach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia;
2)
zapewnienia udziału w Ćwiczeniu podległych pracowników, o których mowa w § 1 ust. 4 oraz przydzielania im zadań do realizacji;
3)
przygotowania podległych pracowników, o których mowa w § 1 ust. 4, do bezpiecznego opuszczenia budynku w przypadku zarządzenia ewakuacji;
4)
przedstawiania kierownikowi Ćwiczenia rozwiązań przyjętych w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową wynikającą z tematu Ćwiczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2;
5)
udziału w omówieniu Ćwiczenia;
6)
terminowego wprowadzania zaleceń wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4.
§  7.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Organizacyjnego MEN.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).