Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2012.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego organizowanego w ramach szkolenia obronnego

Na podstawie § 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 722) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W dniach 21-22 listopada 2012 r. przeprowadza się ćwiczenie działowe pod kryptonimem "KAJET 2012", zwane dalej "Ćwiczeniem".
2. Tematem Ćwiczenia jest "Funkcjonowanie systemu oświaty w sytuacji zagrożenia państwa konfliktem zbrojnym".
3. Zasadniczym celem Ćwiczenia jest sprawdzenie rozwiązań przyjętych w "Planie operacyjnym funkcjonowania działu administracji rządowej oświata i wychowanie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" opracowanym na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finasowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426).
4. W Ćwiczeniu wezmą udział:
1) dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwanego dalej "MEN", i pracownicy MEN realizujący zadania operacyjne wynikające z tematu Ćwiczenia oraz obsady stałych dyżurów jednostek organizacyjnych podległych MEN lub przez niego nadzorowanych;
2) wszyscy pracownicy MEN - w części praktycznej dotyczącej ewakuacji budynku MEN.
5. Ćwiczenie przeprowadzone zostanie w gmachu MEN oraz na terenie przyległym do niego w godzinach jego urzędowania.
§  2. W celu przygotowania i przeprowadzania Ćwiczenia tworzy się:
1) Kierownictwo Ćwiczenia, w składzie:
a) Pan Robert Bartold, Dyrektor Generalny MEN - kierownik Ćwiczenia,
b) Pani Hanna Zielińska-Ryłko, dyrektor Biura Organizacyjnego MEN - zastępca kierownika Ćwiczenia;
2) Zespół Autorski, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
a) Pan Zbigniew Kowalski, zastępca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w MEN - przewodniczący Zespołu,
b) członkowie Zespołu:
Pan Tadeusz Rosa, główny specjalista w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN,
Pan Marian Piotr Romanowski, główny specjalista w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników w MEN,
Pan Wojciech Dobrowolski, starszy specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania w MEN,
Pan Stanisław Rocki, starszy administrator w Biurze Administracyjnym w MEN,
c) Pan Marek Piguła, główny specjalista w Biurze Organizacyjnym w MEN - sekretarz Zespołu.
§  3.
1. Do głównych zadań kierownictwa Ćwiczenia należy:
1) nadzorowanie pracy Zespołu oraz koordynowanie jego działalności podczas opracowywania dokumentacji Ćwiczenia;
2) udział w szkoleniach i naradach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia;
3) kierowanie przebiegiem Ćwiczenia oraz nadzorowanie spraw z niego wynikających;
4) omówienie Ćwiczenia oraz przedstawienie sprawozdania z jego przebiegu.
2. Kierownik Ćwiczenia zatwierdza dokumentację wynikającą z przygotowania Ćwiczenia oraz kieruje jego przebiegiem i omówieniem.
3. Kierownika Ćwiczenia podczas jego nieobecności zastępuje jego zastępca, który koordynuje sprawy organizacyjne dotyczące przygotowania i przebiegu Ćwiczenia.
§  4.
1. Do zadań Zespołu należy:
1) analiza tematu i celu Ćwiczenia oraz określenie zagadnień szkoleniowych;
2) ustalenie struktury organizacyjnej Ćwiczenia i obiegu informacji między jego elementami organizacyjnymi;
3) uszczegółowienie składu ćwiczących oraz zakresów zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych elementów organizacyjnych Ćwiczenia;
4) opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia kierownikowi Ćwiczenia "Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia";
5) organizowanie szkoleń dla kierownictwa Ćwiczenia i osób zaangażowanych w proces organizacji Ćwiczenia;
6) sporządzenie i przedstawienie do zatwierdzenia kierownikowi Ćwiczenia "Planu przeprowadzenia Ćwiczenia" oraz dokonanie przeglądu zgodności treści opracowanej dokumentacji Ćwiczenia;
7) zachowanie w tajemnicy treści "Planu przeprowadzenia Ćwiczenia" oraz przygotowanie ćwiczących i miejsc wykonywania Ćwiczenia do jego przeprowadzenia.
4. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności sekretarz Zespołu lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.
5. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności sekretarz Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika Ćwiczenia lub jego zastępcy.
6. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym osoby niebędące jego członkami, zaproszeni przez przewodniczącego Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.
§  5. Szczegółowe elementy struktury organizacyjnej Ćwiczenia oraz zakresy ich odpowiedzialności zostaną określone w dokumentacji Ćwiczenia zgodnie z decyzją kierownika Ćwiczenia.
§  6. Wszyscy uczestnicy Ćwiczenia obowiązani są do przestrzegania warunków bezpieczeństwa oraz przepisów prawa dotyczących ochrony informacji niejawnych.
§  7. Dyrektorzy komórek organizacyjnych MEN obowiązani są do:
1) udziału w szkoleniach i naradach przygotowujących do Ćwiczenia;
2) zapewnienia udziału w szkoleniach pracowników MEN prowadzących sprawy dotyczące wykonywania zadań obronnych;
3) kierowania pracownikami realizującymi zadania operacyjne w czasie Ćwiczenia;
4) przygotowania podległych pracowników do bezpiecznego opuszczenia budynku w przypadku zarządzenia ewakuacji;
5) przedstawiania kierownikowi Ćwiczenia przyjętych rozwiązań na wprowadzoną sytuację operacyjną;
6) przekazania zastępcy kierownika Ćwiczenia opracowanej w czasie Ćwiczenia dokumentacji w ciągu 7 dni od jego zakończenia;
7) udziału w omówieniu Ćwiczenia oraz terminowego wprowadzania zaleceń wynikających z jego przebiegu.
§  8. W celu zapewnienia obiegu informacji między elementami struktury organizacyjnej Ćwiczenia na czas jego trwania uruchomiony zostanie system stałych dyżurów określony w zarządzeniu Nr 13 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa systemu stałych dyżurów w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 9 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 12).
§  9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Organizacyjnego MEN.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).