Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia doskonalącego pod kryptonimem "Współpraca 22".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2022.63

Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 17 października 2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia doskonalącego pod kryptonimem "Współpraca 22"

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony (Dz. U. poz. 875) oraz w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 2259) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
W dniach 24 i 25 listopada 2022 r. zarządza się przeprowadzenie ćwiczenia doskonalącego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod kryptonimem "Współpraca 22", zwanego dalej "ćwiczeniem".
2. 
Tematem ćwiczenia jest "Działanie zespołów zadaniowych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa".
3. 
Celem ćwiczenia jest doskonalenie wiedzy kadry kierowniczej realizującej zadania obronne w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanym dalej "Ministerstwem", w podejmowaniu działań wynikających z podwyższania gotowości obronnej państwa przez:
1)
sprawdzenie procesu decyzyjnego dotyczącego realizacji wybranych zadań operacyjnych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa;
2)
sprawdzenie systemu łączności oraz obiegu informacji na różnych szczeblach przekazywania zadań obronnych;
3)
zweryfikowanie rozwiązań organizacyjnych i funkcjonowania zespołów zadaniowych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa;
4)
przygotowanie komórek organizacyjnych Ministerstwa do realizacji zadań wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
5)
doskonalenie procedur uruchamiania systemu stałego dyżuru Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podejmowania działań przez zespoły operacyjne stanowiska kierowania;
6)
pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych kadry kierowniczej;
7)
analiza podjętych działań zmierzających do zmiany przyjętego systemu kierowania w Ministerstwie.
4. 
Ćwiczenie przeprowadza się w komórkach organizacyjnych Ministerstwa.
5. 
Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Ministerstwa oraz w innej wybranej lokalizacji w godzinach pracy.
§  2. 
Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa są obowiązani do udziału w procesie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.
§  3. 
W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powołuje się:
1)
kierownictwo ćwiczenia w składzie:
a)
Pan Rafał Romanowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie - Kierownik ćwiczenia,
b)
Pan Mieczysław Mosakowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie - zastępca Kierownika ćwiczenia;
2)
zespół autorski, zwany dalej "zespołem", w składzie:
a)
Pan Eugeniusz Ścibek, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie - przewodniczący zespołu,
b)
Pan Dariusz Bochniak, Kierownik Zespołu Koordynacji Planowania Operacyjnego w Departamencie Bezpieczeństwa w Ministerstwie - sekretarz zespołu,
c)
członkowie zespołu:
Pan Maciej Kaczmarek, Naczelnik Wydziału Transportu w Biurze Administracyjnym w Ministerstwie,
Pan Ernest Nasternak, Radca Prawny w Departamencie Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie,
Pan Adam Kasak, Specjalista w Departamencie Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie,
Pan Przemysław Saltarski, Naczelnik Wydziału Inwestycji Środowiskowych w Departamencie Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie.
§  4. 
1. 
Do zadań kierownictwa ćwiczenia należy:
1)
nadzorowanie:
a)
spraw dotyczących przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia,
b)
pracy zespołu oraz koordynowanie jego działań podczas opracowywania dokumentacji ćwiczenia;
2)
udział w szkoleniach i naradach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;
3)
omówienie ćwiczenia.
2. 
Kierownik ćwiczenia zatwierdza dokumentację ćwiczenia, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 oraz kieruje przeprowadzeniem i omówieniem ćwiczenia.
3. 
Zastępca Kierownika ćwiczenia koordynuje sprawy dotyczące przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia oraz zastępuje Kierownika ćwiczenia w razie jego nieobecności.
§  5. 
1. 
Do zadań zespołu należy:
1)
analiza tematu i celu ćwiczenia oraz określenie zagadnień szkoleniowych;
2)
ustalenie struktury organizacyjnej ćwiczenia i obiegu informacji dotyczących ćwiczenia;
3)
uszczegółowienie składu osób biorących udział w ćwiczeniu;
4)
organizowanie szkoleń dla kierownictwa ćwiczenia i osób zaangażowanych w proces organizacji ćwiczenia;
5)
sporządzenie i przedstawienie do zatwierdzenia Kierownikowi ćwiczenia "Planu przeprowadzenia ćwiczenia" oraz dokonanie przeglądu zgodności treści opracowanej dokumentacji ćwiczenia;
6)
przygotowanie i przeprowadzenie konferencji planistycznych i szkoleniowych do ćwiczenia;
7)
przygotowanie omówienia ćwiczenia po jego zakończeniu;
8)
sporządzenie sprawozdania z przeprowadzenia ćwiczenia - w terminach określonych przez Kierownika ćwiczenia;
9)
przygotowanie osób biorących udział w ćwiczeniu i miejsc do przeprowadzenia ćwiczenia.
2. 
Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a w razie jego nieobecności sekretarz zespołu.
3. 
W pracach zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek członka zespołu.
§  6. 
1. 
Pracami zespołu kieruje przewodniczący zespołu, a w razie jego nieobecności sekretarz zespołu.
2. 
Do głównych zadań przewodniczącego zespołu należy:
1)
zwoływanie posiedzeń zespołu;
2)
przedstawienie Kierownikowi ćwiczenia dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 i 8, do zatwierdzenia;
3)
opracowanie harmonogramu prac zespołu;
4)
przewodniczenie konferencjom planistycznym.
§  7. 
Ćwiczenie zostanie przeprowadzone bez praktycznego uruchamiania zadań wynikających z Planów operacyjnego funkcjonowania działów administracji rządowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
§  8. 
Dokumenty ćwiczenia opatruje się kryptonimem ćwiczenia i opracowuje jako jawne.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.