Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.1.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 208
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków związanych z funduszem leśnym na koszty udrażniania dróg publicznych w zakresie wspomagania administracji publicznej w związku z wystąpieniem stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym

ZI.0302.28.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , zwanej dalej ustawą o lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikających z uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w:

1) art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach, stanowiącym m.in., że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu, racjonalnej gospodarki leśnej;

2) art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;

3) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami związanymi z funduszem leśnym;

4) art. 3 ust. 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego 3  stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej -

- mając na względzie:

(1) postanowienia Decyzji nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (zn. ZM.800.19.2017) - zwanej dalej decyzją nr 211/2017;

(2) postanowienia § 3 Decyzji nr 306 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uszczegółowienia nadzwyczajnego postępowania dotyczącego wykorzystania środków związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych na koszty udrażniania dróg publicznych w zakresie wspomagania administracji publicznej w związku z wystąpieniem stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (zn. EI.770.28.2017);

(3) wystąpienie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 16 listopada 2018 r. -

- postanawiam, co następuje:

§  1.  W wykonaniu § 3 ust. 2 Decyzji nr 306 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uszczegółowienia nadzwyczajnego postępowania dotyczącego wykorzystania środków związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych na koszty udrażniania dróg publicznych w zakresie wspomagania administracji publicznej w związku z wystąpieniem stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym, przyjmuje się do realizacji w roku gospodarczym 2018 wniosek w zakresie udrażniania dróg publicznych o dofinansowanie środkami związanymi z funduszem leśnym z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
§  2. 
1.  Przyjmuje się do realizacji wniosek Nadleśnictwa Szubin, dotyczący zadania: "Remont drogi gminnej na terenie leśnictwa Dziewierzewo", planowanego do wykonania wspólnie z Gminą Szubin. Wartość dofinansowania środkami związanymi z funduszem leśnym wynosi 45 000 zł.
§  3.  Przedsięwzięcie zatwierdzone do realizacji niniejszą decyzją podlega systematycznemu nadzorowaniu, dotyczącemu postępu realizacji przedsięwzięcia wspólnego, w tym kontroli funkcjonalnej nadleśnictwa w trakcie realizowania przedsięwzięcia.
§  4. 
1.  Rozrachunki wydatków środków związanych z funduszem leśnym, poniesione z tytułu zadania, o którym mowa w § 2, należy rozliczyć na podstawie sporządzonych not księgowych zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniu o planie finansowo-gospodarczym.
2.  Wskazana w § 1 regionalna dyrekcja Lasów Państwowych przed przesłaniem do DGLP ww. not księgowych jest obowiązana do ich przeanalizowania pod względem merytorycznym i finansowym, kwitując tę analizę w piśmie przewodnim.
§  5.  Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późn. zmian.) stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.