Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2007.5.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 2007 r.

DECYZJA Nr 56
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 24 listopada 2007 r.
w sprawie przeznaczenia pozostającej w Zarządzie Obsługi części zysku za 2006 r.

Na podstawie przepisu § 60 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783) postanawia się, co następuje:
§  1. Zysk w kwocie 14.557,29 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem zł 29/100) osiągnięty przez Zarząd Obsługi w 2006 r. przeznacza się na zwiększenie środków obrotowych.
§  2. Upoważniam Dyrektora Zarządu Obsługi do gospodarowania ww. środkami zgodnie z ich przeznaczeniem.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.