Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie przeznaczenia nieobsadzonych stanowisk asesorskich w wydziałach karnych do objęcia przez aplikantów aplikacji prokuratorskiej, którzy zdali w 2018 r. egzamin prokuratorski

Na podstawie art. 33b ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624, 1045, 1443 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządza się przeznaczenie nieobsadzonego stanowiska asesorskiego w wydziale karnym w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej do objęcia przez aplikantów aplikacji prokuratorskiej, którzy w 2018 r. zdali egzamin prokuratorski.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.