Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2008.5.179

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2008 r.

DECYZJA Nr 99
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 23 października 2008 r.
w sprawie przeznaczenia mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2) w związku z § 6 decyzji Nr 29 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2008 r. Nr 2, poz. 42), w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa z dnia 14 października 2008 r., postanawia się, co następuje:
§  1.
Zasoby biblioteczne, stanowiące część mienia ruchomego likwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii, nie później niż z dniem 31 grudnia 2008 r., zostają przekazane Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Federalnej Demokratycznej Republice Etiopii.
§  2.
Likwidator Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii przekaże określone w § 1 mienie Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Federalnej Demokratycznej Republice Etiopii, w formie protokołu przekazania.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

2 Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82 poz. 560.