Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1989.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 1989 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 21 stycznia 1989 r.
w sprawie przesunięcia terminu weryfikacji wysokości zasiłków rodzinnych i uprawnień do zasiłku wychowawczego

Zgodnie z uchwałą nr 202 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1988 r. w sprawie Centralnego Planu Rocznego na 1989 r., w systemie zasiłków rodzinnych założono odejście od kryterium dochodowego.
Stosownie do tej uchwały przygotowywane są zmiany obowiązujących przepisów, dotyczące wypłacania zasiłków rodzinnych w oderwaniu od przeciętnego dochodu na osobę w rodzinie.

W związku z tym, Kierownik Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej podjął decyzję o przesunięciu terminu weryfikacji wysokości zasiłków rodzinnych.

Stosownie do podjętej decyzji, w styczniu 1989 r. nie należy dokonywać weryfikacji wysokości zasiłków rodzinnych lecz wypłacać je nadal w dotychczasowej wysokości.

Wysokość zasiłków rodzinnych należy ustalać ponownie w przypadku, gdy:

1) zaszły okoliczności powodujące konieczność ponownego ustalenia wysokości zasiłku rodzinnego w ciągu okresu, na który ustalono zasiłek (np. nabycie nowego źródła dochodu, utrata źródła dochodu),
2) w wyniku dokonanej na wniosek pracownika weryfikacji wysokości zasiłku rodzinnego na podstawie dochodu rodziny osiągniętego w 1988 r., przysługujący od lutego 1989 r. zasiłek rodzinny w myśl obowiązujących przepisów byłby korzystniejszy.

W razie zaistnienia takich sytuacji należy ponownie ustalić wysokość zasiłku i wypłacać ten zasiłek w nowej wysokości. W styczniu 1989 r., nie należy dokonywać również weryfikacji uprawnień do zasiłku wychowawczego, lecz wypłacać go nadal, stosując odpowiednio zasady dotyczące zasiłków rodzinnych.