Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2016.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia w 2016 r. kontroli problemowej przedsiębiorców w zakresie wykonywania zadań obronnych

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), w związku z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.), art. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571), zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli problemowej przedsiębiorców w zakresie wykonywania zadań obronnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 oraz z 2008 r. Nr 105, poz. 669) oraz "Planem kontroli problemowej w 2016 r. przedsiębiorców nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa w zakresie wykonywania zadań obronnych".
§  2. Kontrolą obejmuje się następujących przedsiębiorców:
1) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z siedzibą w Policach, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 58 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 września 2006 r. oraz Decyzji Nr 22 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 marca 2007 r., zgodnie z Umową Nr MSP/BDG/973/07/25 z dnia 1 czerwca 2007 r. o realizację zadań na rzecz obronności;
2) Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. z siedzibą w Grzybowie, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 64 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 września 2006 r. oraz Decyzji Nr 23 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 marca 2007 r., zgodnie z Umową Nr MSP/BDG/973/07/29 z dnia 18 czerwca 2007 r. o realizację zadań na rzecz obronności;
3) Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "Polskie Radio Szczecin" S.A. z siedzibą w Szczecinie, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 68 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 kwietnia 2003 r., zgodnie z Umową Nr MSP/DNW/620/14 z dnia 18 lutego 2014 r. o realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
4) Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" S.A. z siedzibą w Kielcach, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 59 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 kwietnia 2003 r., zgodnie z Umową Nr MSP/DNW/612/14 z dnia 18 lutego 2014 r. o realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
§  3.
1. Zakres kontroli obejmuje wykonywanie zadań na rzecz obronności nałożonych na przedsiębiorców w drodze decyzji administracyjnych oraz określonych w zawartych z poszczególnymi przedsiębiorcami umowach o realizację zadań na rzecz obronności, o których mowa w § 2.
2. Zgodnie z "Planem kontroli problemowej w 2016 r. przedsiębiorców nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa w zakresie wykonywania zadań obronnych" kontroli podlegają następujące zagadnienia:
1) planowanie i realizacja szkolenia obronnego, w tym ocena stopnia realizacji zakładanych celów szkoleniowych,
2) planowanie i wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych, w tym przestrzeganie zasad gospodarowania i wydatkowania przydzielonych na ten cel przez MSP środków budżetowych oraz zgodność złożonych do MSP sprawozdań z ich wydatkowania ze stanem faktycznym,
3) realizacja zadań z zakresu planowania operacyjnego, w tym poprawność opracowania kart realizacji zadań operacyjnych oraz przygotowanie osób funkcyjnych i obsady Stałego Dyżuru do uruchamiania oraz realizacji zadań określonych w planie operacyjnym funkcjonowania przedsiębiorcy,
4) realizacja zadań z zakresu militaryzacji i szczególnej ochrony, w tym ocena stanu realizacji przygotowań w tym zakresie,
5) poprawność i terminowość wykonania dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, określonych w "Wytycznych Ministra Skarbu Państwa do planowania i organizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wykonywanych przez przedsiębiorców".
§  4.
1. Kontrolę przeprowadzają trzyosobowe zespoły kontrolne składające się z dwóch pracowników Departamentu Spółek Strategicznych Ministerstwa Skarbu Państwa, zajmujących się merytorycznie realizacją zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa i jednego pracownika z Biura Audytu i Kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa.
2. Zespoły kontrolne przeprowadzają kontrolę na podstawie upoważnienia, wydanego przez Ministra Skarbu Państwa, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia, w którym zostanie podany imienny skład zespołu kontrolnego i wskazany jego przewodniczący.
3. Terminy przeprowadzenia kontroli, skład zespołów kontrolnych oraz zagadnienia podlegające kontroli u poszczególnych przedsiębiorców określa "Harmonogram kontroli problemowej przedsiębiorców w 2016 r.", stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. Instruktażu do prowadzenia kontroli dla zespołów kontrolnych udziela dyrektor Departamentu Spółek Strategicznych MSP, przy współdziałaniu z dyrektorem Biura Audytu i Kontroli MSP.
§  5. O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli Departament Spółek Strategicznych powiadamia kontrolowanych przedsiębiorców co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
§  6. Przewodniczący poszczególnych zespołów kontrolnych sporządzają w dwóch egzemplarzach protokoły z przeprowadzonej kontroli, uwzględniając w nich informacje określone w § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych i przedłożą je Ministrowi Skarbu Państwa do zatwierdzenia, w terminie jednego miesiąca od zakończenia kontroli.
§  7. Po zatwierdzeniu protokołów z kontroli przewodniczący zespołów kontrolnych, za pośrednictwem dyrektora Departamentu Spółek Strategicznych MSP przesyłają po jednym egzemplarzu protokołu kontrolowanym przedsiębiorcom.
§  8. W przypadku zgłoszenia przez kontrolowanego przedsiębiorcę, w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu z kontroli, zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, zasadność tych zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez Ministra Skarbu Państwa.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH

Warszawa, dnia ............................
MINISTER SKARBU PAŃSTWA
UPOWAŻNIENIE Nr ...........
Na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 oraz z 2008 r. Nr 105, poz. 669),
upoważniam
.........................................................-przewodniczący zespołu kontrolnego,
(imię i nazwisko)
.........................................................-członek zespołu kontrolnego,
(imię i nazwisko)
.........................................................-sekretarz zespołu kontrolnego,
(imię i nazwisko)
do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych
Zakres kontroli obejmuje:

1) planowanie i realizację szkolenia obronnego, w tym ocenę stopnia realizacji zakładanych celów szkoleniowych,

2) planowanie i wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych, w tym przestrzeganie zasad gospodarowania i wydatkowania przydzielonych na ten cel przez MSP środków budżetowych oraz zgodność złożonych do MSP sprawozdań z ich wydatkowania ze stanem faktycznym,

3) realizację zadań z zakresu planowania operacyjnego, w tym poprawność opracowania kart realizacji zadań operacyjnych oraz przygotowanie osób funkcyjnych i obsady Stałego Dyżuru do uruchamiania oraz realizacji zadań określonych w planie operacyjnym funkcjonowania przedsiębiorcy,

4) realizację zadań z zakresu militaryzacji i szczególnej ochrony, w tym ocenę stanu realizacji przygotowań w tym zakresie,

5) poprawność i terminowość wykonania dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, określonych w "Wytycznych Ministra Skarbu Państwa do planowania i organizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wykonywanych przez przedsiębiorców".

w .....................................................................................................................................
(nazwa kontrolowanego przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne)
Upoważnienie jest ważne do .............................................................................................
Minister Skarbu Państwa
......................................

(pieczęć i podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

HARMONOGRAM KONTROLI PROBLEMOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W 2016 R.

Lp.Nazwa przedsiębiorcyKontrolowane zagadnieniaTerminSkład zespołu kontrolnego
planowanie i realizacja szkolenia obronnegoplanowanie

i wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych

w 2015 r.

zadania

z zakresu planowania operacyjnego

zadania z zakresu militaryzacji i szczególnej ochronyrealizacja zadań

planistyczno-

-sprawo-

zdawczych

II kwartał 2016 r.Komórka organizacyjna wyznaczająca pracownikaFunkcja
12345678910
1Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

z siedzibą w Policach

XXXXXmaj-czerwiec

30.05-1.06

DSS MSPPrzewodniczący
BAK MSPCzłonek
DSS MSPSekretarz
2Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "Polskie Radio Szczecin" S.A.

z siedzibą w Szczecinie

XXXnie realizujeXczerwiec

2-3

DSS MSPPrzewodniczący
BAK MSPCzłonek
DSS MSPSekretarz
3Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.

z siedzibą w Grzybowie

XXXXXczerwiec

13-15

DSS MSPPrzewodniczący
BAK MSPCzłonek
DSS MSPSekretarz
4Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" S.A.

z siedzibą w Kielcach

XXXnie realizujeXczerwiec

16-17

DSS MSPPrzewodniczący
BAK MSPCzłonek
DSS MSPSekretarz
UWAGA: U przedsiębiorców wymienionych w poz. 1-2 i poz. 3-4, kontrole przeprowadzi odpowiednio zespół kontrolny w tym samym składzie.
1 Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).