Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2015.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia w 2015 r. kontroli problemowej przedsiębiorców w zakresie wykonywania zadań obronnych

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w związku z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.), art. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 oraz z 2008 r. Nr 105, poz. 669) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli problemowej przedsiębiorców w zakresie wykonywania zadań obronnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych oraz "Planem kontroli problemowej w 2015 r. przedsiębiorców nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa w zakresie wykonywania zadań obronnych".
§  2. Kontrolą objąć należy następujących przedsiębiorców:
1) Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. z siedzibą w Białymstoku, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 55 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 kwietnia 2003 r., zgodnie z Umową Nr MSP/DNW/607/14 z dnia 18 lutego 2014 r. o realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
2) RWE STOEN Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 stycznia 2008 r. oraz Decyzji Nr 61 Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 sierpnia 2009 r., zgodnie z Umową Nr DNWiP5-RG-7113-19/09 z dnia 04 listopada 2009 r. o realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
3) TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 60 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2013 r., zgodnie z Umową Nr MSP/DNW/566/14 z dnia 17 lutego 2014 r. o realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
4) Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu "Radio Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 69 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 kwietnia 2003 r. oraz Decyzji Nr 54 Ministra Skarbu Państwa z dnia 05 września 2006 r., zgodnie z Umową Nr MSP/BDG/973/07/21 z dnia 30 kwietnia 2007 r. o realizację zadań na rzecz obronności;
5) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 46 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 kwietnia 2003 r. oraz Decyzji Nr 71 Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 września 2006 r., zgodnie z Umową Nr MSP/DNW/2044/13 z dnia 26 marca 2013 r. o realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
6) Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 65 Ministra Skarbu Państwa z dnia 08 września 2006 r. oraz Decyzji Nr 21 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 marca 2007 r., zgodnie z Umową Nr MSP/BDG/973/07/27 z dnia 06 czerwca 2007 r. o realizację zadań na rzecz obronności.
§  3.
1. Zakres kontroli obejmować będzie wykonywanie zadań na rzecz obronności nałożonych na przedsiębiorców w drodze decyzji administracyjnych oraz określonych w zawartych z poszczególnymi przedsiębiorcami umowach o realizację zadań na rzecz obronności, o których mowa w § 2.
2. Zgodnie z "Planem kontroli problemowej w 2015 r. przedsiębiorców nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa w zakresie wykonywania zadań obronnych" kontroli podlegają następujące zagadnienia:
1) planowanie i realizacja szkolenia obronnego, w tym ocena stopnia realizacji zakładanych celów szkoleniowych,
2) planowanie i wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych, w tym przestrzeganie zasad gospodarowania i wydatkowania przydzielonych na ten cel przez MSP środków budżetowych oraz zgodność złożonych do MSP sprawozdań z ich wydatkowania ze stanem faktycznym,
3) realizacja zadań z zakresu planowania operacyjnego, w tym poprawność opracowania kart realizacji zadań operacyjnych oraz przygotowanie osób funkcyjnych i obsady Stałego Dyżuru do uruchamiania oraz realizacji zadań określonych w planie operacyjnym funkcjonowania przedsiębiorcy,
4) realizacja zadań z zakresu militaryzacji i szczególnej ochrony, w tym ocena stanu realizacji przygotowań w tym zakresie,
5) poprawność i terminowość wykonania dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, określonych w " Wytycznych Ministra Skarbu Państwa do planowania i organizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wykonywanych przez przedsiębiorców ".
§  4.
1. Kontrolę przeprowadzą trzyosobowe zespoły kontrolne składające się z dwóch pracowników z Departamentu Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Skarbu Państwa, zajmujących się merytorycznie realizacją zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa i jednego pracownika z Biura Kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa.
2. Poszczególne zespoły kontrolne przeprowadzą kontrolę na podstawie upoważnienia, wydanego przez Ministra Skarbu Państwa, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia, w którym zostanie podany imienny skład zespołu kontrolnego i jego przewodniczący.
3. Terminy przeprowadzenia kontroli, skład zespołów kontrolnych oraz zagadnienia podlegające kontroli u poszczególnych przedsiębiorców określa "Harmonogram kontroli problemowej przedsiębiorców w 2015 r.", stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. Instruktażu do prowadzenia kontroli dla zespołów kontrolnych udzieli dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego MSP, przy współdziałaniu z dyrektorem Biura Kontroli MSP.
§  5. O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli należy powiadomić kontrolowanego przedsiębiorcę co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
§  6. Przewodniczący poszczególnych zespołów kontrolnych sporządzą w dwóch egzemplarzach protokoły z przeprowadzonej kontroli, uwzględniając w nich informacje określone w § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych i przedłożą je Ministrowi Skarbu Państwa do zatwierdzenia, w terminie jednego miesiąca od zakończenia kontroli.
§  7. Po zatwierdzeniu protokołów z kontroli przewodniczący zespołów kontrolnych, za pośrednictwem dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego MSP prześlą po jednym egzemplarzu protokołu kontrolowanym przedsiębiorcom.
§  8. W przypadku zgłoszenia przez kontrolowanego przedsiębiorcę, w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu z kontroli, zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, zasadność tych zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez Ministra Skarbu Państwa.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH

Warszawa, dnia .....................
MINISTER SKARBU PAŃSTWA
UPOWAŻNIENIE Nr ............
Na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 oraz z 2008 r. Nr 105, poz. 669),
upoważniam
.................................................................................-przewodniczący zespołu kontrolnego,
(imię i nazwisko)
.................................................................................-członek zespołu kontrolnego,
(imię i nazwisko)
.................................................................................-sekretarz zespołu kontrolnego,
(imię i nazwisko)
do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych
Zakres kontroli obejmuje:
1) planowanie i realizacja szkolenia obronnego, w tym ocena stopnia realizacji zakładanych celów szkoleniowych,
2) planowanie i wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych, w tym przestrzeganie zasad gospodarowania i wydatkowania przydzielonych na ten cel przez MSP środków budżetowych oraz zgodność złożonych do MSP sprawozdań z ich wydatkowania ze stanem faktycznym,
3) realizacja zadań z zakresu planowania operacyjnego, w tym poprawność opracowania kart realizacji zadań operacyjnych oraz przygotowanie osób funkcyjnych i obsady Stałego Dyżuru do uruchamiania oraz realizacji zadań określonych w planie operacyjnym funkcjonowania przedsiębiorcy,
4) realizacja zadań z zakresu militaryzacji i szczególnej ochrony, w tym ocena stanu realizacji przygotowań w tym zakresie,
5) poprawność i terminowość wykonania dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, określonych w "Wytycznych Ministra Skarbu Państwa do planowania i organizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wykonywanych przez przedsiębiorców ".
w ..................................................................................................................................................................................
(nazwa kontrolowanego przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne)
Upoważnienie jest ważne do .....................................................................................................................................
Minister Skarbu Państwa
........................................
(pieczęć i podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

HARMONOGRAM KONTROLI PROBLEMOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W 2015 R.

Lp.Nazwa przedsiębiorcyKontrolowane zagadnieniaTerminSkład zespołu kontrolnego
planowanie i realizacja szkolenia obronnegoplanowanie i wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych w 2014 r.zadania z zakresu planowania operacyjnegozadania z zakresu militaryzacji i szczególnej ochronyrealizacja zadań planistyczno-sprawozdawczychII kwartał 2015 r.Komórka organizacyjna wyznaczająca pracownikaFunkcja
12345678910
1Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. z siedzibą w BiałymstokuXFinansowanie zadań w 2014 r. z własnych śr. finansowychXnie realizujeXkwiecień

16-17

DNW MSPPrzewodniczący
BK MSPCzłonek
DNW MSPSekretarz
2RWE STOEN Operator Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieXFinansowanie zadań w 2014 r. z własnych śr. finansowychXXXkwiecień

23-24

DNW MSPPrzewodniczący
BK MSPCzłonek
DNW MSPSekretarz
3TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w KrakowieXXXXXmaj

11-13

DNW MSPPrzewodniczący
BK MSPCzłonek
DNW MSPSekretarz
4Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu "Radio Wrocław" S.A. z siedzibą we WrocławiuXXXXXmaj

14-15

DNW MSPPrzewodniczący
BK MSPCzłonek
DNW MSPSekretarz
5Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w PłockuXXXXXmaj

27-29

DNW MSPPrzewodniczący
BK MSPCzłonek
DNW MSPSekretarz
6Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w PuławachXFinansowane zadań w 2014 r. z własnych śr. finansowychXXXczerwiec

17-19

DNW MSPPrzewodniczący
BK MSPCzłonek
DNW MSPSekretarz
UWAGA: W dniach 11-15 maja (poz. 3 i 4) kontrole przeprowadzi zespół kontrolujący w tym samym składzie.
1 Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1262).