Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2018.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) oraz w związku z art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W celu przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną.
2.  W skład Komisji Inwentaryzacyjnej wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej;
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej;
3) Członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej.
3.  Osoby, o których mowa w ust. 2, powołuje i odwołuje Prezes Kasy.
§  2. 
1.  W celu przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji poprzez uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahentów i banków salda rozrachunków oraz weryfikację prawidłowości stanów innych aktywów i pasywów w Centrali Kasy, powołuje się zespoły spisowe.
2.  Członków zespołów spisowych, o których mowa w ust. 1 wyznaczają Główny Księgowy Kasy, dyrektor Biura Administracji i Inwestycji i dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji.
3.  Skład zespołów spisowych, o których mowa w ust. 1 zatwierdza Prezes Kasy.
§  3.  Zasady i tryb przeprowadzania inwentaryzacji określa załącznik do zarządzenia nr 9 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego" (Dz. Urz. KRUS z 2018 r. poz. 9).
§  4.  Do zadań Komisji Inwentaryzacyjnej należy:
1) dokonanie spisu z natury znajdujących się w Centrali Kasy środków trwałych będących własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników;
2) dokonanie spisu z natury druków ścisłego zarachowania;
3) wyjaśnienie ewentualnych powstałych różnic między danymi ze spisu z natury i danymi wynikającymi z ewidencji księgowej oraz przedstawienie wniosków, co do sposobu ich rozliczenia.
§  5.  Do zadań zespołów spisowych powołanych do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji poprzez weryfikację należy:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji drogą uzyskania od kontrahentów i banków pisemnych potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych salda rozrachunków w drodze uzgadniania sald;
2) przeprowadzenie inwentaryzacji drogą weryfikacji aktywów i pasywów, których stan rzeczywisty nie podlega ustaleniu w drodze spisu z natury lub potwierdzeniu przez kontrahentów lub z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe;
3) sprawdzenie stanu księgowego aktywów i pasywów z dokumentami dotyczącymi poszczególnych tytułów (umów) lub z odpowiednimi dokumentami;
4) porównanie danych każdego zapisu w księgach rachunkowych z dowodami źródłowymi, będącymi podstawą zapisu;
5) sprawdzenie prawidłowości ewidencji i wysokości salda na dzień inwentaryzacji i stwierdzenie na tej podstawie, czy inwentaryzowane aktywa i pasywa objęto ewidencją bilansową lub pozabilansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  6.  Roczną inwentaryzację w drodze spisu z natury poszczególnych składników majątkowych należy przeprowadzić:
1) środki trwałe, będące własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, według stanu na dzień 30 listopada 2018 r.;
2) druki ścisłego zarachowania na dzień 31 grudnia 2018 r.
§  7.  Inwentaryzację roczną w drodze spisu z natury:
1) środków trwałych będących własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników należy przeprowadzić w terminie od dnia 10 do dnia 14 grudnia 2018 r.;
2) stan środków trwałych będących własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, który został spisany i ustalony na dzień 30 listopada 2018 r. należy zweryfikować (tj. uwzględnić zwiększenia i zmniejszenia w okresie od dnia 1 do dnia 31 grudnia 2018 r.) w terminie od dnia 7 do dnia 9 stycznia 2019 r.;
3) druków ścisłego zarachowania w dniu 31 grudnia 2018 r.
§  8.  Roczną inwentaryzację poprzez weryfikację poszczególnych składników majątkowych przeprowadza się według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., w terminie do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
§  9.  Do zadań Biura Finansowego Centrali Kasy należy porównanie wyników spisu z natury środków trwałych, będących własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, z ewidencją pozabilansową.
§  10.  Wyniki inwentaryzacji w drodze spisu z natury, Komisja Inwentaryzacyjna przedstawi Prezesowi Kasy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.