Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 16 grudnia 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§  1.
1. W celu przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Centrali KRUS powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1)PrzewodniczącyRenata Sankiewicz - Główny Specjalista w Biurze Administracji i Inwestycji
2)Członek KomisjiAgnieszka Myśliwiec - Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym
3)Członek KomisjiUrszula Tomaszek - Główny Specjalista w Biurze Administracji i Inwestycji
2. Osoby wchodzące w skład Komisji Inwentaryzacyjnej zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.
§  2.
1. Do zadań Komisji Inwentaryzacyjnej należy:
a) dokonanie spisu z natury znajdujących się w magazynie Centrali KRUS materiałów,
b) dokonanie spisu z natury znajdującego się w użyczeniu Centrali KRUS sprzętu komputerowego własności Funduszu Składkowego,
c) dokonanie spisu z natury znajdujących się w kasie Centrali KRUS środków pieniężnych,
d) wyjaśnienie ewentualnych przyczyn powstałych różnic i przedstawienie wniosków co do sposobu ich rozliczenia,
e) po zakończeniu inwentaryzacji spisu z natury składników majątku oraz rozliczenia ewentualnych różnic i niedoborów, Komisja sporządzi protokół oraz sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji uwzględniając wszystkie stwierdzone nieprawidłowości.
§  3. Inwentaryzację poszczególnych składników majątkowych należy przeprowadzić według stanu na dzień:

- zapasy materiałowe w magazynie objęte ewidencją ilościowo-wartościową oraz będące w ewidencji ilościowej i w depozycie na dzień 31.12.2004 r.,

- środki pieniężne znajdujące się w kasie na dzień 31.12.2004 r.,

- sprzęt komputerowy własności Funduszu Składkowego będący w użyczeniu Kasy na dzień 31.12.2004 r.

§  4. Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy:
1) przeprowadzenie po zakończeniu spisu wyceny arkuszy spisu z natury materiałów znajdujących się w magazynie,
2) ustalenie różnic pomiędzy wartością spisanego majątku ustalonego na dzień 31.12.2004 r. a wartością księgową,
3) dokonanie uzgodnień środków pieniężnych znajdujących się w kasie Centrali KRUS na dzień 31.12.2004 r.
§  5. Inwentaryzację roczną należy przeprowadzić w terminie od 31.12.2004 r. do 14.01.2005 r.
§  6. Zasady i tryb przeprowadzania inwentaryzacji określone są w Zarządzeniu Prezesa KRUS Nr 35 z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w KRUS".
§  7. Wyniki inwentaryzacji Komisja Inwentaryzacyjna przedstawi Prezesowi w terminie do 31 stycznia 2005 r.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.