Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2013.38

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji poprzez weryfikację w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403) oraz art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) zarządza się, co następuje:
§  1. W celu przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji poprzez weryfikację w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego powołuje się zespoły spisowe, które zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji poprzez weryfikację.
§  2.
1. Członków zespołów spisowych wyznaczają dyrektor Biura Administracjii Inwestycji, dyrektor Biura Finansowo-Księgowego i dyrektor Biura Informatykii Telekomunikacji.
2. Skład zespołów spisowych zatwierdza Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  3. Zasady i tryb przeprowadzenia inwentaryzacji określa załącznik do zarządzenia nr 33 Prezesa KRUS z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego" (Dz. Urz. KRUS poz. 28).
§  4. Do zadań zespołów spisowych powołanych do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji poprzez weryfikację należy:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji drogą uzyskania od kontrahentów i banków pisemnych rozrachunków na drodze uzgodnienia sald;
2) przeprowadzenie inwentaryzacji drogą weryfikacji aktywów i pasywów, których nie można lub z przyczyn uzasadnionych nie udało się zweryfikować drogą spisu z natury lub uzgodnień z kontrahentem;
3) sprawdzenie ich stanu księgowego z dokumentami dotyczącymi poszczególnych tytułów (umów) lub z odpowiednimi dokumentami;
4) porównanie danych każdego zapisu w księgach z dowodami źródłowymi, będącymi podstawą zapisu;
5) sprawdzenie prawidłowości ewidencji i wysokości salda na dzień inwentaryzacji i stwierdzenie na tej podstawie, czy inwentaryzowane aktywa i pasywa objęto ewidencją bilansową lub pozabilansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  5. Roczną inwentaryzację poprzez weryfikację poszczególnych składników majątkowych przeprowadza się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
§  6. 1 (uchylony).
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.
1 § 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 1 z dnia 17 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.PKRUS.2014.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 stycznia 2014 r.