Przeprowadzenie przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli problemowej z zakresu uprzątania powierzchni poklęskowych na obszarach chronionych w wybranych jednostkach z terenu RDLP w Toruniu

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.5.89

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.

DECYZJA Nr 72
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli problemowej z zakresu uprzątania powierzchni poklęskowych na obszarach chronionych w wybranych jednostkach z terenu RDLP w Toruniu

GI.0210.4.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 3  oraz § 13 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 4 , z późn. zm. wprowadzonymi Zarządzeniami DGLP nr 90 i nr 91 z dnia 25 listopada 2015 r. - zlecam, co następuje:

§  1. 
1. 
Przeprowadzenie kontroli problemowej dotyczącej uprzątania powierzchni poklęskowych na obszarach chronionych w wybranych jednostkach z terenu RDLP w Toruniu.
2. 
Kontrola zostanie przeprowadzona w wybranych nadleśnictwach na terenie RDLP w Toruniu, w których wystąpiła klęska związana z silnymi wiatrami w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. i objęła swym zasięgiem obszary chronione (rezerwaty, obszary ochrony strefowej gatunków chronionych, inne).
3. 
Kontrolę należy przeprowadzić w ujęciu kryteriów: legalności, celowości i rzetelności.
4. 
Kontrolę przeprowadzi Inspekcja Lasów Państwowych.
§  2. 
1. 
Z ustaleń dokonanych w postępowaniu kontrolnym należy sporządzić protokół kontroli, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 8 Uproszczone postępowanie kontrolne, § 52 Zarządzenia nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
2. 
Czynności kontrolne należy dokumentować zgodnie z postanowieniami Działu II Wszczęcie postępowania kontrolnego i dokumentowanie czynności kontrolnych Zarządzenia nr 84 Dyrektora Generalnego lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2013 r. z późn. zm. w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U.2017.788 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. W § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 W § 8 ust. 2 pkt 4 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że Dyrektor Generalny kontroluje działania jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
4 § 13 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2013 r. z późn. zm. w sprawie kontroli instytucjonalnej w PGL LP stanowi, że decyzję o przeprowadzeniu kontroli doraźnej podejmuje Dyrektor Generalny lub odpowiednio dyrektor regionalny.