Dziennik resortowy

Dz.Urz.ABW.2018.37

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2018 r.

DECYZJA Nr 206
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ocen bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na 2019 r.

Na podstawie art. 32a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.), postanawia się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się na 2019 r. plan przeprowadzania ocen bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
2.  Wykaz podmiotów zarządzających systemami teleinformatycznymi oraz zakres ocen bezpieczeństwa tych systemów określa załącznik do decyzji.
3.  Sposób i warunki przeprowadzania ocen bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych określi porozumienie, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania oceny bezpieczeństwa związanej z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym (Dz. U. poz. 1076).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz podmiotów zarządzających systemami teleinformatycznymi oraz zakres ocen bezpieczeństwa tych systemów

Lp.Podmiot zarządzający systemem teleinformatycznymZakres oceny bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego
1.Krajowe Biuro Wyborczesystem WOW "Wsparcie Organów Wyborczych"
2.Ministerstwo Finansówsystem JPK "Jednolity Plik Kontrolny"
3.Ministerstwo CyfryzacjiKrajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej oraz Węzeł Transgraniczny
4.Poczta Polska S.A.sieci i systemy produkcyjne
5.Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.sieci i systemy produkcyjne
6.Polska Grupa Górnicza S.A.sieci i systemy produkcyjne
7.Pomorski Urząd Wojewódzkisieci i systemy produkcyjne
8.Podlaski Urząd Wojewódzkisieci i systemy produkcyjne
9.Lubuski Urząd Wojewódzkisieci i systemy produkcyjne
10.Świętokrzyski Urząd Wojewódzkisieci i systemy produkcyjne