Przeprowadzenie pełnej rocznej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2016.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 14 października 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia pełnej rocznej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277) oraz art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
W celu przeprowadzenia pełnej rocznej inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą" powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną.
2.
W skład Komisji Inwentaryzacyjnej wchodzą:
1)
Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej;
2)
Zastępca Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej;
3)
Członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej.
3.
Osoby, o których mowa w ust. 2, powołuje i odwołuje Prezes Kasy.
§  2.
1.
W celu przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji poprzez uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahentów i banków salda rozrachunków oraz weryfikację prawidłowości stanów innych aktywów i pasywów w Centrali Kasy, powołuje się zespoły spisowe.
2.
Członków zespołów spisowych, o których mowa w ust. 1 wyznaczają dyrektor Biura Administracji i Inwestycji, dyrektor Biura Finansowo - Księgowego i dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji.
3.
Skład zespołów spisowych, o których mowa w ust. 1 zatwierdza Prezes Kasy.
§  3.
Zasady i tryb przeprowadzania inwentaryzacji określa załącznik do zarządzenia nr 44 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 października 2016 r. sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego" (Dz. Urz. KRUS z 2016 r. poz. 46).
§  4.
Do zadań Komisji Inwentaryzacyjnej należy:
1)
dokonanie spisu z natury znajdujących się w Centrali Kasy środków trwałych własnych i obcych, pozostałych środków trwałych i pozostałego wyposażenia objętego ewidencją ilościową;
2)
dokonanie spisu z natury znajdujących się w Centrali Kasy środków trwałych będących własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników;
3)
dokonanie spisu z natury druków ścisłego zarachowania;
4)
wyjaśnienie ewentualnych powstałych różnic między danymi ze spisu z natury i danymi wynikającymi z ewidencji księgowej oraz przedstawienie wniosków, co do sposobu ich rozliczenia.
§  5.
Do zadań zespołów spisowych powołanych do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji poprzez weryfikację należy:
1)
przeprowadzenie inwentaryzacji drogą uzyskania od kontrahentów i banków pisemnych potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych salda rozrachunków w drodze uzgadniania sald;
2)
przeprowadzenie inwentaryzacji drogą weryfikacji aktywów i pasywów, których stan rzeczywisty nie podlega ustaleniu w drodze spisu z natury lub potwierdzeniu przez kontrahentów lub z przyczyn uzasadnionych nie było to możliwe;
3)
sprawdzenie stanu księgowego aktywów i pasywów z dokumentami dotyczącymi poszczególnych tytułów (umów) lub z odpowiednimi dokumentami;
4)
porównanie danych każdego zapisu w księgach rachunkowych z dowodami źródłowymi, będącymi podstawą zapisu;
5)
sprawdzenie prawidłowości ewidencji i wysokości salda na dzień inwentaryzacji i stwierdzenie na tej podstawie, czy inwentaryzowane aktywa i pasywa objęto ewidencją bilansową lub pozabilansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  6.
Roczną inwentaryzację w drodze spisu z natury poszczególnych składników majątkowych należy przeprowadzić:
1)
środki trwałe, pozostałe środki trwałe, według stanu na dzień 31 października 2016 r.;
2)
pozostałe wyposażenie objęte ewidencją ilościową, według stanu na dzień 31 października 2016 r.;
3)
środki trwałe, będące własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, według stanu na dzień 31 października 2016 r.;
4)
ewidencję druków ścisłego zarachowania na dzień 31 grudnia 2016 r.
§  7.
Inwentaryzację roczną w drodze spisu z natury:
1)
środków trwałych, pozostałych środków trwałych i pozostałego wyposażenia objętego ewidencją ilościową należy przeprowadzić w terminie od dnia 3 listopada do dnia 25 listopada 2016 r.;
2)
środków trwałych będących własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników należy przeprowadzić w terminie od dnia 3 listopada do dnia 25 listopada 2016 r.;
3)
stan środków trwałych będących własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, który został spisany i ustalony na dzień 31 października 2016r. należy zweryfikować (tj. uwzględnić zwiększenia i zmniejszenia w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2016r.) w terminie od dnia 2 do dnia 5 stycznia 2017r.
4)
druków ścisłego zarachowania w dniu 31 grudnia 2016 r.
§  8.
Roczną inwentaryzację poprzez weryfikację poszczególnych składników majątkowych przeprowadza się według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., w terminie do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
§  9.
Do zadań Biura Finansowo - Księgowego Centrali Kasy należy:
1)
sprawdzenie, po zakończeniu spisu z natury, arkuszy spisu z natury środków trwałych, pozostałych środków trwałych po wycenie przez uprawnionego pracownika Biura Administracji i Inwestycji Centrali Kasy;
2)
ustalenie ewentualnych różnic pomiędzy wartością spisanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych na dzień 31 października 2016r., a ich wartością księgową;
3)
porównanie wyników spisu z natury środków trwałych, będącego własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, z ewidencją pozabilansową.
§  10.
Wyniki inwentaryzacji w drodze spisu z natury, Komisja Inwentaryzacyjna przedstawi Prezesowi Kasy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2017 r.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.