Przeprowadzenie inwentaryzacji w kasach chorych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2003.2.21

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 2003 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 17 marca 2003 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasach chorych.

Na podstawie art. 200 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządza się inwentaryzację, w celu zweryfikowania stanów aktywów i pasywów Regionalnych Kas Chorych i Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, zwane dalej "kasami chorych", i ujęcia ich w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2003 r.
2.
Inwentaryzację przeprowadza się według stanu na dzień 31 marca 2003 r. i obejmuje ona:
1)
wartości niematerialne i prawne - porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami;
2)
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) - porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami;
3)
środki trwałe - spis ilości z natury;
4)
maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie - spis ilości z natury;
5)
środki trwałe w budowie - porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami;
6)
materiały w magazynach (informatyczne, inwestycyjne, biurowe, z odzysku i likwidacji, druki RUM) - spis ilości z natury;
7)
towary w magazynach w kasie i oddziałach (oferty, recepty) - spis ilości z natury;
8)
zobowiązania, należności sporne i wątpliwe, należności od pracowników i innych osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, należności z tytułów publicznoprawnych - porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami;
9)
należności nie uwzględnione w pkt 8, w tym udzielone pożyczki - uzyskanie potwierdzenia prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych;
10)
papiery wartościowe w depozytach - uzyskanie potwierdzenia prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych;
11)
gotówka w kasach w kasie chorych i oddziałach - spis ilości z natury;
12)
środki pieniężne w bankach - uzyskanie potwierdzenia prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych;
13)
fundusze, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe - porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami;
14)
nie zużyte materiały odpisywane w koszty w momencie ich zakupu (znaki opłaty pocztowej, bilety itp.) - spis ilości z natury;
15)
materiały w obcych magazynach (sprzęt do elektrokardioterapii) - uzyskanie potwierdzenia prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych.
§  2.
Przeprowadzający inwentaryzację powinni dokonać oceny przydatności dla Narodowego Funduszu Zdrowia składnika aktywów. Jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że dany składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych - należy zgłosić tę ocenę Głównemu Księgowemu kasy chorych.
§  3.
1.
Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą porównania ksiąg rachunkowych z dokumentami powierza się Departamentowi Księgowości kasy chorych.
2.
Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą uzyskania potwierdzenia stanu prezentowanego w księgach rachunkowych powierza się Departamentowi Księgowości kasy chorych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi kasy chorych.
3.
Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych metodą spisu z natury powierza się Komisji Inwentaryzacyjnej.
§  4.
Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:
1)
przedstawiciele Ministra Zdrowia:

- Marek Kondracki - Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, 1

- Andrzej Cichocki - Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, 2

- Jacek Włodarczyk,

- Janusz Krzykowski,

2)
przedstawiciele kas chorych:
a)
Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych we Wrocławiu:

– Mirosława Antoniewicz,

– Paweł Klauza,

– Piotr Winczowski,

b)
Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Bydgoszczy:

– Kowalski Mieczysław,

– Głowacki Tomasz,

– Piekut Małgorzata,

– Sroka Arleta,

– Palicka Karolina,

– Koprowska Fryca Beata,

– Stolowska Ritak,

– Scydak Renata,

– Jasińska Bogumiła,

c)
Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych w Lublinie:

– Mirosław Żydek,

– Danuta Sikora,

d)
Lubuskiej Regionalnej Kasy Chorych w Zielonej Górze:

– Jacek Zamorski,

– Jacek Rawski,

e)
Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych w Łodzi - Anna Szczepańska-Karpacka,
f)
Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie:

– Marcin Kopaczyński,

– Ewa Maścidło,

– Edyta Bania,

g)
Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych w Warszawie - Stanisława Gąska,
h)
Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Opolu:

– Janina Pustelak,

– Barbara Szymaniec,

– Andrzej Walasiak,

i)
Podkarpackiej Regionalnej Kasy Chorych w Rzeszowie:

– Stanisława Banat,

– Leszek Grabowski,

– Robert Mróz,

– Katarzyna Grodzka,

j)
Podlaskiej Regionalnej Kasy Chorych w Białymstoku Jarosław Pokoleńczuk - Inspektor ds. kontroli finansowo-rzeczowej,
k)
Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Gdańsku:

– Katarzyna Kłosińska,

– Jadwiga Styczeń,

– Halina Dzikowska,

l)
Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych w Katowicach:

– Marcin Orłoś ,

– Łukasz Świerkowski,

m)
Świętokrzyskiej Regionalnej Kasy Chorych w Kielcach Ireneusz Kędzierska,
n)
Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Kasy Chorych w Olsztynie:

– Krystyna Rogalska,

– Katarzyna Bystrzycka,

– Wojciech Majerski,

– Emil Kuriata,

o)
Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Poznaniu:

– Jolanta Stachowiak,

– Halina Wojtkowiak,

– Katarzyna Wierska,

– Marzena Kasprzak,

– Helena Rokicka ,

– Lucyna Pięta,

– Lucyna Skorupka,

p)
Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Szczecinie:

– Andrzej Borcz - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego,

r)
Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych w Warszawie:

– Alicja Jasica,

– Dariusz Dołecki.

§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.
1 Z dniem 18 czerwca 2003 r. Pan Marek Kondracki został odwołany z funkcji Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, zgodnie z § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz.Urz.M.Z.03.7.59).
2 Z dniem 18 czerwca 2003 r. Pan Andrzej Cichocki został powołany na Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, zgodnie z § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz.Urz.M.Z.03.7.59).