Przeprowadzenie inwentaryzacji środków rzeczowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. - OpenLEX

Przeprowadzenie inwentaryzacji środków rzeczowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2010.1.29

Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 2009 r.

DECYZJA Nr 96/09
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków rzeczowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 47, poz. 688), postanawia się, co następuje:
§  1.
1.
Inwentaryzację środków rzeczowych nabytych ze środków funduszu operacyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", należy zakończyć w terminie do 1 grudnia 2009 r.
2.
W uzasadnionym przypadku, na wniosek dysponenta funduszu operacyjnego CBA, termin zakończenia inwentaryzacji może zostać przedłużony przez Szefa CBA na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni.
§  2.
Inwentaryzację przeprowadza się we wszystkich jednostkach organizacyjnych CBA dysponujących środkami z funduszu operacyjnego CBA.
§  3.
Ustala się datę przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31 października 2009 r.
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.