Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2015.46

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1
z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224 oraz z 2015 r. poz. 978) zarządza się, co następuje:

Procedura przygotowawcza

§  1.
1.
Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., której celem jest ustalenie stanu aktywów i pasywów oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic w ewidencji księgowej.
2.
Inwentaryzacji podlegają:
1)
akcje i udziały Skarbu Państwa;
2)
papiery wartościowe zdeponowane w departamencie właściwym w sprawie ewidencji;
3)
składniki mienia rzeczowego pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa, po rozwiązanych lub wygasłych umowach leasingowych mienia Skarbu Państwa oraz przejęte przez Skarb Państwa z innych tytułów, zwane dalej "mieniem polikwidacyjnym";
4)
nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieoddane w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym, zwane dalej "nieruchomościami Skarbu Państwa".
3.
W stosunku do składników majątkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 przepis art. 26 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
4.
Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o datach wykonania poszczególnych czynności inwentaryzacyjnych, należy przez to rozumieć obowiązek zakończenia określonej czynności najpóźniej we wskazanym dniu.
§  2.
1.
Minister Skarbu Państwa powołuje Komisję Inwentaryzacyjną, zwaną dalej "Komisją I", w trzyosobowym składzie i wskazuje jej przewodniczącego.
2.
Przewodniczący Komisji I w porozumieniu z Dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji, wskazuje dwóch przedstawicieli Ministra Skarbu Państwa do pracy w zespołach spisowych w zakresie inwentaryzacji składników mienia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i informację o tym przedkłada do zatwierdzenia przez Ministra Skarbu Państwa.
3.
Minister Skarbu Państwa zatwierdza kandydatury przedstawicieli Ministra Skarbu Państwa zgodnie z propozycją Przewodniczącego Komisji I, o której mowa w ust. 2.
4.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych wskazanych przez Komisję I, do dnia 13 listopada 2015 r., przekazują Komisji I listy pracowników wytypowanych do pracy w zespołach spisowych w zakresie inwentaryzacji składników mienia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 4, według liczby ustalonej przez Komisję I proporcjonalnie do stanu osobowego poszczególnych komórek organizacyjnych.
5.
Przewodniczący Komisji I proponuje składy trzyosobowych zespołów spisowych w zakresie inwentaryzacji składników mienia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 4, wskazuje ich przewodniczących i przedkłada, do dnia 20 listopada 2015 r., stosowny wykaz członków zespołów spisowych do zatwierdzenia przez Ministra Skarbu Państwa.
6.
Minister Skarbu Państwa zatwierdza składy zespołów spisowych, o których mowa w ust. 5 do dnia 27 listopada 2015 r.
7.
W skład Komisji I nie mogą wchodzić pracownicy bezpośrednio wykonujący obowiązki służbowe w odniesieniu do składników majątkowych wymienionych w § 1 ust. 2.
8.
W sytuacjach uzasadnionych, Przewodniczący Komisji I może w trakcie trwania inwentaryzacji zmienić skład zespołu spisowego. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
9.
Pracownik oddelegowany do pracy w zespole spisowym pozostaje w dyspozycji Komisji I i w czasie czynnego wykonywania prac inwentaryzacyjnych jest zwolniony z wykonywania innych zadań wynikających z jego zakresu obowiązków.
§  3.
1.
Komisja I we współpracy z komórką organizacyjną właściwą w sprawie ewidencji, do dnia 11 grudnia 2015 r., przeprowadza szkolenia pracowników oraz przedstawicieli wojewodów zaangażowanych w czynności inwentaryzacyjne.
2.
Komisja I co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia przekaże Dyrektorom właściwych komórek organizacyjnych drogą elektroniczną (e-mail) listy pracowników przewidzianych do odbycia szkolenia wraz ze wskazaniem jego terminu.
§  4.
Członkowie Komisji I mogą na każdym etapie kontrolować przebieg inwentaryzacji oraz jej wyniki, a efekty kontroli zostają potwierdzone sporządzeniem notatki przedłożonej w trakcie inwentaryzacji Ministrowi Skarbu Państwa, a po jej zakończeniu - dołączonej do sprawozdania końcowego.

Inwentaryzacja akcji i udziałów Skarbu Państwa

§  5.
1.
Stan akcji i udziałów Skarbu Państwa ustala się w drodze:
1)
spisu z natury dla papierów wartościowych przechowywanych w depozycie papierów wartościowych spółek niepublicznych prowadzonym przez komórkę organizacyjną właściwą w sprawie ewidencji;
2)
uzyskania potwierdzenia stanu ilościowo-wartościowego akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których prawa z akcji i udziałów wykonują komórki organizacyjne właściwe w sprawie nadzoru właścicielskiego;
3)
uzyskania potwierdzenia stanu ilościowo-wartościowego akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których prawa z akcji i udziałów wykonują, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Skarbu Państwa, inne spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz inne organy (w szczególności inni ministrowie);
4)
porównania danych z dokumentami znajdującymi się w Ministerstwie Skarbu Państwa dla spółek, które nie nadesłały potwierdzenia, o którym mowa w pkt 2 i 3.
2.
Za ustalenie stanu akcji i udziałów Skarbu Państwa, na zasadach określonych w ust. 1, odpowiedzialni są:
1)
Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji dla papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
Dyrektorzy komórek organizacyjnych właściwych w sprawie nadzoru właścicielskiego w spółkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4;
3)
Dyrektorzy komórek organizacyjnych właściwych w sprawie nadzoru właścicielskiego nad podmiotami, którym udzielono pełnomocnictwa do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
§  6.
1.
Zespoły spisowe, powołane do inwentaryzacji papierów wartościowych przechowywanych w depozycie papierów wartościowych spółek niepublicznych, w dniu 31 grudnia 2015 r., przeprowadzają inwentaryzację i sporządzają protokoły według wzoru określonego w załączniku nr 1, które następnie przekazują do zatwierdzenia Dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji.
2.
Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji, do dnia 15 stycznia 2016 r., przekazuje zatwierdzone protokoły Komisji I.
§  7.
1.
Ustalenie stanów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, odbywa się na podstawie pisemnego potwierdzenia stanu ilościowo-wartościowego akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółce oraz wysokości kapitału zakładowego, uzyskanego przez komórki organizacyjne właściwe w sprawie nadzoru właścicielskiego od zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa lub z biur maklerskich i banków, w których przechowywane są akcje Skarbu Państwa, sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.
2.
Z czynności opisanych w ust. 1, komórki organizacyjne właściwe w sprawie nadzoru właścicielskiego sporządzają zbiorcze zestawienie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3, do którego dołączają oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 i, do dnia 22 stycznia 2016 r., przekazują je Komisji I.
3.
Dla spółek, które nie nadeślą potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, komórki organizacyjne właściwe w sprawie nadzoru właścicielskiego ustalają stany ilościowo-wartościowe w drodze porównania danych z dokumentami, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 i sporządzają zbiorcze zestawienie informacji w tym zakresie zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 i, do dnia 22 stycznia 2016 r., przekazują je Komisji I.
4.
Komisja I po weryfikacji stanów ilościowo-wartościowych akcji i udziałów Skarbu Państwa, do dnia 29 stycznia 2016 r., przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, Dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji, w celu ustalenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.
5.
Komórka organizacyjna właściwa w sprawie ewidencji, w oparciu o materiały przekazane przez Komisję I, ustala różnice inwentaryzacyjne w zakresie akcji i udziałów Skarbu Państwa i, do dnia 5 lutego 2016 r., przekazuje wykazy różnic inwentaryzacyjnych Komisji I sporządzone zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w załącznikach nr 6-8.
6.
Komisja I w przypadku wykazania różnic inwentaryzacyjnych w zakresie akcji i udziałów Skarbu Państwa, występuje do Dyrektorów komórek organizacyjnych właściwych w sprawie nadzoru właścicielskiego o ich wyjaśnienie.
7.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych właściwych w sprawie nadzoru właścicielskiego, do dnia 17 lutego 2016 r., przekazują Komisji I wyjaśnienia w zakresie różnic inwentaryzacyjnych, podając właściwe ilości i wartości akcji i udziałów Skarbu Państwa do ujęcia w księgach rachunkowych oraz dokonają korekty stanów ewidencyjnych, wystawiając odpowiednie dokumenty transakcyjne stosowane w ewidencji księgowej akcji i udziałów.

Inwentaryzacja mienia polikwidacyjnego i nieruchomości Skarbu Państwa

§  8.
1.
Inwentaryzację mienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 przeprowadzają wojewodowie na podstawie upoważnień wydanych zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.
2.
W przypadku składników mienia przejętego na rzecz Skarbu Państwa po dniu 31 grudnia 2014 r. inwentaryzację mienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 przeprowadzają wojewodowie z udziałem przedstawicieli Ministra Skarbu Państwa.
3.
Stan mienia polikwidacyjnego i nieruchomości Skarbu Państwa ustala się w drodze spisu z natury oddzielnie dla każdego obiektu do dnia 15 stycznia 2016 r.
4.
Wynikowe dokumenty inwentaryzacyjne muszą zawierać dane dostatecznie identyfikujące poszczególne składniki mienia oraz ich ilość i wartość.
§  9.
1.
Do dnia 15 stycznia 2016 r. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji uzyska od wojewodów wynikowe dokumenty inwentaryzacyjne.
2.
Do dnia 29 stycznia 2016 r., Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji przekazuje Komisji I dane dotyczące mienia polikwidacyjnego i nieruchomości Skarbu Państwa ustalone w wyniku inwentaryzacji wraz z wynikowymi dokumentami źródłowymi oraz zestawienie zapisów ewidencji rzeczowej dotyczące mienia polikwidacyjnego i nieruchomości Skarbu Państwa z uwzględnieniem podziału na obiekty spisowe i kategorie mienia polikwidacyjnego.
3.
Do dnia 29 stycznia 2016 r., Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawie finansów przekazuje Komisji I zestawienie zapisów księgowych dotyczące mienia polikwidacyjnego i nieruchomości Skarbu Państwa z uwzględnieniem podziału na obiekty spisowe i kategorie mienia polikwidacyjnego.
4.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności danych Komisja I, po wyjaśnieniu różnic, do dnia 12 lutego 2016 r., przekazuje Dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji informacje na temat konieczności dokonania korekt.
5.
Do dnia 19 lutego 2016 r. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji przekazuje Dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawie finansów dokumenty niezbędne do dokonania korekt.
6.
Do dnia 26 lutego 2016 r. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawie finansów dokonuje korekt i przekazuje Komisji I skorygowane zestawienie zapisów księgowych dotyczące mienia polikwidacyjnego i nieruchomości Skarbu Państwa z uwzględnieniem podziału na obiekty spisowe i kategorie mienia polikwidacyjnego.

Zakończenie prac inwentaryzacyjnych

§  10.
1.
Komisja I sporządza dwa egzemplarze sprawozdania z inwentaryzacji wraz z wnioskami, co do rozliczenia ewentualnych różnic i przedkłada, do dnia 26 lutego 2016 r., Ministrowi Skarbu Państwa do zatwierdzenia.
2.
Minister Skarbu Państwa zatwierdza lub odrzuca sprawozdanie Komisji I w ciągu 5 dni roboczych od przedłożenia.
3.
W przypadku odrzucenia sprawozdania, Komisja I wznawia swoją działalność na czas nie dłuższy niż 5 dni roboczych w celu dokonania korekty sprawozdania i ponownego przedłożenia go do zatwierdzenia Ministrowi Skarbu Państwa.
4.
Zatwierdzone przez Ministra Skarbu Państwa sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji, Komisja I niezwłocznie przekazuje po jednym egzemplarzu: Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Skarbu Państwa i Dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji.
5.
Na podstawie zatwierdzonego sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji wraz z wnioskami, Dyrektor Generalny Ministerstwa Skarbu Państwa nakłada na Dyrektorów odpowiednich komórek organizacyjnych obowiązek realizacji poszczególnych zaleceń wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania.
6.
Dokumenty inwentaryzacyjne Komisja I niezwłocznie przekazuje Dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji. Dokumenty te są przechowywane przez 2 lata w komórce organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji, a po tym okresie podlegają archiwizacji zgodnie z zasadami przyjętymi w Ministerstwie Skarbu Państwa.
§  11.
Komisja I oraz zespoły spisowe ulegają rozwiązaniu po wykonaniu czynności określonych powyżej.
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Protokół inwentaryzacyjny nr/

Rodzaj inwentaryzacji: okresowa rocznaJednostka inwentaryzowana:
Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji: w drodze spisu z naturyData rozpoczęcia spisu:
Przedmiot inwentaryzacji: papiery wartościowe znajdujące się w depozycieData zakończenia spisu:
Skład zespołu spisowego:Stan na dzień:
Przewodniczący:
Członek 1:
Członek 2:
W obecności osoby prowadzącej depozyt papierów wartościowych spółek niepublicznych MSP - Pani/Pana zespół spisowy dokonał komisyjnego przeliczenia znajdujących się w ww depozycie dokumentów akcji spółki:
Siedziba:Nr akt:
Lp.Stwierdzona liczba akcji wynikająca z dokumentów akcjiRodzaj akcjiSeriaNumeryWartość nominalna

1 akcji

Łączna wart nom. akcji objętych dokumentemUwagi
12345678
Łączna liczba akcji SP wynikająca z ww. dokumentów akcji:Spis zakończono na pozycji:Łączna wartość nominalna akcji SP objętych ww. dokumentami akcji:
Podpisy członków zespołu spisowego:Słownie:
Przewodniczący: .........................................

Członek 1: ....................................

Członek 2: ....................................

Warszawa, dniaPodpis osoby prowadzącej depozyt: ..........................

Sprawdził:..............................................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

POTWIERDZENIE STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W SPÓŁCE

W związku z inwentaryzacją akcji i udziałów Skarbu Państwa, na podstawie art. 26 oraz w nawiązaniu do art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), wzywamy Was do pisemnego potwierdzenia danych, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., w terminie do dnia 7 stycznia 2016 r.

ODCINEK A1)

nadawca:Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa Departament
adresat:nazwa i adres
nazwa i adres spółki:nazwa i adresnr akt: 0000
Ilość akcji/udziałów Skarbu Państwa (łącznie z akcjami/udziałami nieprzydzielonymi uprawnionym oraz pozostającymi do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym)
Ilość akcji/udziałów pozostała do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym pracownikom spółki2)
Ilość akcji/udziałów pozostała do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym rolnikom, rybakom i plantatorom2)
Wartość nominalna 1 akcji/udziału3)
Łączna wartość nominalna akcji/udziałów Skarbu Państwa3)
Kapitał zakładowy
Kapitał podstawowy4)

data: pieczęć i podpis Dyrektora Departamentu:

ODCINEK B1)

stan na dzień: 31.12.2015 r.

adresat:Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

Departament

nazwa i adres spółki:nazwa i adresnr akt: 0000
Ilość akcji/udziałów Skarbu Państwa (łącznie z akcjami/udziałami nieprzydzielonymi uprawnionym oraz pozostającymi do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym)
Ilość akcji/udziałów pozostała do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym pracownikom spółki2)
Ilość akcji/udziałów pozostała do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym rolnikom, rybakom i plantatorom2)
Wartość nominalna 1 akcji/udziału3)
Łączna wartość nominalna akcji/udziałów Skarbu Państwa3)
Kapitał zakładowy
Kapitał podstawowy4)

data: imię, nazwisko i podpis upoważnionego do potwierdzenia stanu:

1) ODCINEK A wypełnia w całości właściwy departament wykonujący prawa z akcji/udziałów oraz pozycje "adresat", "nazwa i adres spółki", "stan na dzień" oraz "nr akt" na ODCINKU B. ODCINEK B wypełnia spółka, biuro maklerskie lub bank przechowujący akcje SP w depozycie - bezwzględnie należy wpisać wartości.

2) Wpisać: "NIE DOTYCZY" lub podać ilość akcji nieobjętych przez uprawnionych (nie należy uwzględniać akcji które nie zostały przyznane uprawnionym).

3) Przy nierównych udziałach podać wartość nominalną udziału Skarbu Państwa.

4) Dotyczy spółek postawionych w stan likwidacji lub upadłości.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI Z USTALENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA

w drodze potwierdzenia stanu ilościowo-wartościowego

sporządzający: Departament
Lp.Nr aktNazwa spółkiSiedzibaIlość akcji/udziałów Skarbu Państwa

wg potwierdzenia

Łączna wartość nominalna akcji/udziałów

wg potwierdzenia

Uwagi
1234567

data: podpis sporządzającego zestawienie

pieczęć i podpis Dyrektora Departamentu:

ZAŁĄCZNIK Nr  4

POTWIERDZENIE STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W SPÓŁCE

w drodze porównania z dokumentami

W związku z inwentaryzacją akcji i udziałów Skarbu Państwa, wobec braku potwierdzenia stanu ilościowo-wartościowego przez niżej wskazanego adresata, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 oraz w nawiązaniu do art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), niżej wskazany potwierdzający potwierdza dane wg stanu na dzień 31.12.2015 r., na podstawie posiadanych dokumentów.
potwierdzający:Departament
adresat:nazwa i adres
nazwa i adres spółki:nazwa i adresnr akt: 0000
Ilość akcji/udziałów Skarbu Państwa (łącznie z akcjami/udziałami nieprzydzielonymi uprawnionym oraz pozostającymi do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym)
Wartość nominalna 1 akcji/udziału2)
Łączna wartość nominalna akcji/udziałów Skarbu Państwa2)
Kapitał zakładowy
Kapitał podstawowy3)
Dokument potwierdzający
Data dokumentu potwierdzającego

Data: podpis sporządzającego potwierdzenie:

pieczęć i podpis Dyrektora Departamentu:

1) Wpisać: "NIE DOTYCZY" lub podać ilość akcji nieobjętych przez uprawnionych (nie należy uwzględniać akcji które nie zostały przyznane uprawnionym).

2) Przy nierównych udziałach podać wartość nominalną udziału Skarbu Państwa.

3) Dotyczy spółek postawionych w stan likwidacji lub upadłości.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI Z USTALENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA

w drodze porównania z dokumentami

sporządzający: Departament
Lp.Nr aktNazwa spółkiSiedzibaIlość akcji/udziałów Skarbu Państwa wg dokumentuŁączna wartość nominalna akcji/udziałów wg dokumentuDokument potwierdzającyData dokumentuUwagi
123456789

data: podpis sporządzającego zestawienie:

pieczęć i podpis Dyrektora Departamentu:

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYKAZ RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH

papierów wartościowych przechowywanych w depozycie papierów wartościowych spółek niepublicznych

sporządzający: Departament
Lp.Nr aktNazwa spółkiSiedzibaIlość akcji Skarbu Państwa

wg dokumentów akcji

Ilość akcji Skarbu Państwa

wg rejestru depozytu

Różnice

w ilości akcji (5-6)

Łączna wartość nominalna akcji wg dokumentów akcjiŁączna wartość nominalna akcji wg rejestru depozytuUwagi
12345678910

data:

Sporządził: .....................................................................

Imię i nazwisko podpis

pieczęć i podpis Dyrektora Departamentu:

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WYKAZ RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH Z USTALENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA

w drodze potwierdzenia stanu ilościowo-wartościowego

sporządzający: Departament
Lp.Nr aktNazwa spółkiSiedzibaIlość akcji/udziałów Skarbu Państwa wg potwierdzeniaIlość akcji/udziałów Skarbu Państwa wg ewidencjiRóżnice w ilości akcji/ udziałów (5-6)Łączna wartość nominalna akcji udziałów wg potwierdzeniaŁączna wartość nominalna akcji/udziałów wg ewidencjiRóżnice w łącznej wartości nominalnej (8-9)Uwagi
1234567891011

data:

Sporządził: .....................................................................

Imię o nazwisko podpis

pieczęć i podpis Dyrektora Departamentu:

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYKAZ RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH Z USTALENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA

w drodze porównania z dokumentami

sporządzający: Departament
Lp.Nr aktNazwa spółkiSiedzibaIlość akcji/udziałów Skarbu Państwa wg dokumentuIlość akcji/udziałów Skarbu Państwa wg ewidencjiRóżnice w ilości akcji/udziałów (5-6)Łączna wartość nominalna akcji udziałów wg dokumentuŁączna wartość nominalna akcji/udziałów wg ewidencjiRóżnice w łącznej wartości nominalnej (8-9)Uwagi
1234567891011

data:

Sporządził: .....................................................................

Imię i nazwisko podpis

pieczęć i podpis Dyrektora Departamentu:

1 Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1262).