Przeprowadzenie czynności likwidacyjnych w związku z wdrożeniem ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie... - OpenLEX

Przeprowadzenie czynności likwidacyjnych w związku z wdrożeniem ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2016.40

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia czynności likwidacyjnych w związku z wdrożeniem ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), w związku z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 749) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Wyznacza się pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw czynności likwidacyjnych w związku z wdrożeniem ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw, zwanego dalej "pełnomocnikiem".
2.
Nadzór nad wykonywaniem czynności pełnomocnika sprawuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§  2.
1.
Pełnomocnik podejmuje wszelkie czynności przygotowawcze niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia likwidacji Biura Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, zwanego dalej "Biurem", w szczególności w zakresie:
1)
inwentaryzacji składników majątkowych i niemajątkowych, zamknięcia rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdań, przekazania dokumentacji stosownie do przejmowanego zakresu zadań przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej "Instytutem Pamięci", we współpracy z Prezesem Instytutu Pamięci;
2)
przejęcia postępowań w sprawach należących do zakresu działania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw, stosownie do przejętego zakresu zadań przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo Prezesa Instytutu Pamięci;
3)
przejęcia praw i obowiązków wynikających z umów i porozumień zawartych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Biuro, stosownie do przejętego zakresu zadań, przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo Instytut Pamięci;
4)
przejścia należności i zobowiązań Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Biura, stosownie do praw i obowiązków przejmowanych z umów i porozumień, na ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo Instytutu Pamięci;
5)
przejścia mienia będącego w posiadaniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Biura, stosownie do przejmowanego zakresu zadań przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo Instytut Pamięci, na urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo Instytut Pamięci;
6)
przejścia dokumentacji będącej w posiadaniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Biura, stosownie do przejętego zakresu zadań, w posiadanie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo Instytutu Pamięci;
7)
przejęcia pracowników Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Biura przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z uwzględnieniem art. 13 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw;
8)
dokonania niezbędnych czynności związanych z zakończeniem działalności Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Biura.
2.
Z dniem wejścia w życie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw, pełnomocnik pełni funkcję likwidatora Biura, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zobowiązanego do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności likwidacyjnych w celu likwidacji Biura.
§  3.
Zobowiązuje się Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa do bieżącej współpracy z pełnomocnikiem w zakresie niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia wszystkich czynności, mających na celu likwidację Biura.
§  4.
Pełnomocnik w terminie 4 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia przedkłada Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zatwierdzenia harmonogram czynności przygotowawczych, określonych w § 2 ust. 1.
§  5.
W terminie 14 dni od dnia zakończenia likwidacji Biura pełnomocnik, pełniący funkcję likwidatora Biura, przedłoży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).