Przeprowadzanie w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny... - OpenLEX

Przeprowadzanie w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2020.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2022 r.

DECYZJA Nr 35
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.), postanawia się, co następuje:
§  1. 
Decyzja określa:
1)
osoby odpowiedzialne za organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. z 2019 r. poz. 2405), zwanym dalej "rozporządzeniem", w tym odpowiedzialne za:
a)
wyznaczanie instruktorów,
b)
wyznaczanie uczestników szkolenia,
c)
odbieranie oświadczeń o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych od osób przeszkolonych w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia, przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia,
d)
wydawanie zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia,
e)
prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia,
f)
występowanie z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia;
2)
wzór:
a)
zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia,
b)
rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia,
c)
oświadczenia o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia.
§  2. 
Komendant Główny Policji zatwierdza plan szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) w Policji opracowany przez inspektora ochrony danych Komendy Głównej Policji.
§  3. 
1. 
W imieniu Komendanta Głównego Policji zadania, o których mowa w § 1 pkt 1, wykonują:
1) 1
 Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji oraz jego zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;
2) 2
 Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz jego zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;
2a) 3
 Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jego zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;
3)
dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz jego zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów;
4) 4
 Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz jego zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;
5)
komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji oraz ich zastępcy - w odniesieniu do policjantów i pracowników komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, komisariatów specjalistycznych Policji oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji;
6)
kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz ich zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;
7)
Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zastępca komendanta-prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;
8)
komendanci szkół policyjnych oraz ich zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;
9)
komendanci powiatowi, miejscy i rejonowi Policji oraz ich zastępcy - w odniesieniu do policjantów i pracowników podległych jednostek organizacyjnych Policji;
10)
komendanci komisariatów Policji - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;
11)
kierownicy ośrodków szkolenia oraz ich zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;
12)
dowódcy oddziałów prewencji Policji oraz ich zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą wyznaczyć inne osoby do wykonywania czynności określonych w § 1 pkt 1 lit. a-c i e.
§  4. 
1. 
Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia sporządzane jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden wydawany jest osobie przeszkolonej, a drugi przekazywany jest do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych.
2. 
Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, włącza egzemplarz zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia do akt osobowych osoby przeszkolonej.
3. 
Wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia określa załącznik nr 1 do decyzji.
§  5. 
1. 
Osoby wykonujące zadania w imieniu Komendanta Głównego Policji, o których mowa w § 3 ust. 1, lub inne wyznaczone osoby, o których mowa w § 3 ust. 2, prowadzą rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia.
2. 
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzony w formie elektronicznej.
3. 
Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do decyzji.
§  6. 
1. 
Do oświadczenia o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia, stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 1 i 2.
2. 
Wzór oświadczenia o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych, określa załącznik nr 3 do decyzji.
§  7. 
Zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc.
§  8. 
Traci moc decyzja nr 273 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 64 oraz z 2018 r. poz. 97).
§  9. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

"WZÓR"

............................................................

odcisk pieczęci nagłówkowej

ZAŚWIADCZENIE NR ......................

(nr z rejestru)

potwierdzające odbycie szkolenia *

Zaświadcza się, że

Pan (-i) ............................................

 (imię i nazwisko)

Numer ID kadrowy: ..........................................................

został(-a) przeszkolony(-a)

z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych

poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)

podczas szkolenia zorganizowanego w ........................................................................................

 (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Policji)

w dniu ...............................................................

........................................................................................

(miejscowość i data wystawienia zaświadczenia)

 z up. KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

 ..............................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

"WZÓR"

REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ

potwierdzających odbycie szkolenia

Lp.Imię i nazwisko osoby przeszkolonejNr ID

kadrowy

Komórka organizacyjna, w której pełni służbę lub pracuje osoba przeszkolonaData szkoleniaNr zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia, tj. lp./rok wydania

ZAŁĄCZNIK Nr  3

"WZÓR"

..............................................................

imię i nazwisko

..............................................................

jednostka organizacyjna Policji/

komórka organizacyjna KGP

OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych *

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(-am) się i zrozumiałem(-am) treść materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI).

...............................................................................................................

miejscowość, datapodpis osoby składającej oświadczenie

1 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 123 z dnia 18 marca 2022 r. (Dz.Urz.KGP.2022.154) zmieniającej nin. decyzję z dniem 12 stycznia 2022 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 123 z dnia 18 marca 2022 r. (Dz.Urz.KGP.2022.154) zmieniającej nin. decyzję z dniem 12 stycznia 2022 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 2 decyzji nr 123 z dnia 18 marca 2022 r. (Dz.Urz.KGP.2022.154) zmieniającej nin. decyzję z dniem 12 stycznia 2022 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 decyzji nr 161 z dnia 14 kwietnia 2022 r. (Dz.Urz.KGP.2022.179) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 2022 r.
* Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. poz. 2405).
* Oświadczenie o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. poz. 2405).