Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2008.13.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 2008 r.

DECYZJA Nr 427
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 2 lipca 2008 r.
w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) oraz w związku z § 1 pkt 4, § 2 ust. 4 i § 3-5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. Nr 80, poz. 482) postanawia się, co następuje:
§  1. Decyzja określa:
1) osoby odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzanie szkolenia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń, zwanym dalej "rozporządzeniem", w szczególności:
a) wyznaczanie instruktorów,
b) wyznaczanie uczestników szkolenia,
c) wydawanie zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia,
d) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia,
e) występowanie z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia;
2) wzory zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia oraz oświadczenia o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych.
§  2. Komendant Główny Policji zatwierdza plan szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny w Policji opracowany przez administratora bezpieczeństwa informacji Komendy Głównej Policji.
§  3.
1. W imieniu Komendanta Głównego Policji zadania, o których mowa w § 1 pkt 1, wykonują:
1) komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, oraz ich zastępcy - w odniesieniu do policjantów i pracowników komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji;
2) Komendant - rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz jego zastępcy - w odniesieniu do policjantów i pracowników Szkoły;
3) dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji oraz ich zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;
4) komendanci szkół policyjnych oraz ich zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;
5) komendanci powiatowi, miejscy, rejonowi oraz ich zastępcy - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;
6) komendanci komisariatów Policji - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą wyznaczyć inne osoby do wykonywania czynności określonych w § 1 pkt 1 lit. a-d.
§  4. Do sporządzania i przechowywania zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia oraz oświadczenia o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych stosuje się odpowiednio przepisy decyzji nr 45 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zadań w zakresie wyznaczania użytkowników końcowych oraz wystawiania, odwoływania i wygasania upoważnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 25) odnoszące się do upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS.
§  5.
1. Wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia - określa załącznik nr 1 do decyzji.
2. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych - określa załącznik nr 2 do decyzji.
§  6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR

.............................

odcisk pieczęci nagłówkowej

ZAŚWIADCZENIE NR ....

(nr rejestru)

potwierdzające odbycie szkolenia

Pan/Pani .........................

..................................

NR PESEL

został/a przeszkolony/a z zakresu

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH WYKORZYSTYWANYCH

POPRZEZ KRAJOWY SYSTEM INFORMATYCZNY

na szkoleniu zorganizowanym

w .................................... w dniu ..............

nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Policji

...........................

miejscowość i data

wystawienia zaświadczenia

z up. Komendanta Głównego Policji

.................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR

...........................

imię i nazwisko

...........................

NR PESEL

...........................

jednostka/komórka

organizacyjna Policji

OŚWIADCZENIE NR ....

o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się i zrozumiałem/am

treść materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i

ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System

Informatyczny.

...................... ...............

miejscowość, data podpis