Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1988.11.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1988 r.

ZARZĄDZENIE NR 51
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 września 1988 r.
w sprawie przekształcenia Punktu Konsultacyjnego w Łomży w Oddział Zamiejscowy w Łomży, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz włączeniu zadań Studium Nauczycielskiego w Łomży do zakresu działania Oddziału Zamiejscowego w Łomży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128) zarządza się, co następuje:
§  1. Dotychczasowy Punkt Konsultacyjny w Łomży Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie przekształca się w Oddział Zamiejscowy w Łomży Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.
§  2. Zakres działania Oddziału Zamiejscowego, o którym mowa w § 1 poszerza się o prowadzenie studiów:
1) I stopnia na kierunkach:
a) nauczanie początkowe,
b) wychowanie przedszkolne,
c) wychowanie plastyczne,

w systemie dziennym,

2) trzyletnich magisterskich - na kierunkach:
a) nauczanie początkowe,
b) wychowanie przedszkolne,

w systemie zaocznym.

§  3.
1. Dotychczasowy majątek będący w dyspozycji Studium Nauczycielskiego w Łomży staje się majątkiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie na zasadach i w trybie przewidzianym w aneksie do umowy o współpracy między Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Olsztynie a Wojewodą Łomżyńskim z dnia 31 lipca 1988 r.
2. Sprawy pracownicze oraz ekonomiczno-finansowe będą realizowane na podstawie aneksu, o którym mowa w ust. 1.
§  4. Wykonanie zarządzenia porucza się Rektorowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1988 r.