Przekształcenie ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Zakładzie Poprawczym w Witkowie w ośmioletnią Szkołę... - OpenLEX

Przekształcenie ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Zakładzie Poprawczym w Witkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Specjalnymi w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Witkowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2022.226

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Zakładzie Poprawczym w Witkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Specjalnymi w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Witkowie

Na podstawie art. 8 ust. 12 i art. 89 ust. 2 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700 i poz. 1730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 w Zakładzie Poprawczym w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Specjalnymi w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo.
§  2. 
Rada pedagogiczna szkoły przekształcanej w § 1 dokona zmian w statucie szkoły, uwzględniając postanowienia niniejszego zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.