Przekształcenie instytutu badawczego pod nazwą Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu w państwową instytucję kultury pod nazwą Instytut Śląski.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2019.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie przekształcenia instytutu badawczego pod nazwą Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu w państwową instytucję kultury pod nazwą Instytut Śląski

Na podstawie art. 3 ust. 6 i 7 ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Instytut badawczy pod nazwą "Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu", z siedzibą w Opolu, numer identyfikacyjny REGON 530513114, przekształca się w państwową instytucję kultury pod nazwą "Instytut Śląski", zwaną dalej "Instytutem", z dniem dokonania wpisu Instytutu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. 
Siedzibą Instytutu jest Opole.
§  2. 
1. 
Przedmiotem działalności Instytutu jest:
1)
realizacja polityki pamięci na obszarze Śląska w jego historycznych granicach;
2)
tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem historii i dziedzictwa kulturowego ludności polskiej zamieszkującej ten region;
3)
upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Śląska jako ważnym elemencie polskiego dziedzictwa kulturowego;
4)
prowadzenie badań nad historią i dziedzictwem kulturowym Śląska;
5)
inicjowanie i realizowanie projektów służących działalności, o której mowa w pkt 1-4.
2. 
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
3. 
Instytutowi zostanie nadany odrębnym zarządzeniem statut w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).