Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2019.66

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekształcenia i zmian organizacyjnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie

Na podstawie art. 8 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287) i art. 152 ust. 2 w związku z art. 199 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691) zarządza się, co następuje:
§  1.  Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie Technikum staje się Technikum, będącym szkołą, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
§  2.  W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w Technikum, będącym szkołą, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, prowadzi się klasy dotychczasowego Technikum na następujących warunkach:
1) z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego Technikum;
2) z dniem 31 sierpnia 2023 r. zakończą działalność klasy dotychczasowego Technikum.
§  3.  Z dniem 1 września 2019 r. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie zmienia nazwę na "Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie".
§  4.  Z dniem 1 września 2019 r. Branżowej Szkole I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie nadaje się imię Alojzego Prospera Biernackiego.
§  5.  Branżowa Szkoła I Stopnia otrzymuje nazwę "Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Branżowa Szkoła I Stopnia im. Alojzego Prospera Biernackiego w Lututowie".
§  6.  Z dniem 1 września 2019 r. Technikum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie nadaje się imię Alojzego Prospera Biernackiego.
§  7.  Technikum otrzymuje nazwę "Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Technikum im. Alojzego Prospera Biernackiego w Lututowie".
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).