Przekształcenie bilansu zamknięcia i bilansu otwarcia w związku z wprowadzeniem nowego planu kont i zmiany cen artykułów zaopatrzeniowo-inwestycyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1975.17.43

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1975 r.

INSTRUKCJA Nr 18/KS
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 18 listopada 1975 r.
w sprawie przekształcenia bilansu zamknięcia i bilansu otwarcia w związku z wprowadzaniem nowego planu kont i zmiany cen artykułów zaopatrzeniowo-inwestycyjnych.

§  1.
Instrukcja dotyczy jednostek, o których mowa w § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1974 r. w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1974 r. Nr 24, poz. 145 i z 1975 r. Nr 26, poz. 164), które:
1)
przekształcają bilans zamknięcia na skutek wprowadzania nowego planu kont, bądź
2)
objęte są obowiązkiem przeszacowania zapasów na skutek zmian cen artykułów zaopatrzeniowo-inwestycyjnych na dzień 1 stycznia 1976 r. i z tego względu przekształcają bilans otwarcia 1976 roku.
§  2.
Przekształceniu bilansu zamknięcia podlegają salda kont wynikające ze złożonego do zatwierdzenia bilansu zamknięcia roku poprzedzającego wprowadzenie nowego planu kont.
§  3.
1.
Przekształcenia bilansu zamknięcia dokonuje się za pomocą zestawienia sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 1 do instrukcji. W zestawieniu tym:
1)
w rubryce 1 wymienia się symbole, w rubryce 2 - nazwy wszystkich bilansowych kont syntetycznych, a w rubrykach 3 i 4 - sumy ich sald stanowiące poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zamknięcia roku poprzedzającego wprowadzenie nowego planu kont,
2)
w rubryce 5 wymienia się symbol i numer dokumentu (wykazu) zawierającego wyszczególnienie sum wpisywanych w rubrykach 8 i 9,
3)
w rubryce 6 wymienia się symbole, a w rubryce 7 - nazwy bilansowych kont syntetycznych (jednego lub kilku) nowego planu kont odpowiadające kontom wykazanym w rubrykach 1 i 2.
2.
W jednostkach zobowiązanych do umarzania wartości niematerialnych i prawnych - suma sald rubryki 8 (rubryki 9) powinna być większa od sumy sald rubryki 3 (rubryki 4) o wysokość ich umorzenia.
§  4.
Przekształcenia bilansu otwarcia dokonuje się za pomocą zestawienia sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 2 do instrukcji. W zestawieniu tym:
1)
w rubryce 1 wymienia się symbole, a w rubryce 2 - nazwy bilansowych kont syntetycznych bilansu otwarcia:
a)
w układzie nowego planu kont - w jednostkach wprowadzających nowy plan kont z dniem 1 stycznia 1976 r.,
b)
w układzie kont bilansu zamknięcia roku 1975 - w pozostałych jednostkach, dla których rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy,
2)
w rubrykach 3 i 4 wymienia się - odpowiadające kontom rubryki 2 - salda bilansu otwarcia bez uwzględnienia zmian cen artykułów zaopatrzeniowo-inwestycyjnych wprowadzonych z dniem 1 stycznia 1976 r.,
3)
w rubryce 5 wymienia się symbol i numer dokumentu (wykazu) zawierającego wyszczególnienie i dekretację sum wpisywanych w rubrykach 6 i 7,
4)
w rubrykach 6 i 7 wymienia się obroty właściwych kont syntetycznych wynikające z dekretacji podanych w dokumencie (wykazie) a dotyczące wpływu zmian cen na zapasy oraz rozliczenia skutków tych zmian,
5)
w rubryce 8 (rubryce 9) wymienia się sumy będące rezultatem dodania liczb rubryk 3 i 6 (rubryk 4 i 7); sumy rubryk 8 i 9 stanowią podstawę otwarcia ksiąg roku 1976.
6)
we wszystkich rubrykach wykazuje się w jednym wierszu sumę sald cząstkowych stanowiących saldo jednego konta syntetycznego nowego planu kont a wymienionych w rubrykach 6-9 zestawienia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1.
§  5.
Jeżeli w wyniku badania i zatwierdzenia bilansu zamknięcia dokonane zostaną nieznaczne korekty sald poszczególnych kont syntetycznych, wówczas zmiany te należy wprowadzić do obu zestawień dokonując odpowiednich skreśleń i wpisując właściwe salda; w przypadku potrzeby wprowadzenia licznych korekt, zestawienia te należy sporządzić ponownie z uwzględnieniem ostatecznych sald bilansu zamknięcia i bilansu otwarcia.
§  6.
Jednostki wymienione w § 1 pkt 1, które nie mają obowiązku wprowadzenia do bilansu otwarcia 1976 roku skutków zmian cen artykułów zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, sporządzają na dzień wprowadzenia nowego planu kont zestawienie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 oraz zestawienie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2, ograniczone do rubryk 1-4.
§  7.
Jednostki wymienione w § 1 pkt 2, które nie wprowadzają z dniem 1 stycznia 1976 r. nowego planu kont, ale mają obowiązek wprowadzenia do bilansu otwarcia 1976 roku skutków zmian cen artykułów zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, sporządzają na dzień 1 stycznia 1976 r. zestawienie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2; jednostki te sporządzają następnie na dzień wprowadzenia nowego planu kont zestawienie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 oraz zestawienie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2, ograniczone do rubryk 1-4.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Przekształcenie Bilansu Zamknięcia (BZ)

Konta dotychczasowego planu kontSymbol i numer dokumentu (wykazu)Konta nowego planu kont
SymbolNazwaSalda BZSymbolNazwaSalda BZ
Winien (Aktywa)Ma (Pasywa)Winien (Aktywa)Ma (Pasywa)
123456789

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Przekształcenie Bilansu Otwarcia (BO)

Symbol kontaNazwa kontaSalda BO bez uwzględnienia zmian cen artykułów zaopatrzeniowo-inwestycyjnychObroty wynikające ze zmian cen artykułów zaopatrzeniowo-inwestycyjnychSalda BO po uwzględnieniu zmian cen artykułów zaopatrzeniowo-inwestycyjnych
Winien (Aktywa)Ma (Pasywa)Symbol i numer dokumentu (wykazu)WinienMaWinien (Aktywa)Ma (Pasywa)
123456789