NFZ.2019.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34), zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa:
1) szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez:
a) ratowników medycznych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,
b) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych, w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
c) ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy;
2) wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący postanowienia § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym OWU";
3) wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału środków, o których mowa w pkt 1;
4) sposób przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3.
§  2. 
1.  Do wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających ze zmiany umowy, o której mowa w § 1 pkt 2, w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem OWU" oraz przepisy niniejszego zarządzenia.
2.  Warunkiem wypłaty należności, o których mowa w ust. 1, jest przekazanie przez świadczeniodawcę do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "dyrektorem właściwego oddziału Funduszu", podpisanej zmienionej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z kopią:
1) porozumienia, o którym mowa w § 2 pkt 7 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU albo dokumentu, o którym mowa w § 2 pkt 8 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU;
2) dokumentu, o którym mowa w § 2 pkt 9 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy.
3.  Zmienioną umowę, o której mowa w ust. 2, przekazuje się w sposób określony w przepisach § 40 i 41 załącznika do rozporządzenia OWU.
§  3. 
1.  Wzór zmiany umowy, o którym mowa w § 1 pkt 2, określony w załączniku:
1) nr 1a do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
a) leczenie szpitalne,
b) leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku;
2) nr 1b do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne;
3) nr 1c do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
4) nr 1d do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) / świadczenia w izbie przyjęć (IP);
5) nr 1e do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia.
§  4. 
1.  Do rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w okresie sprawozdawczym przez osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b świadczeniodawca dołącza oświadczenie potwierdzające dokonanie wypłaty tym osobom środków w sposób, o którym mowa w § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, za ten okres.
2.  Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określony jest:
1) w załączniku nr 2a do zarządzenia - dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne;
2) w załączniku nr 2b do zarządzenia - dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.
3.  Rachunek oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności ich pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu świadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 25 z 28.08.2014 s. 73).
§  5. 
1.  Do rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w okresie sprawozdawczym przez osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c świadczeniodawca dołącza oświadczenie potwierdzające przekazanie podwykonawcy środków na dokonanie wypłaty tym osobom środków w sposób, o którym mowa w § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, za ten okres.
2.  Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określony jest w załączniku nr 2c do zarządzenia.
3.  Do przekazywania dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 4 ust. 3.
§  6.  Wykaz produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla poszczególnych rodzajów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  7.  Zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami, którzy przekazali informację, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, w terminach wskazanych w § 2 ust. 2 tego rozporządzenia.
§  8.  Niewykonanie przez świadczeniodawcę lub podwykonawcę, o którym mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, obowiązków wynikających z § 2 ust. 1-3 i 5-9 tego rozporządzenia oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b, e oraz pkt 2 lit. c załącznika do rozporządzenia OWU skutkuje nałożeniem na świadczeniodawcę kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przy uwzględnieniu rodzaju i wagi stwierdzonych nieprawidłowości, a także wartości świadczeń, których dotyczyły te nieprawidłowości.
§  9.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów, o których mowa w § 3.
§  10.  Traci moc zarządzenie Nr 76/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych stanowi wypełnienie upoważnienia zawartego § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34)

Zarządzenie zgodnie z § 1 określa:

1) szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez:
a) ratowników medycznych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,
b) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych, w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
c) ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy;
2) wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący postanowienia § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym OWU";
3) wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału środków, o których mowa w pkt 1;
4) sposób przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3.

Z uwagi, iż niniejsze zarządzenie stanowi realizację postanowień rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, tym samym projekt przedmiotowego zarządzenia nie został poddany konsultacjom określonym w przepisach art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz w § 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.).

Wejście w życie zarządzenia spowoduje wzrost wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 88 mln zł. w 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1a

ANEKS DO UMOWY Nr...... /....... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE SZPITALNE/ O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE SZPITALNE/ - LECZENIE SZPITALNE - TELERADIOTERAPIA / BRACHYTERAPIA / TERAPIA IZOTOPOWA / TERAPIA PROTONOWA NOWOTWORÓW ZLOKALIZOWANYCH POZA NARZĄDEM WZROKU/ SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12

zawarty w......................................................, dnia................................................ roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ......................................... Oddziałem Wojewódzkim w

.................................. z siedzibą: ..................................................................................... (adres),

reprezentowanym przez: ......................................................................................., zwanym dalej

"oddziałem Funduszu"

a

......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: ................................................

.....................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
1.  W § 4:
1) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym OWU", w wysokości......................... zł (słownie:......................................................).",

2) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Środki, o których mowa w ust. 2a, przekazuje się zgodnie z przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanego na podstawie § 2 ust. 11 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU.",

3) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 2a, w sposób, o którym mowa § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.";

2.  W § 5:
1) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

"5a. Niewykonanie przez Świadczeniodawcę lub podwykonawcę obowiązków wynikających z ust. 1-3 i 5-9 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c załącznika do Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.",

2) ust. 6a otrzymuje brzmienie:

"6a. W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
PODPISY STRON
.....................................................................................................................
Oddział FunduszuŚwiadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  1b

ANEKS DO UMOWY Nr...... /....... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - RATOWNICTWO MEDYCZNE

zawarta w ...................................................., dnia ........................................... roku, pomiędzy:

Wojewodą ......................................, na którego rzecz i w imieniu działa Narodowy Fundusz Zdrowia -................................................ Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą: .................................................... (ADRES), reprezentowany przez ..................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą")

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
1.  W § 4:
1) po ust. 2a dodaje się ust. 2b u brzmieniu:

"2b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 34), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym OWU", w wysokości......................... zł (słownie:.............................................).",

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Środki, o których mowa w ust. 2b, przekazuje się zgodnie z przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanego na podstawie § 2 ust. 11 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU.",

3) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 2b, w sposób, o którym mowa § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.";

2.  W § 5:
1) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Niewykonanie przez Świadczeniodawcę lub podwykonawcę obowiązków wynikających z § 2 ust. 1-3 i 5-9 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.",

2) po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

"5b. W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.",

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1-5b nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
PODPISY STRON
.....................................................................................................................
Oddział FunduszuŚwiadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  1c

ANEKS DO UMOWY Nr...... /....... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

zawarty w ................................................, dnia ................................................ roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................... z siedzibą: ................................................................... (adres), reprezentowanym przez: ...................................................................................., zwanym dalej "

oddziałem Funduszu"

a

......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.....................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
1.  W § 4:
1) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym OWU", w wysokości ......................... zł (słownie: ......................................................).",

2) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Środki, o których mowa w ust. 3a, przekazuje się zgodnie z przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanego na podstawie § 2 ust. 11 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU.",

3) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

"5a. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 3a, w sposób, o którym mowa § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.";

2.  W § 5:
1) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

"5a. Niewykonanie przez Świadczeniodawcę lub podwykonawcę obowiązków wynikających z ust. 1-3 i 5-9 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c załącznika do Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.",

2) ust. 6a otrzymuje brzmienie:

"6a. W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
PODPISY STRON
.....................................................................................................................
Oddział FunduszuŚwiadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  1d

ANEKS DO UMOWY Nr...... /....... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR) / ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP) SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12

zawarty w ......................................................, dnia .............................................. roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ..................................................................... Oddziałem

Wojewódzkim w ...................................................................................................... z siedzibą:

................................................................................................ (adres), reprezentowanym przez:

............................................................................................................................, zwanym dalej

"oddziałem Funduszu"

a

......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą")

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
1.  W § 4:
1) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 34), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym OWU", w wysokości......................... zł (słownie:.............................................).",

2) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Środki, o których mowa w ust. 2a, przekazuje się zgodnie z przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanego na podstawie § 2 ust. 11 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU.",

3) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 2a, w sposób, o którym mowa § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.";

2.  W § 5:
1) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

"5a. Niewykonanie przez Świadczeniodawcę obowiązków wynikających z § 2 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.",

2) ust. 6a otrzymuje brzmienie:

"6a. W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
PODPISY STRON
.....................................................................................................................
Oddział FunduszuŚwiadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  1e

ANEKS DO UMOWY Nr...... /....... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE SZPITALNE - O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA

zawarty w ..............................................., dnia ................................................ roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia -....................................................................... Oddziałem

Wojewódzkim w ........................................................................................................ z siedzibą:

.................................................................................................. (adres), reprezentowanym przez:

............................................................................................................................., zwanym dalej

"oddziałem Funduszu"

a

......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.....................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
1.  W § 4:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym OWU", w wysokości......................... zł (słownie:......................................................).",

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Środki, o których mowa w ust. 3, przekazuje się zgodnie z przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanego na podstawie § 2 ust. 11 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU.",

3) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 3, w sposób, o którym mowa § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.";

2.  W § 5:
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Niewykonanie przez Świadczeniodawcę lub podwykonawcę obowiązków wynikających z ust. 1-3 i 5-9 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c załącznika do Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.",

2) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
PODPISY STRON
.....................................................................................................................
Oddział FunduszuŚwiadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  2a

Dane Świadczeniodawcy:

Nazwa............................

Adres..............................

Nr umowy........................

OŚWIADCZENIE

......................................................................................................................................................

reprezentowany przez

.....................................................................................................................................................,

oświadcza, że przekazał ratownikom medycznym, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34) środki, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 niniejszego rozporządzenia, za miesiąc ............. 2019 r. w sposób, o którym mowa w § 3 ww. rozporządzenia, w wysokości ....................... zł.

Miejscowość, data ................................ Podpis i pieczęć

ZAŁĄCZNIK Nr  2b

Dane Świadczeniodawcy:

Nazwa............................

Adres..............................

Nr umowy........................

OŚWIADCZENIE

......................................................................................................................................................

reprezentowany przez

.....................................................................................................................................................,

oświadcza, że przekazał ratownikom medycznym oraz dyspozytorom medycznym, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34) środki, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 niniejszego rozporządzenia, za miesiąc ............. 2019 r. w sposób, o którym mowa w § 3 ww. rozporządzenia, w wysokości .................... zł.

Miejscowość, data................................ Podpis i pieczęć

ZAŁĄCZNIK Nr  2c

Dane Świadczeniodawcy:

Nazwa............................

Adres..............................

Nr umowy........................

OŚWIADCZENIE

....................................................................................................................................................

reprezentowany przez................................................................................................................,

oświadcza, że przekazał podwykonawcy środki, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34), na dokonanie wypłaty ratownikom medycznym oraz pielęgniarkom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszego rozporządzenia za miesiąc............. 2019 r., a podwykonawca wypłacił tym ratownikom medycznym lub pielęgniarkom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne środki w sposób, o którym mowa w § 3 ww. rozporządzenia, w wysokości....................... zł.

Miejscowość, data................................ Podpis i pieczęć

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia na podstawie rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU

Kod zakresuNazwa zakresuWaga punktowa świadczeniaUwagi
03.9995.008.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU Leczenie szpitalne1za każdy etat przeliczeniowy
03.9996.008.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU Leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa1za każdy etat przeliczeniowy
03.9993.008.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU Leczenie szpitalne świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)/świadczenia w izbie przyjęć (IP).1za każdy etat przeliczeniowy
03.9997.008.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU Leczenie szpitalne-chemioterapia1za każdy etat przeliczeniowy
16.9998.007.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU Ratownictwo medyczne - ratownicy medyczni Świadczeniodawcy1za każdy etat przeliczeniowy
16.9998.008.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU Ratownictwo medyczne - dyspozytorzy medyczni1za każdy etat przeliczeniowy
16.9998.009.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU Ratownictwo medyczne -ratownicy medyczni u podwykonawcy1za każdy etat przeliczeniowy
16.9998.010.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU Ratownictwo medyczne - pielęgniarki u podwykonawcy1za każdy etat przeliczeniowy
00.9999.008.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. 2018 r. zmieniającego OWU System PSZ1za każdy etat przeliczeniowy
SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12 niewłaściwe skreślić
SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12 niewłaściwe skreślić