Przekazanie Przedszkola Wojskowego Nr 88 w Wędrzynie, funkcjonującego przy 45 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Wędrzynie. - OpenLEX

Przekazanie Przedszkola Wojskowego Nr 88 w Wędrzynie, funkcjonującego przy 45 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Wędrzynie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.183

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2016 r.

DECYZJA Nr 309/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie przekazania Przedszkola Wojskowego Nr 88 w Wędrzynie, funkcjonującego przy 45 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Wędrzynie

Departament Spraw Socjalnych

Na podstawie § 2 pkt 4, 9 i 14 oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz § 18 pkt 1 zarządzenia Nr 22/MON z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie sposobu zarzadzania nieruchomościami przeznaczonymi na zakwaterowanie oraz właściwości organów wojskowych i norm rozmieszczenia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 122) ustala się, co następuje:

§  1.
Z dniem 31 grudnia 2016 r., przekazuje się Przedszkole Nr 88 w Wędrzynie funkcjonujące przy 45 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Wędrzynie, zwane dalej "przedszkolem", Gminie Sulęcin w celu prowadzenia przez tą Gminę przedszkola samorządowego.
§  2.
Czynności związane z przekazaniem przedszkola wykona komisja powołana przez Komendanta 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie.
§  3.
Nieruchomość, na której położony jest budynek przedszkola (budynek wolnostojący, Nr 30, o powierzchni użytkowej 525 m2, kubaturze 2800 m3, położony w kompleksie wojskowym nr 5802 w Wędrzynie, obręb ewidencyjny 0054 Żubrów, obejmujący działkę nr 7/33 o powierzchni 0,5421 ha), dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie, IV Wydział

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1U/00020823/8, administrowana przez Wojskowy Oddział Gospodarczy Nr 45 w Wędrzynie i pozostająca w trwałym zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze - Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze, we współpracy z Komendantem 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie, na podstawie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, przekaże protokołem zdawczo-odbiorczym Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę Sulęcińskiego, który przekaże ją nieodpłatnie na rzecz Gminy Sulęcin w celu prowadzenia przez tą Gminę przedszkola samorządowego.

§  4.
Mienie ruchome przekazywanego przedszkola - Komendant 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie, przekaże na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego Gminie Sulęcin na potrzeby funkcjonowania przedszkola samorządowego.
§  5.
Warunkiem nieodpłatnego przekazania nieruchomości i mienia ruchomego przedszkola Gminie w Wędrzynie jest zapewnienie dzieciom żołnierzy zawodowych i pracowników wojska miejsc w przedszkolu samorządowym, o którym mowa w § 1, oraz zatrudnienie w nim pracowników przekazywanego przedszkola na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) oraz zapewniania, że byli pracownicy tego przedszkola - emeryci i renciści, zostaną objęci opieką socjalną przedszkola samorządowego.
§  6.
Dokumentację przekazywanego przedszkola pozostawia się w 45 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Wędrzynie, poza dokumentacją wymienioną w § 7 oraz dokumentacją techniczno-prawną przekazywanej nieruchomości.
§  7.
Dokumentację przebiegu nauczania dzieci przekazuje się do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
§  8.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.