Przekazanie mienia po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Łodzi".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 stycznia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie przekazania mienia po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Łodzi"

Departament Polityki Zbrojeniowej

Na podstawie art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 z późn. zm.1), w związku z art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.2) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1482) zarządza się, co następuje:

§  1.
Przekazuje się Agencji Mienia Wojskowego mienie pozostałe po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Łodzi", które obejmuje aktywa w łącznej kwocie 66.412,18 zł, w tym:
1)
środki pieniężne, znajdujące się na rachunku bankowym Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego w Łodzi, w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych I O. Łódź wynoszące wg stanu na dzień 30.11.2005 r. - 60.429,10 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć 10/100) powiększone o odsetki bankowe i pomniejszone o koszty bankowe z tyt. prowadzenia rachunku należne do dnia przekazania mienia, o którym mowa w ust. 2.
2)
należności krótkoterminowe w kwocie 5.983,08 zł w tym:
a)
od osób fizycznych (egzekucja komornicza):

– od dłużnika Agnieszki Pietrzak 93-014 Łódź, ul. Szara 18 m. 14/15 - 1.002,98 zł.

b)
od budżetu Państwa: - 4.980,10 zł.

tytułem nadpłaty podatków

– od zysku brutto (15%) według deklaracji WZP-1R - 3.825,10 zł.

– od towarów i usług - VAT według deklaracji VAT-7 - 1.155,00 zł.

2.
Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w terminie do dnia 15.01.2006 r.
§  2.
Ustanawia się Agencję Mienia Wojskowego następcą prawny zobowiązania warunkowego dotyczącego zwrotu wadium dla firmy VITFARMA W. Raczyński, B. Kleszcz Spółka jawna z siedzibą w Łodzi, ul. Zachodnia 81/83, które według bilansu na dzień 30.11.2005 r., to jest na dzień zakończenia postępowania likwidacyjnego, wynosi 64.740,00 zł.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110.