Przejęcie dziedzictwa tradycji, przyjęcie wyróżniającej nazwy i ustanowienie dorocznego Święta 18. Batalionu Dowodzenia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.145

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 września 2020 r.

DECYZJA Nr 124/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i ustanowienia dorocznego Święta 18. Batalionu Dowodzenia

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2 i 3 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92, z 2018 r. poz. 110 oraz z 2019 r. poz. 166 i 246) ustala się, co następuje:
§  1. 
18. Batalion Dowodzenia:
1)
przejmuje i z honorem kultywuje tradycje pododdziałów wsparcia i łączności 18. Dywizji Piechoty (1919-1939):
a)
plutonu łączności Komendy Głównej 18. Dywizji Piechoty,
b)
Poczty Polowej Nr 34,
c)
Kompanii Telegraficznej;
2)
przyjmuje wyróżniającą nazwę "Siedlecki".
§  2. 
Ustanawia się doroczne Święto 18. Batalionu Dowodzenia w dniu 25 sierpnia.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.